eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiAktualności podatkowe › Podzielona płatność w VAT: wybrane problemy w interpretacjach KIS

Podzielona płatność w VAT: wybrane problemy w interpretacjach KIS

2019-06-28 13:29

Podzielona płatność w VAT: wybrane problemy w interpretacjach KIS

Korzystanie z mechanizmu podzielonej płatności w podatku VAT © wsf-f - Fotolia.com

Już niebawem podzielona płatność w podatku VAT może stać się obowiązkowa a nie dobrowolna (jak ma to miejsce obecnie). Warto zatem wiedzieć, jak zachować się w sytuacjach nietypowych, gdy nie wszystko przebiega tak, jak ustawodawca by sobie tego życzył. Przepisy o split payment obowiązują już prawie od roku. Mamy zatem interpretacje wyjaśniające niektóre wątpliwości.

Przeczytaj także: Podzielona płatność wyprze odwrotne obciążenie

Zaliczka przy podzielonej płatności


Nie tylko ostateczna zapłata za towar czy usługę może nastąpić za pomocą podzielonej płatności. W ten sposób można regulować również zaliczki, przedpłaty itp. Ważne jednak jest to, aby te wpłacać na podstawie posiadanych faktur.
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 15.10.2018 r. nr 0115-KDIT1-2.4012.639.2018.1.RS wyjaśnił, że „(…) mechanizm podzielonej płatności może być stosowany, o czym stanowi art. 108a ust. 1 ustawy, gdy spełnione są łącznie następujące warunki dotyczące transakcji:
• dokonywana jest pomiędzy podatnikami podatku od towarów i usług,
• udokumentowana jest fakturą.

Zatem w sytuacji udokumentowania transakcji inaczej niż fakturą nie jest możliwe zastosowanie powyższego mechanizmu.

Analiza przedstawionego stanu faktycznego oraz treści przywołanych przepisów prawa prowadzi do wniosku, że skoro – jak wynika z treści wniosku – Miasto reguluje zaliczki na podstawie otrzymanych od komorników „wezwań do uiszczenia zaliczki” a nie faktur, nie może przy dokonywaniu płatności kwoty należności stosować mechanizmu podzielonej płatności, gdyż nie są spełnione wszystkie warunki określone w art. 108a ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. (…)”

Zapłata całej kwoty faktury na rachunek VAT


Zapłata faktury z zastosowaniem mechanizmu split payment polega na tym, że pieniądze trafiają do sprzedawcy na jego dwa rachunki: wartość netto na rachunek rozliczeniowy, a kwota podatku na rachunek VAT. Takiego podziału dokonuj bank na podstawie komunikatu przelewu przygotowanego przez nabywcę, w którym należy wskazać m.in. kwotę brutto (lub jej część) oraz kwotę VAT (lub jej część), które to mają w taki sposób zostać uregulowane.

fot. wsf-f - Fotolia.com

Korzystanie z mechanizmu podzielonej płatności w podatku VAT

Zapłata z rachunku VAT faktury w całości bądź większej części niż sam podatek jest wprawdzie nieprawidłowo, niemniej w takim przypadku trudno mówić, że zobowiązanie nie zostało uregulowane. Nadto zapłata z rachunku VAT podatku wynikającego z deklaracji przed czasem uprawnia do skorzystania ze skonta. O powyższym warto pamiętać. Wkrótce bowiem split payment będzie stosowane szerzej niż dotychczas.


Nabywca omyłkowo bądź świadomie może przy tym w komunikacie przelewu wskazać zapłatę na rachunek VAT całej wartości faktury a nie jedynie podatku, bądź jej części ale w wysokości przekraczającej podatek. Co w takiej sytuacji?
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 21.09.2018 r. nr 0111-KDIB3-1.4012.487.2018.2.JP wskazał, że w takim przypadku komunikat przelewu jest wypełniony nieprawidłowo. „(…) Jednak pomimo błędnie wypełnionego komunikatu przelewu i wpłacenia na rachunek VAT kontrahenta całej należności wynikającej z ww. faktury brak podstaw aby uznać, że ta należność nie została uregulowana.(…)”

Powyższe ma niezwykle ważny wymiar w zakresie stosowania ulgi na złe długi. Jak bowiem czytamy w dalszej części interpretacji, „(…) Wnioskodawca będzie miał prawo do uznania, iż w przypadku wpłaty całej należności wynikającej z faktury na rachunek VAT nie ma w stosunku do ww. płatności zastosowania art. 89b ustawy o podatku od towarów i usług, skutkujący obowiązkiem korekty przez Zainteresowanego podatku naliczonego.(…)”

Skonto VAT


Zapłata należnego fiskusowi podatku VAT z rachunku VAT jest premiowana w stosunku do zapłaty czy to gotówką czy z rachunku rozliczeniowego. Otóż podatnik płacąc z rachunku VAT przed ustawowym terminem jest uprawniony do zastosowania skonta.
Wysokość kwoty obniżenia zobowiązania ustala się zgodnie ze wzorem zawartym w art. 108d ust. 1 ustawy o VAT:
S = Z × r × (n / 360)

gdzie:
S – oznacza kwotę, o którą obniża się kwotę zobowiązania podatkowego z tytułu podatku,
Z – oznacz kwotę zobowiązania podatkowego z tytułu podatku wynikającą z deklaracji podatkowej przed obniżeniem tego zobowiązania,
r – oznacza stopę referencyjną Narodowego Banku Polskiego obowiązującą na dwa dni robocze przed dniem zapłaty podatku,
n – oznacza liczbę dni od dnia, w którym obciążono rachunek bankowy albo rachunek w SKOK, dla których jest prowadzony rachunek VAT, z wyłączeniem tego dnia, do dnia, w którym upływa termin zapłaty podatku, włącznie z tym dniem.

Tak obliczoną kwotę obniżenia zobowiązania podatkowego zaokrągla się do pełnych złotych tak samo, jak podatek VAT (czyli końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych). Trzeba tutaj jednak dokonać płatności jednorazowo i to dokładnej a nie przybliżonej wartości podatku, wynikającej z deklaracji.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 17.10.2018 r. nr 0115-KDIT1-2.4012.553.2018.1.AW wyjaśnił, że podatnik może obniżyć kwotę zobowiązania podatkowego z tytułu podatku o kwotę wyliczoną według wzoru określonego w tym przepisie, jeżeli zapłata zobowiązania podatkowego z tytułu podatku następuje w całości z rachunku VAT w terminie wcześniejszym niż termin zapłaty podatku

(…) organ zgadza się ze Spółką, iż w sytuacji dokonania zapłaty zobowiązania podatkowego z tytułu podatku od towarów i usług w całości z rachunku VAT w terminie wcześniejszym niż termin zapłaty tego podatku, będzie ona – co do zasady - uprawniona do obniżenia kwoty zobowiązania podatkowego z tytułu podatku od towarów i usług o kwotę wyliczoną we wzoru, określonego w art. 108d ust. 1 ustawy. Jednakże nie można zaaprobować stwierdzenia Spółki, iż bez wpływu na powyższe uprawnienie pozostaje okoliczność, że deklaracja dotycząca podatku od towarów i usług będzie składana w późniejszym terminie niż wpłata podatku, jak również fakt uiszczenia podatku w częściach albo w kwocie wyższej niż kwota zobowiązania.

Treść art. 108d wskazuje bowiem, że dla potrzeb ustalenia - na podstawie ww. wzoru - kwoty zmniejszającej wartość podatku podlegającego wpłacie do urzędu skarbowego, należy uwzględnić m.in. „kwotę zobowiązania podatkowego z tytułu podatku wynikającą z deklaracji podatkowej przed obniżeniem tego zobowiązania”. Powyższe oznacza, że kwota zobowiązania podatkowego w „pierwotnej” wysokości (przed jej obniżeniem o skonto) musi wynikać z deklaracji (z wypełnioną poz. 67) złożonej za dany okres rozliczeniowy przed ustawowym terminem do jej złożenia. Wbrew opinii Spółki, zapłacona w terminie wcześniejszym kwota zobowiązania nie może być „przybliżoną kwotą wynikającą z ksiąg podatkowych Spółki”. Jednocześnie regulacja zawarta w art. 108d ustawy wyklucza prawo do obniżenia kwoty zobowiązania przy częściowej zapłacie podatku.(…)”

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

  • Komentarz usunięty

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: