eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Refundacja za zatrudnienie bezrobotnego z podatkiem dochodowym

Refundacja za zatrudnienie bezrobotnego z podatkiem dochodowym

2018-07-05 13:45

Refundacja za zatrudnienie bezrobotnego z podatkiem dochodowym

Podatek od dotacji na pracownika © Bits and Splits - Fotolia.com

Urzędy pracy dają przedsiębiorcom różnego rodzaju zachęty, aby ci zatrudniali zarejestrowanych u nich bezrobotnych. Jedną z nich jest dofinansowanie stanowiska pracy takiego bezrobotnego. Urzędy fundują też staże dla takich osób. Innym sposobem jest refundacja części wypłacanego wynagrodzenia (oraz należnych od niego składek ZUS). Przedsiębiorca musi jednak pamiętać, aby dofinansowanie takie opodatkować.

Przeczytaj także: Dofinansowanie z PFRON wynagrodzeń a podatek od firmy

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy przewiduje różne formy wsparcia dla firm zatrudniających bezrobotnych. Dla przykładu możliwa jest refundacja pracodawcy lub przedsiębiorcy przez okres 12 miesięcy części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia, w wysokości uprzednio uzgodnionej, nieprzekraczającej jednak kwoty ustalonej jako iloczyn liczby zatrudnionych skierowanych bezrobotnych w miesiącu oraz kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującej w ostatnim dniu zatrudnienia każdego rozliczanego miesiąca i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia (art. 150f ustawy).

Na dofinansowanie może liczyć też m.in. pracodawca, który zatrudnił w ramach prac interwencyjnych na okres do 6 miesięcy skierowanych bezrobotnych. Także tutaj dofinansowana jest część wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych.

Bonifikata z podatkiem


Otrzymanie wsparcia związanego z zatrudnieniem bezrobotnego w postaci sfinansowania części jego wynagrodzenia, wiąże się jednak z zapłatą z tego tytułu podatku. Należy bowiem pamiętać, że zgodnie z art. 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychodami z działalności gospodarczej są kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

fot. Bits and Splits - Fotolia.com

Podatek od dotacji na pracownika

Jedną z form zachęty do zatrudniania osób zarejestrowanych w urzędach pracy jako bezrobotni, są refundacje części ich wynagrodzeń (oraz składek ZUS) przez określony czas. Przedsiębiorca korzystający z tej formy wsparcia nie może tutaj zapominać, że w momencie otrzymania pieniędzy powinien je zaliczyć do przychodów podlegających opodatkowaniu.


W dalszej części tej regulacji ustawodawca wymienia niektóre szczególne grupy przychodów zaliczanych do przychodów z działalności gospodarczej i opodatkowanych w ten sposób. I tak art. 14 ust. 2 pkt 2 ustawy mówi, że przychodem „firmowym” są również dotacje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków, z wyjątkiem gdy przychody te są związane z otrzymaniem, zakupem albo wytworzeniem we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, od których dokonuje się odpisów amortyzacyjnych.

Z drugiej strony refundacja wynagrodzenia nie korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego.
Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z dnia 15 lutego 2017 r., nr 0461-ITPB1.4511.1056.2016.1.WM wyjaśnił, iż takie „(…) dofinansowanie nie korzysta ze zwolnienia od opodatkowania na podstawie wskazanego art. 21 ust. 1 pkt 114 ww. ustawy, ponieważ przepis powyższy nie ma zastosowania w niniejszej sprawie, m.in. z uwagi na fakt, że Wnioskodawczyni nie otrzymała nieodpłatnego świadczenia, świadczenia częściowo odpłatnego lub świadczenia rzeczowego (w naturze), tylko środki pieniężne.

Ww. środki nie korzystają także zwolnienia od opodatkowania na podstawie innych przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.(…)”

Przychód taki powstaje w dacie otrzymania dofinansowania. Podatnicy prowadzący podatkową księgę przychodów wykazują go w „pozostałych przychodach”. Oczywiście wypłacone wynagrodzenie brutto pracowników, jak i zapłacone składki ZUS w części finansowanej przez pracodawcę stanowią dla niego tutaj koszty uzyskania przychodu.

Dofinansowanie pensji pracownika przy ryczałcie ewidencjonowanym


W przypadku ryczałtowców koszty nie są rozliczane w rachunku podatkowym. Przychód z tytułu otrzymanego dofinansowania trzeba jednak i tutaj rozpoznać – również w dacie otrzymania pieniędzy i opodatkować. Właściwą do zastosowania jest 3% stawka ryczałtu (art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. e) ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne).

W podobny sposób są rozliczane dofinansowania otrzymywane z PFRON do pensji zatrudnianych osób niepełnosprawnych.

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: