eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiAktualności podatkowe › Wspólne rozliczenie PIT po śmierci małżonka

Wspólne rozliczenie PIT po śmierci małżonka

2019-03-06 13:40

Wspólne rozliczenie PIT po śmierci małżonka

Jak rozliczyć PIT po śmierci małżonka? © Leszek Czerwonka - Fotolia.com

Przy zachowaniu pewnych warunków małżonkowie mogą rozliczyć się wspólnie. Preferencji tej nie tracą także wówczas, gdy jedno z nich umrze. Sprawdź jak w takim przypadku złożyć wspólnego PIT-a.

Przeczytaj także: Zeznanie podatkowe: Preferencyjne opodatkowanie bez granic czasowych dopiero od tego roku!

Co do zasady małżonkowie podlegają odrębnemu opodatkowaniu z tytułu osiąganych przez siebie dochodów. Jeżeli jednak podlegają oni w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu (a pod pewnymi warunkami także ograniczonemu) oraz istnieje między nimi przez cały rok podatkowy wspólność majątkowa i pozostawali oni w związku małżeńskim przez cały taki rok, mogą wybrać opodatkowanie wspólne dochodów rozliczanych wg skali podatkowej.
W takim przypadku będą oni opodatkowani łącznie od sumy swoich odchodów, po uprzednim odliczeniu od nich, odrębnie przez każdego z małżonków, przysługujących kwot (składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe oraz ulg podatkowych, np. darowizn, ulgi rehabilitacyjnej itd.). Podatek jest tutaj natomiast liczony w podwójnej wysokości, ale od połowy łącznych dochodów małżonków umniejszonych o przysługujące odliczenia. Określa się go przy tym na imię obojga małżonków (a nie każdego z nich z osobna).

Wspólne opodatkowanie małżonków następuje na wniosek zainteresowanych, który polega na zaznaczeniu odpowiedniego pola wyboru na formularzu podatkowym. Wyrażenie wniosku może nastąpić też przez tylko jednego z małżonków. Wówczas traktuje się go na równi ze złożeniem przez niego oświadczenia o upoważnieniu go przez jego współmałżonka do złożenia wniosku o łączne opodatkowanie ich dochodów. Oświadczenie to składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania.

fot. Leszek Czerwonka - Fotolia.com

Jak rozliczyć PIT po śmierci małżonka?

Małżonkowie mogą z dochodów opodatkowanych skalą podatkową rozliczyć się wspólnie. Prawo takie zachowuje także żyjący małżonek, gdy drugi zmarł w trakcie roku podatkowego lub po jego zakończeniu, ale przed złożeniem PITa. Wymagane jest tutaj jednak spełnienie zwykłych warunków występujących przy wspólnych zeznaniach podatkowych.


Zgodnie zaś art. 6a ust. 1 ustawy o PIT, z wnioskiem o łączne opodatkowanie dochodów małżonków, między którymi istniała w roku podatkowym wspólność majątkowa, może wystąpić podatnik, który:
  • zawarł związek małżeński przed rozpoczęciem roku podatkowego, a jego małżonek zmarł w trakcie roku podatkowego,
  • pozostawał w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy, a jego małżonek zmarł po upływie roku podatkowego, ale przed złożeniem zeznania podatkowego.

Zwróć uwagę
Ustawodawca pozwala na wspólne rozliczenie małżonków w sytuacji gdy:
  • jeden z nich zmarł w trakcie roku podatkowego, który w ten sposób ma zostać rozliczony
  • jeden z nich zmarł już po zakończeniu rozliczanego roku podatkowego, ale przed złożeniem zeznania podatkowego.

Skorzystanie z powyższej możliwości jest jednakże dopuszczalne, gdy do żadnego z małżonków nie miały zastosowania przepisy dotyczące opodatkowania w formie podatku liniowego, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (z wyjątkiem przepisów dotyczących opodatkowania przychodów z tzw. najmu prywatnego ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych), ustawy o podatku tonażowym lub ustawy o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych (warunki te należy spełniać także w przypadku wspólnego rozliczenia małżonków żyjących).

Warto też dodać, że wspólnemu rozliczeniu małżonków (w tym gdy jeden już nie żyje) nie przeszkadza fakt nieuzyskiwania przez jednego z nich przychodów ze źródeł, z których dochód jest opodatkowany wg skali podatkowej, bądź jego osiągnięcie w wysokości niepowodującej obowiązku zapłaty podatku (art. 6a ust. 2 pkt 2 w zw. z art. 6 ust. 3 ustawy o PIT).

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: