eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Wspólne rozliczenie małżonków PIT za rok 2016

Wspólne rozliczenie małżonków PIT za rok 2016

2017-03-08 12:56

Wspólne rozliczenie małżonków PIT za rok 2016

Nie każdy może złożyć PIT-a z małżonkiem © resket - Fotolia.com

W określonych warunkach małżonkowie, zamiast odrębnych zeznań, mogą wypełnić jedno wspólne. Należy pamiętać, że jest to preferencja, z której oni mogą ale nie muszą skorzystać. Ponadto wspólne rozliczenie możliwe jest także wówczas, gdy jedno z małżonków już nie żyje.

Przeczytaj także: Czy separacja przeszkadza we wspólnym rozliczeniu podatku?

Małżonkowie, którzy pozostawali w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy i między którymi istniała przez cały rok wspólność majątkowa małżeńska, mogą skorzystać z możliwości złożenia wspólnego zeznania podatkowego.

Dodatkowo żyjący małżonek może rozliczyć się razem ze zmarłym, gdy:
  • związek małżeński został zawarty przed rozpoczęciem rozliczanego roku podatkowego, a jego współmałżonek zmarł w trakcie tego roku podatkowego lub
  • współmałżonek zmarł już po upływie rozliczanego roku podatkowego, ale przed złożeniem zeznania podatkowego.
- o ile także i tutaj między małżonkami istniała wspólność majątkowa.

Wspólnie rozliczyć można się wyłącznie z dochodów opodatkowanych skalą podatkową.

Warunki uprawniające do wspólnego rozliczenia podatku


Wyżej opisane zostały jedynie przypadki, w których dopuszczalne jest wspólne rozliczenie podatkowe małżonków. Preferencja ta jest jednakże obwarowana dodatkowymi przesłankami. Te można podzielić na pozytywne, czyli których spełnienie jest wymagane dla takiego rozliczenia, oraz negatywne - a więc takie, które wystąpić nie mogą, aby można było rozliczyć się razem z żoną bądź mężem.
Na czym polega wspólne rozliczenie podatkowe?
Małżonkowie, którzy złożyli wniosek o wspólne rozliczenie podatku, podlegają opodatkowaniu łącznie od sumy swoich dochodów (po uprzednim dokonaniu odliczeń od dochodu odrębnie przez każdego z nich). Podatek określa się tutaj na imię obojga małżonków w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy ich łącznych dochodów.

Wskazaną zasadę obliczania podatku stosuje się również w sytuacji, gdy jeden z małżonków w roku podatkowym nie uzyskał przychodów opodatkowanych według skali podatkowej lub osiągnął dochody w wysokości niepowodującej obowiązku zapłaty podatku ( czyli w granicach kwoty wolnej od podatku, która w 2016 r. wynosiła 3.091 zł) lub też poniósł stratę np. z działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach ogólnych.

fot. resket - Fotolia.com

Nie każdy może złożyć PIT-a z małżonkiem

Jeżeli chociażby do jednego z małżonków mają zastosowanie przepisy o podatku liniowym, ryczałcie ewidencjonowanym czy karcie podatkowej, wspólne rozliczenie nie jest możliwe. Również spóźnialscy nie mogą się razem rozliczyć.


1. Przesłanki pozytywne


I tak wspólne rozliczenie wymaga przede wszystkim trwania związku małżeńskiego przez cały rok podatkowy oraz występowania w tym czasie wspólności majątkowej małżeńskiej pomiędzy podatnikami (chyba że jedno z małżonków zmarło przed złożeniem PIT-a, o czym mowa była już wyżej).

Po drugie, małżonkowie (spełniający powyższy warunek) mogą się rozliczyć razem, jeżeli podlegają w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, czyli byli polskimi rezydentami podatkowymi.
Wspólne rozliczenie przysługuje także nierezydentom, o ile ci mieli miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo Konfederacji Szwajcarskiej lub jeżeli jeden z nich podlegał nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce, a drugi miał miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w innym niż Polska państwie Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej. Tutaj jednak ustawodawca wskazuje dodatkowy warunek mówiący, że osiągane przez nich przychody, podlegające opodatkowaniu na terytorium Polski, musiały stanowić co najmniej 75% całkowitego przychodu osiągniętego przez oboje małżonków w danym roku podatkowym. Dodatkowo zobowiązani oni są do udokumentowania certyfikatem rezydencji miejsca zamieszkania dla celów podatkowych.

2. Przesłanki negatywne.


Wspólne rozliczenie podatkowe możliwe jest ponadto tylko i wyłącznie pod warunkiem, że do żadnego z małżonków w danym roku podatkowym nie miał zastosowania:
  • 19% podatkiem liniowy,
  • zryczałtowany podatek dochodowy (a więc ryczałt ewidencjonowany bądź karta podatkowa) za wyjątkiem opodatkowania ryczałtem przychodów z najmu,
  • zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów osób duchownych,
  • podatek tonażowy.

3. Wymogi formalne


Wspólne opodatkowanie jest preferencją, z której małżonkowie mogą, ale nie muszą skorzystać. Jeżeli się na nią decydują, trzeba o tym powiadomić fiskusa. W jaki sposób?

Otóż wniosek o wspólne opodatkowanie dochodów małżonków składa się w zeznaniu rocznym, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola formularza (co do sposobu opodatkowania). Ustawodawca określił przy tym tutaj termin, w którym musi on zostać złożony - tj. nie później niż w terminie określonym dla złożenia zeznania za rok podatkowy (czyli mówiąc innymi słowy - do 30 kwietnia następnego roku)
Jeżeli małżonkowie w tym terminie nie złożą wspólnego zeznania podatkowego, bezpowrotnie utracą prawo do wspólnego opodatkowania swoich dochodów.

Warto wiedzieć
Wniosek o wspólne opodatkowanie może być wyrażony przez jednego z małżonków. W takim przypadku wyrażenie wniosku przez jednego z małżonków traktuje się na równi ze złożeniem przez niego oświadczenia o upoważnieniu go przez drugiego współmałżonka do złożenia wniosku o łączne opodatkowanie ich dochodów (pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania).

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: