eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiAktualności podatkowe › Ulga termomodernizacyjna w podatku dochodowym

Ulga termomodernizacyjna w podatku dochodowym

2018-12-04 13:26

Ulga termomodernizacyjna w podatku dochodowym

Nowa ulga w PIT na termomodernizację domu © fotomek - Fotolia.com

Dnia 9 listopada 2018 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, która to ma na celu stworzenie zachęt do termomodernizacji jednorodzinnych budynków mieszkalnych.

Przeczytaj także: Jakie nowe ulgi rozlicza przedsiębiorca na podatku liniowym?

Poprawa jakości powietrza – to hasło towarzyszyło tworzeniu powyższej ustawy, która to z jednej strony zwalnia od podatku otrzymane dotacje i subwencje służące realizacji przedsięwzięć polegających na termomodernizacji budynków mieszkalnych, zaś z drugiej wprowadza nową ulgę na ten cel.

Nowe zwolnienie od podatku


Zgodnie z dodanym art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zwalnia się od tego podatku świadczenia, w szczególności dotacje oraz kwoty umorzonych pożyczek, otrzymane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej, na przygotowanie dokumentacji oraz realizację przedsięwzięcia:
a) w budynku mieszkalnym jednorodzinnym lub
b) w budynku mieszkalnym jednorodzinnym nowo budowanym, który nie został przekazany lub zgłoszony do użytkowania, pod warunkiem że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane uzyskano zgodę na rozpoczęcie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego

– w ramach programów mających na celu poprawę efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do atmosfery.

Ulga termomodernizacyjna


Nowo dodany art. 26h ust. 1 przytoczonej ustawy mówi, że podatnik będący właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego, a opłacający podatek wg skali podatkowej bądź stawki liniowej, ma prawo odliczyć od podstawy obliczenia podatku wydatki poniesione w roku podatkowym na materiały budowlane, urządzenia i usługi, związane z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w tym budynku, określone w przepisach wydanych na podstawie ust. 10 (ich wykaz znajdzie się w osobnym rozporządzeniu), które zostanie zakończone w okresie 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.

fot. fotomek - Fotolia.com

Nowa ulga w PIT na termomodernizację domu

Dbając o nasze środowisko ustawodawca zdecydował się na wprowadzenie do podatku dochodowego od osób fizycznych ulgi termomodernizacyjnej, która ma przyczynić się do spadku zanieczyszczenia powietrza. W ramach ulgi od podstawy opodatkowania będzie można odliczyć określone wydatki, udokumentowane wyłącznie fakturami, na termomodernizację budynków jednorodzinnych.


Kwota takiego odliczenia nie będzie mogła przekroczyć 53 000 zł w odniesieniu do wszystkich realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych w poszczególnych budynkach, których podatnik jest właścicielem lub współwłaścicielem.
Uwaga!
Ulga termomodernizacyjna będzie odliczeniem od dochodu. Faktyczna oszczędność na podatku będzie zatem stanowić iloczyn kwoty poniesionych wydatków oraz stosowanej przez podatnika stawki podatku.

Wysokość wydatków będzie ustalana na podstawie faktur wystawianych przez czynnych podatników VAT. Ulga nie obejmie zatem np. usług nabywanych od podatników korzystających ze zwolnienia z tego podatku.
Za kwotę wydatku będzie się uważało wydatek wraz z VAT, o ile podatek ten nie został odliczony na podstawie ustawy o VAT.

Odliczeniu nie będą podlegały wydatki w części, w jakiej zostaną:
  1. sfinansowane (dofinansowane) ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej lub zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie;
  2. zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, odliczone od przychodu na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym lub uwzględnione przez podatnika w związku z korzystaniem z ulg podatkowych w rozumieniu Ordynacji podatkowej.

Termin rozliczenia ulgi


Odliczenia w ramach ulgi będą dokonywane w zeznaniu za rok podatkowy, w którym wydatki zostały poniesione. Jeżeli wartość takich wydatków przekroczy wykazany w PIT dochód podatnika, powstała nadwyżka do rozliczenia będzie mogła zostać odliczona w latach kolejnych, nie dłużej jednak niż przez 6 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiony zostanie pierwszy wydatek.

Zwrot ulgi


Jeżeli podatnik, który skorzystał z odliczenia, następnie otrzyma zwrot odliczonych wydatków na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, będzie on musiał doliczyć odpowiednio kwoty poprzednio odliczone do dochodu za rok podatkowy, w którym otrzymał ten zwrot.

Podobnie będzie w przypadku, gdy przedsięwzięcie termomodernizacyjne nie zostanie zrealizowane w terminie (przypomnijmy – będą to 3 lata liczone od końca roku, w którym rozpoczęto inwestycję). Wówczas doliczenia kwot poprzednio odliczonych należy dodać do dochodu za rok podatkowy, w którym upłynął ten termin.

Ulga na ryczałcie ewidencjonowanym


Opisane wyżej zasady będą miały zastosowanie również do podatników opłacających ryczałt ewidencjonowany. Tutaj ulga termomodernizacyjna będzie odliczana od uzyskiwanych przychodów i także będzie wykazywana w rocznym zeznaniu podatkowym.

Co z wydatkami sprzed 2019 r.?


Zgodnie z art. 3 ustawy nowelizującej, opisane odliczenie będzie stosowane również do przedsięwzięcia termomodernizacyjnego rozpoczętego przed dniem 1 stycznia 2019 r., które zostanie zakończone po dniu 31 grudnia 2018 r., jednak nie później niż do dnia, w którym upływa okres trzech kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek. Niestety odliczeniu będą tutaj podlegały jedynie wydatki poniesione na przedsięwzięcie od 1 stycznia 2019 r. do dnia, w którym upłynie 3-letni termin.

Opisane rozwiązanie obejmie także podatników opłacających ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Ustawa ma wejść w życie 1 stycznia 2019 r.

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: