eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Prawidłowy certyfikat rezydencji podatkowej obniża podatek

Prawidłowy certyfikat rezydencji podatkowej obniża podatek

2018-07-13 13:23

Prawidłowy certyfikat rezydencji podatkowej obniża podatek

Jak ma wyglądać certyfikat rezydencji podatkowej? © Andrey Popov - Fotolia.com

Polscy podatnicy są zobowiązani do poboru zryczałtowanego podatku dochodowego (tzw. podatku u źródła) w przypadku niektórych płatności transgranicznych wskazanych w art. 21 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej jako PDOP) - w wysokości 10% albo 20% przychodu osiąganego przez podmiot zagraniczny. Opodatkowanie to może jednak zostać wyeliminowane albo ograniczone na podstawie regulacji właściwych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Przeczytaj także: Reklama na Facebooku z podatkiem VAT i podatkiem u źródła

Opierając się na treści takich umów wynagrodzenie wypłacane na rzecz obcego podmiotu może być nieuznane za podlegające opodatkowaniu w Polsce albo płatnik uprawniony będzie do zastosowania niższej stawki podatku w porównaniu do stawki krajowej.
Dla zastosowania preferencyjnych zasad opodatkowania wynikających z konkretnej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania nie wystarcza jednak jej treść. Polski ustawodawca jako kluczowy warunek zastosowania właściwej UPO nakazał posiadanie przez polskiego podatnika (wypłacającego należność) aktualnego na dzień wypłaty - certyfikatu rezydencji kontrahenta zagranicznego. Jak stanowi bowiem art. 26 ust. 1 ustawy o PDOP, zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania albo niepobranie podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem udokumentowania miejsca siedziby podatnika dla celów podatkowych uzyskanym od podatnika certyfikatem rezydencji.

Certyfikat rezydencji, w myśl art. 4a pkt 12 ustawy o PDOP, oznacza zaświadczenie o miejscu siedziby podatnika dla celów podatkowych wydane przez właściwy organ administracji podatkowej państwa miejsca siedziby podatnika. Certyfikat rezydencji ma zaświadczać, że podmiot składający taki dokument podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w państwie miejsca siedziby, tj. w państwie, z którego taki certyfikat rezydencji posiada.

Należy przy tym podkreślić, że przepisy ustawy o PDOP oraz umów międzynarodowych nie przewidują jednej, standardowej formy dokumentu. Każde państwo stosuje własny wzór certyfikatu i narzuca własne wymogi formalne związane z jego wydaniem. Wskazać jednak należy, że istotne jest aby przedkładany przez podmiot zagraniczny dokument poświadczający jego rezydencję podatkową posiadał określone dane. Kompletność treści przedstawionego dokumentu podlega bowiem weryfikacji przez podmiot zobowiązany do pobrania podatku. Certyfikat rezydencji powinien zatem wskazywać:
  • właściwy do jego wydania organ administracji podatkowej,
  • dane identyfikujące podatnika,
  • potwierdzenie siedziby podatnika w tym państwie dla celów podatkowych (nieograniczony obowiązek podatkowy),
  • datę wydania certyfikatu lub okres czasu na jaki dany certyfikat uznano za ważny.

Ponadto, podatnik powinien dysponować oryginałem certyfikatu rezydencji swojego kontrahenta. Oryginał ten może mieć postać elektroniczną, jeśli dane państwo dopuszcza taką jego formę. Stanowisko takie potwierdził m.in. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie w wyroku z 25 stycznia 2018 r., sygn. akt: I SA/Sz 984/17. Zdaniem Sądu, w przypadku, „gdy zgodnie z prawem danego państwa istnieje możliwość uzyskania certyfikatu rezydencji podatkowej zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej, natomiast obie formy wydawane są przez właściwy organ danego państwa i jednocześnie mają status równorzędny w porządku prawnym obowiązującym w tym państwie, to nie ma podstaw do kwestionowania ważności tak wystawionego certyfikatu rezydencji.”

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: