eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiAktualności podatkowe › Jak rozliczyć zakup zimowych opon do firmowego samochodu osobowego?

Jak rozliczyć zakup zimowych opon do firmowego samochodu osobowego?

2019-10-27 16:55

Jak rozliczyć zakup zimowych opon do firmowego samochodu osobowego?

Opony zimowe do firmowego samochodu © Géraldine R - Fotolia.com

W przypadku zakupu opon do samochodu osobowego wprowadzonego do ewidencji środków trwałych, poniesiony na ten cel wydatek nie zwiększy jego wartości początkowej i może być zaliczony bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów – o ile cena za jedną oponę nie przekroczy 10 000 zł.

Przeczytaj także: Wymiana opon w samochodzie osobowym w kosztach firmy

Co do zasady, zakup opon zimowych do samochodu osobowego, po wprowadzeniu go do ewidencji środków trwałych należy potraktować jako wydatek związany z bieżącą eksploatacją samochodu (zob. interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 3.12.2009 r., znak: ILPB1/415-977/09-5/IM oraz Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 7.10.2011 r., znak: IBPBI/1/415-745/11/ESZ). Wydatek ten jako tzw. koszt pośredni powinien zostać zaliczony do kosztów uzyskania przychodów – stosownie do art. 15 ust. 4d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej jako ustawa o PDOP) – w dacie poniesienia.
Analizując przedstawione zagadnienie należy mieć jednak na uwadze treść art. 16g ust. 13 ustawy o PDOP, która nakazuje zwiększenie wartości początkowej środka trwałego także o wydatki na nabycie części składowych lub peryferyjnych, których jednostkowa cena nabycia przekracza 10 000 zł. W tym kontekście należy rozważyć, czy zimowe opony mogą być uznane za część składową lub peryferyjną samochodu.

Warto zauważyć, że przepisy podatkowe nie definiują pojęć „część składowa” i „część peryferyjna”. Pojęcia te zostały natomiast zdefiniowane w Kodeksie cywilnym (dalej jako k.c.).

fot. Géraldine R - Fotolia.com

Opony zimowe do firmowego samochodu

Zakup opon zimowych do firmowego samochodu osobowego niewątpliwie wykazuje związek z prowadzoną działalnością gospodarczą. W przypadku drogich opon należałoby się jednak zastanowić, czy te nie powinien zwiększyć wartości początkowej pojazdu? Nadto należy mieć też na względzie nowe limitowanie kosztów występujące od 2019 r. w ustawie o CIT.


Zgodnie z art. 47 Kodeksu cywilnego, częścią składową rzeczy jest wszystko, co nie może być od niej odłączone bez uszkodzenia lub istotnej zmiany całości albo bez uszkodzenia lub istotnej zmiany przedmiotu odłączonego (art. 47 § 2 k.c.). Przedmioty połączone z rzeczą tylko dla przemijającego użytku nie stanowią jej części składowych (art. 47 § 3 k.c.).
Pojęcie „części peryferyjnej”, jak wskazał Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z 19.08.2015 r. (znak: ITPB3/4510-235/15/AW) należy natomiast odnieść do pojęcia „przynależność” (pogląd dominujący), w rozumieniu art. 51 Kodeksu cywilnego.

Zgodnie z tym przepisem przynależnościami są rzeczy ruchome potrzebne do korzystania z innej rzeczy (rzeczy głównej) zgodnie z jej przeznaczeniem, jeżeli pozostają z nią w faktycznym związku odpowiadającym temu celowi (art. 51 § 1 k.c.). Przynależność nie traci tego charakteru przez przemijające pozbawienie jej faktycznego związku z rzeczą główną (art. 51 § 3 k.c.).
Mając na uwadze przywołane powyżej definicje należy dojść do wniosku, że istnieją podstawy ku temu, aby twierdzić, że opony stanowią przynależność (część peryferyjną) rzeczy głównej jaką jest samochód.

Jak jednak wynika z przywołanej powyżej regulacji zawartej w art. 16 g ust. 13 ustawy o PDOP, zwiększenie wartości początkowej środka trwałego o wydatki na nabycie części składowych lub peryferyjnych, powinno mieć miejsce, jeżeli ich jednostkowa cena nabycia przekracza 10 000 zł.

Jednostkowa cena jednej opony zazwyczaj nie przekracza kwoty 10 000 zł. Wobec powyższego, możliwość zaliczenia bezpośredniego do kosztów uzyskania przychodów, nawet w przypadku uznania opon za część peryferyjną samochodu, nie powinna być kwestionowana przez organy podatkowe (zob. interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 7.10.2011 r., znak: IBPBI/1/415-745/11/ESZ).

Nie można jednak wykluczyć, że cena opony przewyższy 10 000 zł. W takim przypadku, zgodnie art. 16g ust. 13 ustawy o PDOP, należy zwiększyć wartość początkową będącego środkiem trwałym samochodu osobowego - o cenę każdej z opon.

Na koniec należy wskazać, że wydatki dotyczące zmiany opon na zimowe, mogą podlegać limitowaniu, o którym mowa w art. 16 ust. 1 pkt 51 ustawy o PDOP. Zgodnie z tym przepisem, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów 25% poniesionych wydatków, z tytułu kosztów używania samochodu osobowego na potrzeby działalności gospodarczej - jeżeli samochód osobowy jest wykorzystywany również do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą prowadzoną przez podatnika (zgodnie z przepisem art. 16 ust. 5f ustawy o PDOP, jeżeli podatnik nie prowadzi ewidencji przebiegu pojazdu dla samochodu osobowego, o której mowa w art. 86a ust. 4 ustawy o podatku VAT, uznaje się, że samochód osobowy jest wykorzystywany również do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą podatnika).

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: