eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiAktualności podatkowe › Zwolnienie z PIT dla młodych szersze niż zapowiadano

Zwolnienie z PIT dla młodych szersze niż zapowiadano

2019-06-14 13:32

Zwolnienie z PIT dla młodych szersze niż zapowiadano

Nawet 85,5 tys. zł bez podatku czyli zwolnienie z PIT dla osób poniżej 26 lat © Piotr Adamowicz - Fotolia.com

W Rządowym Centrum Legislacji ukazał się projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wprowadzający zwolnienie z podatku dla młodych osób. Zgodnie z założeniami zmiany mają wejść stosunkowo szybko i objąć szerszy zakres aniżeli wcześniej zapowiadano.

Przeczytaj także: W 2020 r. obniżka podatku PIT ale nie składek do ZUS

Już z początkiem sierpnia 2019 r. (wcześniej deklarowano, że zwolnienie miało obowiązywać dopiero od IV kwartału 2019 r.) do ustawy o PIT ma trafić nowe zwolnienie. Zgodnie z brzmieniem art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy tejże ustawy, wolne od podatku będą przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz umów zlecenia, o których mowa w art. 13 pkt 8, otrzymane przez podatnika do ukończenia 26. roku życia, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85 528 zł.
Warto wiedzieć
Przychody z umów zlecenia, o których mowa w art. 13 pkt 8 ustawy to wyłącznie przychody uzyskiwane od firm (tj. osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą lub osób prawnych, jednostek organizacyjnie bez osobowości prawnej).
Zwolnienie nie obejmie zatem zleceń uzyskanych od tzw. osób prywatnych. Nadto nie będzie ono też stosowane do umów o dzieło bądź przychodów z innych źródeł (jak chociażby pozarolnicza działalność gospodarcza).

Wyłączone koszty autorskie


W projekcie nowelizacji wskazano, że zastosowanie nowego zwolnienia będzie skutkować wyłączeniem prawa (w stosunku do dochodów z pracy) do preferencyjnych kosztów uzyskania przychodu w wysokości 50% przewidzianych dla twórców czy artystów wykonawców.

Limit zwolnienia


Kwota przychodów objętych zwolnieniem zostanie ograniczona limitem rocznym w wysokości 85 528 zł, a więc odpowiadającym górnej granicy obecnego pierwszego przedziału skali podatkowej. Przypomnijmy, że początkowo limit zwolnienia miał być dwukrotnie niższy.

Należy jednak pamiętać, że tak wysoki limit będzie miał zastosowanie dopiero do przychodów uzyskanych od 2020 r. W odniesieniu do tych uzyskanych jeszcze w 2019 r. limit będzie niższy i wyniesie 35 636,67 zł (5/12 z 85 528 zł = 35 636,67 zł), co jest konsekwencją daty planowanego wejścia zwolnienia w życie (od 1 sierpnia 2019 r.; limit w tym roku uległ proporcjonalnemu zmniejszeniu).

fot. Piotr Adamowicz - Fotolia.com

Nawet 85,5 tys. zł bez podatku czyli zwolnienie z PIT dla osób poniżej 26 lat

Znamy projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, która to ma wprowadzić zwolnienie od tego podatku przychody osób do ukończenia 26 roku życia. W nowelizacji czytamy, że zwolnienie ma być dwa razy wyższe od wcześniej zakładanego i wejść w życie o trzy miesiące wcześniej. Obejmie ono przy tym nie tylko przychody z pracy, ale i umów zlecenie.


Limit roczny zwolnienia będzie obowiązywał niezależnie od liczby zawartych umów lub liczby podmiotów (płatników) stawiających do dyspozycji podatnika przychody z pracy lub z umów zlecenia. Warto też dodać, że przy obliczaniu limitu nie będą brane pod uwagę przychody z pracy oraz z umów zlecenia opodatkowane ryczałtowo, przychody zwolnione od podatku dochodowego od osób fizycznych oraz przychody, od których na podstawie przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa zaniechano poboru podatku.
W przypadku przychodów roku 2019 zwolnienie co do zasady będzie stosowane dopiero w zeznaniu rocznym, chyba że podatnik złoży płatnikowi oświadczenie, że uzyskiwane u niego przychody od sierpnia do grudnia 2019 r. będą w całości korzystały z nowego zwolnienia.

Zwolnienie to płatnik będzie stosował najpóźniej od miesiąca następującego po miesiącu uzyskania oświadczenia do tego miesiąca (włącznie), w którym uzyskany u niego przez podatnika przychód przekroczy 35 636,87 zł lub w którym podatnik ukończy 26 rok życia.

Zaliczki na PIT od 2020 r.


Projektowane zmiany wskazują, że jeżeli podatnik złoży płatnikowi pisemny wniosek o niestosowanie omawianego zwolnienia od podatku, ten pobiera zaliczki bez stosowania tego zwolnienia najpóźniej od miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzyma wniosek. Wniosek w tym zakresie trzeba będzie składać odrębnie dla każdego roku podatkowego.

Regułą zatem będzie stosowanie przez płatnika nowego zwolnienia i z obowiązku tego zostanie zwolniony dopiero na wniosek podatnika. Wniosek przy tym będzie mógł zostać złożony w dowolnym momencie danego roku, a nie tylko na jego początku.
Możliwość złożenia takiego wniosku przez podatnika jest niezwykle istotna. Może on bowiem uzyskiwać przychody z różnych umów zawartych z różnymi płatnikami, w efekcie czego suma jego rocznych przychodów może przekroczyć limit zwolnienia, a co jest równoznaczne z dopłatą podatku w zeznaniu podatkowym. Ustawodawca dał zatem tutaj podatnikom możliwość kształtowania swojej sytuacji już w trakcie roku.

Przychody ponad limit


Nadwyżka przychodów uzyskanych ponad limit będzie podlegała opodatkowaniu na zasadach ogólnych. Będą do niej mieć zastosowanie standardowe (bądź podwyższone lub faktycznie poniesione) koszty uzyskania przychodów (jednakże bez tzw. kosztów autorskich w wysokości 50% - zastosowanie zwolnienia wyklucza możliwość skorzystania z tych kosztów w odniesieniu do przychodów z pracy). Wysokość kosztów nie będzie przy tym mogła przekroczyć wysokości przychodów z danego źródła, które podlegają opodatkowaniu. Ustawodawca zabezpieczył się tutaj przed powstaniem ewentualnej straty dzięki preferencji w postaci nowego zwolnienia.

Składki ZUS


Zwolnienie z podatku wybranych przychodów osób do ukończenia 26 roku życia nie skutkuje ich jednoczesnym zwolnieniem ze składek ZUS. Mimo ich zapłaty w dużej części nie będą one podlegały odliczeniu. Jak wskazali projektodawcy w uzasadnieniu do nowelizacji, do nadwyżki ponad kwotę korzystającą ze zwolnienia stosowane będzie odliczenie z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Jednakże z uwagi na to, że odliczeniu nie podlegają składki krajowe, których podstawę wymiaru stanowi przychód zwolniony, w przypadku gdy podatnik uzyska przychody np. w wysokości 60 000 zł, w tym zwolnione od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 w wysokości 20 000 zł, globalna kwota zapłaconych przez podatnika składek na ubezpieczenia społeczne (obliczonych od 60 000 zł) będzie pomniejszana o kwotę składek obliczoną w wysokości: 20 000 zł x 13,71%, oraz odpowiednio w przypadku składek na ubezpieczenie zdrowotne – o kwotę w wysokości: (20 000 zł minus składki na ubezpieczenia społeczne) x 7,75%. Pomniejszenie to nie będzie mogło być wyższe niż kwota faktycznie zapłaconych składek od przychodu objętego zwolnieniem na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy PIT.

Obowiązki płatników w zakresie PIT-11


Projekt nowelizacji zakłada, że płatnicy w informacjach PIT-11 będą podawać nie tylko przychody opodatkowane podatników, ale także zwolnione na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o PIT oraz składki pobrane od tych przychodów. Powyższe ma na celu prawidłowe obliczenie nadwyżki ponad limit przychodów korzystających ze zwolnienia, w szczególności w przypadku ich uzyskiwania od więcej niż jednego płatnika.

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: