eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiAktualności podatkowe › Ważniejsze zmiany w podatku dochodowym PIT od 2019 r.

Ważniejsze zmiany w podatku dochodowym PIT od 2019 r.

2018-11-19 13:51

Ważniejsze zmiany w podatku dochodowym PIT od 2019 r.

PIT 2019: Łatwiej sprzedać mieszkanie bez podatku, trudnieju rozliczyć samochód © Piotr Adamowicz - Fotolia.com

Uchwalona w dniu 23 października 2018 r. ustawo a zmianie m.in. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wprowadza wiele zmian do tego aktu prawnego. Najważniejsze z nich, które będą obowiązywać w 2019 r., opisujemy poniżej.

Przeczytaj także: Zmiany w PIT i CIT uchwalone. W 2019 r. trudniej rozliczyć samochody osobowe

Zmiany dotyczące samochodów osobowych


Nowelizacja wprowadzi rewolucję w sposobie rozliczania samochodów osobowych na tle podatku dochodowego, zarówno należących do podatników jak i użytkowanych na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu itp.

Po pierwsze – podniesiony zostanie limit przewidziany dla ujmowania w kosztach podatkowych odpisów z tytułu amortyzacji takich samochodów: z 20.000 euro do 150.000 zł (w przypadku aut elektrycznych będzie to 225.000 zł).
Po drugie limit kosztów w powyższych wartościach obejmie opłaty z tytułu rat leasingu operacyjnego takich samochodów.
Po trzecie część wydatków eksploatacyjnych ponoszonych w związku z używaniem samochodów osobowych do tzw. celów mieszanych zostanie wyłączona z kosztów podatkowych.
Szerzej na temat rozliczania w kosztach samochodów osobowych w 2019 r. pisaliśmy m.in. w artykułach: Samochody osobowe: propozycje zmian w podatku dochodowym 2019, Samochody osobowe w podatkach dochodowych 2019, Leasing samochodu osobowego w PIT/CIT: zmiany 2019.

fot. Piotr Adamowicz - Fotolia.com

PIT 2019: Łatwiej sprzedać mieszkanie bez podatku, trudnieju rozliczyć samochód

Nowe zasady rozliczania samochodów osobowych w kosztach działalności, prywatnej sprzedaży nieruchomości i zgłaszania prywatnego najmu, wejdą w życie z początkiem 2019 r. Część spraw zostanie tutaj uproszczona. Niestety wstąpią też istotne ograniczenia skutkujące zapłatą wyższego podatku dochodowego.


Kopia certyfikatu rezydencji


Certyfikat rezydencji, czyli zaświadczenie o miejscu siedziby/zamieszkania podatnika dla celów podatkowych, wydawane przez odpowiedni organ administracji podatkowej danego państwa, jest dokumentem pozwalającym na pobranie podatku u źródła z zastosowaniem stawki podatku wynikającej z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, której stroną jest Polska, czy wręcz niepobranie tego podatku zgodnie z taką umową.

Przepisy podatkowe nie określają, jaką formę powinien przyjąć taki certyfikat, co skutkuje powstawaniem licznych sporów pomiędzy fiskusem a podatnikami.

W przyszłym roku z ustawy podatkowej wprost będzie wynikać, że w określonych przypadkach wystarczające będzie dysponowaniem kopią takiego certyfikatu. Powyższe obejmie przychody z tytułu świadczeń: doradczych, księgowych, badania rynku, usług prawnych, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, usług rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu, gwarancji i poręczeń oraz świadczeń o podobnym charakterze, o ile kwota wypłaconych na rzecz tego samego podmiotu należności nie przekroczy w roku 10.000 zł, a a informacje wynikające z przedłożonej kopii certyfikatu rezydencji nie będą budziły uzasadnionych wątpliwości co do zgodności ze stanem faktycznym.
Szerzej na ten temat pisaliśmy w artykule: Certyfikat rezydencji podatkowej w 2019 r.

Wyższy limit składek na rzecz organizacji zrzeszających


W obecnym stanie prawnym podatnicy nie mogą zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów składek na rzecz organizacji, do których przynależność nie jest obowiązkowa. Wyjątkiem są składki na rzecz organizacji zrzeszających przedsiębiorców i pracodawców, działających na podstawie odrębnych ustaw - do wysokości łącznie nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty odpowiadającej 0,15% kwoty wynagrodzeń wypłaconych w poprzednim roku podatkowym, stanowiących podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne. Jeżeli przedsiębiorca nie wypłacał tych wynagrodzeń, kwota składek zaliczana do kosztów uzyskania przychodów w roku podatkowym nie może przekroczyć kwoty odpowiadającej kwocie 114 zł.

Zgodnie z nowelizacją powyższe limity wzrosną do 0,25% i 250 zł.

Wspólne opodatkowanie małżonków


Obecnie, aby małżonkowie i osoby samotnie wychowujące dzieci mogli się wspólnie rozliczyć, muszą w terminie złożyć rocznego PITa, w którym wybiorą taką formę rozliczeń. Nowelizacja znosi ten warunek. Dzięki temu wspólne rozliczenie dochodów będzie możliwe niezależnie od terminu złożenia zeznania (także poprzez korektę). Co niezwykle ważne, zmiany w tym zakresie mają mieć zastosowanie już do rozliczeń rocznych PIT za rok 2018.

Koniec oświadczenie o opodatkowaniu przychodów z najmu ryczałtem


Przychody z prywatnego najmu mogą być opodatkowane w dwojaki sposób: na zasadach ogólnych wg skali podatkowej albo ryczałtem ewidencjonowanym. Aby ta druga forma opodatkowania miała jednak zastosowanie, należy pisemnie powiadomić fiskusa o jej wyborze w określonym terminie (o czym pisaliśmy m.in. w artykule Zmiany w ryczałcie ewidencjonowanym na 2018 r..

Nowelizacja zakłada, że w przypadku osiągania przychodów, o których mowa w art. 6 ust. 1a ustawy (czyli z najmu, podnajmu, dzierżawy itp.), równoznaczną z wyborem opodatkowania przychodów ryczałtem ewidencjonowanym jest pierwsza w roku podatkowym wpłata na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych z tego tytułu, a jeżeli pierwszy taki przychód podatnik osiągnął w grudniu roku podatkowego - złożenie zeznania o wysokości uzyskanego przychodu.

W rezultacie zniknie obowiązek składania odrębnych pisemnych oświadczeń o wyborze ryczałtu do opodatkowania przychodów z najmu. Wybór zostanie dokonany poprzez pierwszą wpłatę podatku ryczałtowego albo w ramach złożenia zeznania.

Sprzedaż nieruchomości i praw majątkowych


Sprzedaż nieruchomości czy praw majątkowych przed upływem 5 lat od ich nabycia lub wybudowania – liczonych od końca roku, w którym powyższe miały miejsce, wymaga rozliczenia z urzędem skarbowym i często zapłatą podatku (19% od uzyskanego dochodu).

W 2019 r. zmianie ulegnie sposób liczenia powyższego terminu w stosunku do nieruchomości nabytych w spadku. Otóż 5 lat będzie tutaj liczone od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie takiej nieruchomości lub nabycie prawa majątkowego przez spadkodawcę.

Do kosztów podatkowych z tytułu sprzedaży takiej nieruchomości/praw majątkowych podatnik zaliczy dodatkowo udokumentowane koszty nabycia lub wytworzenia poniesione przez spadkodawcę oraz przypadające na podatnika ciężary spadkowe, w takiej części, w jakie wartość rzeczy lub zbywanego prawa odpowiada łącznej wartości rzeczy i praw majątkowych nabytych przez podatnika.
Pod pojęciem ciężarów spadkowych należy rozumieć spłacone przez podatnika długi spadkowe, zaspokojone roszczenia o zachowek oraz wykonane zapisy zwykłe i polecenia, również w przypadku, gdy podatnik spłacił długi spadkowe, zaspokoił roszczenia o zachowek lub wykonał zapisy zwykłe i polecenia po dokonaniu odpłatnego zbycia odziedziczonej nieruchomości/prawa majątkowego.
Szerzej na ten temat pisaliśmy w artykule W 2019 r. szybciej sprzedasz mieszkanie w spadku bez podatku.

Ustawodawca doprecyzował też, że nie stanowi nabycia albo odpłatnego zbycia nieruchomości oraz praw majątkowych dział spadku do wysokości przysługującego podatnikowi udziału w spadku.

Sprzedaż nieruchomości wchodzących do majątku małżeńskiego


Doprecyzowane zostały też regulacje odnoszące się do rozliczania podatku od sprzedaży nieruchomości należących do majątku wspólnego małżeńskiego w sytuacji, gdy do ich sprzedaży dojdzie już po ustaniu wspólności. 5-cioletni okres będzie tutaj liczony od końca roku kalendarzowego, w którym nabyto/wybudowano daną nieruchomość do majątku wspólnego (co jest konsekwencją obecnej linii orzeczniczej sądów administracyjnych).

Więcej czasu na ulgę mieszkaniową


Dzięki uldze mieszkaniowej podatnicy mogą uniknąć zapłaty całego bądź części podatku liczonego od dochodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości/wybranych praw majątkowych. Aby tak się stało, pieniądze uzyskane z takiej sprzedaży muszą zostać wydane – w ciągu dwóch lat – na własne cele mieszkaniowe. Nowelizacja wydłuża okres wydatkowania do trzech lat (liczonych od końca roku, w którym miała miejsce sprzedaż nieruchomości/praw majątkowych).

Ustawodawca doprecyzował też, że w tym terminie powinno dojść do nabycia własności budynku mieszkalnego/gruntu pod budowę itd. lub określonego prawa majątkowego, aby zwolnienie przysługiwało. W ten sposób zostaną rozwiane pojawiające się obecnie wątpliwości, czy zawarcie umowy deweloperskiej, której towarzyszy wpłacenie zaliczki bądź zadatku na zakup nieruchomości, również uprawnia do ulgi.

Dodatkowo nowelizacja wskazuje, że przez własny budynek, lokal lub pomieszczenie mieszkalne (na potrzeby ulgi) rozumie się także niestanowiące własności lub współwłasności podatnika budynek, lokal lub pomieszczenie, jeżeli w okresie trzech lat (liczonych od końca roku zbycia nieruchomości/prawa majątkowego) podatnik nabędzie ich własność lub współwłasność albo spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udział w takich prawach, jeżeli uprzednio prawo takie mu nie przysługiwało.

Dzięki temu ulgą zostaną objęte także wydatki na remont czy przebudową lokali poniesione jeszcze zanim podatnik stał się jego ich właścicielem, o ile w określonym czasie przejdzie na niego prawo własności.

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (1)

  • ciaczekr / 2018-12-25 12:07:04

    idea zmian nie jest zła, ale czy nie uważacie że ich ilość jest przesadna? Mam wrażenie, że w tej sytuacji zamiast ułatwiać życie podatników zapanuje chaos i dezinformacja związana, z brakiem konkretnych wskazówek, jak zastosować nowe przepisy w praktyce. Ja jadę na konferencję podatkową w MDDP, mam nadzieję, że pomoże mi ona usystematyzować wiedzę teoretyczną i rzuci jakieś światło, jak ma to wyglądać w praktyce. Niestety rząd nie pomyślał o tym, jak trudna może być w związku z tym pierwsza połowa roku, tym bardziej, że na drugą szykują kolejne nowelizacje odpowiedz ] [ cytuj ]

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: