eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiAktualności podatkowe › Faktura od podatnika zwolnionego z VAT na ponad 15.000 zł

Faktura od podatnika zwolnionego z VAT na ponad 15.000 zł

2019-11-04 13:15

Faktura od podatnika zwolnionego z VAT na ponad 15.000 zł

Zapłata faktury na konto spoza wykazu podatników VAT © apops - Fotolia.com

Wystawiłem firmie fakturę za towar na 22.000 zł. Klient nie chce mi za nią zapłacić wskazując, że nie ma mnie ani mojego konta bankowego na białej liście podatników VAT i jak zapłaci na konto podane na fakturze to będzie miał problemy. Co mam zrobić? - takie pytanie zadał mi ostatnio znajomy podczas rozmowy. Jakie jest rozwiązanie?

Przeczytaj także: Biała lista podatników VAT a rachunki bankowe w umowach

Zanim przejdziemy do udzielenia odpowiedzi należy doprecyzować, że sprzedawca w opisanej sytuacji nie jest czynnym podatnikiem VAT – korzysta ze zwolnienia podmiotowego z uwagi na to, że jego roczne obroty nie przekraczają 200.000 zł. Jego odbiorcami natomiast w większości są zwykli Kowalscy, co w zestawieniu z rodzajem działalności skutkuje tym, że tzw. „przejście na VAT” w ogóle mu się nie opłaca.

Co zatem powinien zrobić, aby zarówno on jak i jego kontrahenci pozostali w zgodzie z prawem? Odpowiedź jest prosta: nic – o ile oczywiście ma zgłoszone firmowe rachunki bankowe w urzędzie skarbowym (czego dokonuje się poprzez system CEIDG).

Biała lista podatników VAT


Od września 2019 r. Szef KAS prowadzi w postaci elektronicznej wykaz podmiotów (art. 96b ust. 1 ustawy o VAT):
 1. w odniesieniu do których naczelnik urzędu skarbowego nie dokonał rejestracji albo które wykreślił z rejestru jako podatników VAT;
 2. zarejestrowanych jako podatnicy VAT, w tym podmiotów, których rejestracja jako podatników VAT została przywrócona.

Wykaz jest udostępniany bezpłatnie i każdemu w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych w sposób umożliwiający sprawdzenie, w tym automatycznie, czy podmiot znajduje się w wykazie na wybrany dzień, przypadający nie wcześniej niż w okresie 5 lat poprzedzających rok, w którym podmiot jest sprawdzany. Dane tego podmiotu są udostępniane według stanu na wybrany dzień (z pewnymi wyjątkami). Wykaz można znaleźć:
 • Na stronie internetowej BIP Ministerstwa Finansów .
 • Na stronie Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) (Wykaz podatników VAT).

Szerzej na temat danych zawartych na białej liście podatników VAT pisaliśmy m.in. w artykule Biała lista podatników VAT już od września 2019, sankcje od 2020 r. .

Wykaz pozwala m.in. na sprawdzenie, czy dany podmiot faktycznie istnieje, jak brzmi jego nazwa, jaki ma adres, czy jest czynnym podatnikiem VAT, jakie posiada konta bankowe znane fiskusowi itd.

fot. apops - Fotolia.com

Zapłata faktury na konto spoza wykazu podatników VAT

Biała lista podatników VAT nie zawiera danych wszystkich podmiotów prowadzących działalności gospodarczej. Znajdują się na niej jedynie ci, którzy dokonali rejestracji VAT, urząd jej odmówił bądź wykreślił podatnika z rejestru. Tymczasem podatnicy korzystający ze zwolnienia z VAT rejestracji takiej dokonują dobrowolnie. Na wykazie zatem niekoniecznie muszą się znaleźć.


W rozpatrywanym przez nas przypadku istotne jednak jest to, jakie podmioty na wykazie się znajdują. Są to przede wszystkim podmioty zarejestrowane jako podatnicy VAT (czynni bądź zwolnieni). Drugą grupę stanowią natomiast podmioty, w stosunku do których fiskus nie dokonał rejestracji albo które wykreślił z rejestru podatników VAT.

Należy przy tym podkreślić, że rejestracji VAT dokonuje się na wniosek zainteresowanego. Art. 96 ust. 1 wskazuje tutaj, że podatnicy są obowiązani złożyć zgłoszenie rejestracyjne przed dniem wykonania pierwszej czynności opodatkowanej. Tyczy się to jednak jedynie podatników VAT czynnych, a więc rozliczających ten podatek.

Natomiast w przypadku podatników korzystających ze zwolnienia od podatku (np. ze zwolnienia podmiotowego) zgłoszenie rejestracyjne (w tym przypadku jako podatnika zwolnionego) jest dobrowolne.
Podmioty wymienione w art. 15, u których sprzedaż jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 lub wykonujące wyłącznie czynności zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3, mogą złożyć zgłoszenie rejestracyjne.
Art. 96 ust. 3 ustawy o VAT.

Naczelnik urzędu skarbowego po weryfikacji danych podanych w zgłoszeniu rejestracyjnym rejestruje podatnika jako "podatnika VAT czynnego", a w przypadku podatników zwolnionych (rejestrujących się dobrowolnie) - jako "podatnika VAT zwolnionego".

W określonych przypadkach naczelnik urzędu skarbowego może przy tym nie dokonać rejestracji podmiotu jako podatnika VAT (niekiedy nawet go o tym nie zawiadamiając) bądź wykreślić z rejestru.

Kogo nie znajdziemy na białej liście podatników VAT?


Jak zostało to już podkreślone wyżej, na białej liście podatników VAT znajdują się podmioty zarejestrowane tudzież w stosunku do których nie dokonano rejestracji bądź je wykreślono. Są to jednak jedynie ci podatnicy, którzy złożyli wnioski rejestracyjne (czyli VAT-R) – obligatoryjnie bądź dobrowolnie.

W przypadku podatników korzystających ze zwolnienia rejestracja (jako podatnik zwolniony) jest zaś fakultatywna a nie obowiązkowa. W rezultacie, gdy podmiot taki nie dokona zgłoszenia rejestracyjnego, na białej liście podatników VAT się nie znajdzie – co pozostaje w zgodzie z prawem.
Powyższe potwierdza także resort finansów w odpowiedzi na umieszczone w na swoje stronie internetowej pytanie, co w sytuacji , gdy przedsiębiorca prowadzi działalność, a nie ma go w wykazie ()?

W odpowiedzi czytamy: Taka sytuacja jest możliwa, jeśli przedsiębiorca oczekuje na rejestrację do VAT lub kiedy jest zwolniony podmiotowo z obowiązku złożenia zgłoszenia, np. z uwagi na nieprzekroczenie limitu sprzedaży w wysokości 200 tys. zł rocznie (w art. 113 ust. 1 ustawy o VAT) lub w przypadku zwolnienia przedmiotowego. Kontrahent w ramach należytej staranności powinien sprawdzić, jaki jest status przedsiębiorcy.

Oczywiście podmiot zwolniony z VAT może zarejestrować się dobrowolnie, w związku z czym jego dane pojawią się na białej liście podatników VAT, razem z posiadanym firmowym rachunkiem bankowym bądź w SKOK (o ile ten zostanie fiskusowi zgłoszony). Niemniej nie ma takiego obowiązku, zaś brak jego danych na wykazie nie oznacza, że występują tutaj jakiekolwiek nieprawidłowości.

Nabywca w takim przypadku, poza tym, że oczywiście powinien sprawdzić kontrahenta, nie odczuje żadnych negatywnych konsekwencji w sytuacji, gdy dokona zapłaty na jego rachunek bankowy.
Nie ma tutaj m.in. mowy o odpowiedzialności solidarnej za niezapłacony VAT – ten bowiem nie występuje.

A co z kosztami w podatku dochodowym?
Z początkiem 1 stycznia 2020 r. zacznie obowiązywać znowelizowany art. 22p ustawy o PIT, którego ust. 1 otrzyma brzmienie: Podatnicy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą nie zaliczają do kosztów uzyskania przychodów kosztu w tej części, w jakiej płatność dotycząca transakcji określonej w art. 19 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców:
 1. została dokonana bez pośrednictwa rachunku płatniczego lub
 2. została dokonana przelewem na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług - w przypadku dostawy towarów lub świadczenia usług, potwierdzonych fakturą, dokonanych przez dostawcę towarów lub usługodawcę zarejestrowanego na potrzeby podatku od towarów i usług jako podatnik VAT czynny, lub
 3. pomimo zawarcia na fakturze wyrazów "mechanizm podzielonej płatności" zgodnie z art. 106e ust. 1 pkt 18a ustawy o podatku od towarów i usług, została dokonana z pominięciem mechanizmu podzielonej płatności określonego w art. 108a ust. 1a tej ustawy.

Nabywca zapewne obawia się zastosowania wobec niego przytoczonego wyżej pkt 2 (należy przy tym pamiętać, że regulacja ta wchodzi w życie dopiero z początkiem przyszłego roku). Czy słusznie? Nie.

Regulacja art. 22p ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT, w stanie prawnym obowiązującym od początku 2020 r., odnosić się bowiem będzie jedynie do transakcji zawieranych z czynnymi podatnikami VAT, a ten warunek w naszym przypadku nie jest spełniony (sprzedawca korzysta ze zwolnienia z podatku). Właściwym jest tutaj zastosowanie art. 22p ust. 1 pkt 1 ustawy o PIT, czyli wywiązania się z obowiązku dokonania zapłaty za pośrednictwem rachunku płatniczego nabywcy (tak jak ma to miejsce także i obecnie).

Wracając zatem do początku – obawy kupującego w opisanym przykładzie są bezpodstawne. Zapłata za fakturę wystawioną przez podatnika zwolnionego z VAT, który nie widnieje na białej liście podatników VAT, za pośrednictwem rachunku płatniczego, pozwoli na rozliczenie tego zakupu w kosztach podatkowych (o ile oczywiście zakup wykazuje związek z prowadzoną działalnością). Nie wystąpi tutaj też odpowiedzialność solidarna za niezapłacony VAT.

Krzysztof Skrzypek, doradca podatkowy nr wpisu 12 444

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (1)

 • Komentarz usunięty

 • Ominięcie w czasie zapłacenia naleznego podatku VAT

  Bożena Osoba / 2019-12-04 22:05:06

  A jak bedzie w przypadku nie wystawienia Faktury za dokonane zakupy w firmie spod Tarnowskich Gór, w dacie zakupu ? Zakup gotówka w Firmie dokonano w marcu 2019 roku, a Faktura wystawiona dopiero w Listopadzie 2019 po wieelu ponagleniach tej Firmy ? Jak ten szubrawiec przeskoczył fakt tzw. JPK ? odpowiedz ] [ cytuj ]

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: