eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Zaniechane inwestycje w kosztach podatkowych

Zaniechane inwestycje w kosztach podatkowych

2020-12-27 12:16

Zaniechane inwestycje w kosztach podatkowych

Zaniechanie inwestycji, a potrącenie kosztów uzyskania przychodów © lapis2380 - Fotolia.com

Zaniechanie inwestycji stanowi szczególny przypadek na gruncie prawa podatkowego. Oznacza ono bowiem, iż podatnik rozpoczął już inwestycję, jednak z różnych względów, postanowił jej nie kontynuować. Niemniej jednak poniósł już pewne nakłady, które teoretycznie nie przyniosą mu już żadnych zysków.

Przeczytaj także: Zaniechane inwestycje jako koszty podatkowe firmy

Problematyka ta uregulowana została w art. 15 ust. 4f ustawy o PDOP. Zgodnie z powyższym przepisem, koszty zaniechanych inwestycji są potrącalne w dacie zbycia inwestycji lub ich likwidacji. Oznacza to, iż w przypadku kosztów, które podatnik poniósł na daną inwestycję, a co do której podjął decyzję o zaniechaniu, potrącenie wydatków jako kosztów uzyskania przychodów następuje w momencie zbycia inwestycji lub jej likwidacji.

Jako likwidację w rozumieniu niniejszego przepisu należy rozumieć pozbawienie danego składnika możliwości wykorzystania w przyszłości. Taką interpretację potwierdza wyrok NSA z dnia 13.12.2017 r. (sygn. akt sygn. akt II FSK 3046/15), zgodnie z którym „wszelkiego rodzaju wydatki rzeczowe ponoszone przez podatnika w okresie realizacji inwestycji mogą stanowić koszt uzyskania przychodu na podstawie art. 15 ust. 4f u.p.d.o.p. w dacie ich sprzedaży lub innej formy wyzbycia się albo fizycznej likwidacji tych elementów inwestycji, które można ze względów technicznych poddać takiej likwidacji (np. rozbiórka, złomowanie, zniszczenie) oraz w dacie księgowo-dokumentacyjnej likwidacji elementów, które ze względów technicznych nie mogą zostać poddane fizycznej likwidacji, ale które pozostaną niezdatne do użytkowania.”
Powyższe oznacza, iż momentem rozpoznania kosztu uzyskania przychodu będzie dzień zbycia danego składnika majątku lub dzień jego likwidacji, który należy jednak odróżnić od dnia podjęcia decyzji o likwidacji danej inwestycji. Dopiero jego fizyczna likwidacja, skutkująca brakiem możliwości wykorzystania w przyszłości, a tym samym nieprzydatnością gospodarczą, będzie momentem rozpoznania kosztu uzyskania przychodu.

Powyższy przepis dotyczy jednak sytuacji, w której podatnik likwiduje lub sprzedaje składniki majątku, związane z zaniechaną inwestycją. Może jednak dojść do sytuacji, w której część składników majątku będzie miała dla podatnika gospodarczą przydatność i postanowi on wykorzystać je przy innej inwestycji czy też w procesie produkcji. W takim przypadku zastosować należy zasady ogólne dotyczące potrącania kosztów uzyskania przychodów.

Oznacza, to, iż w przypadku spełnienia warunków, o których mowa w art. 15 ustawy o PDOP, a także w sytuacji gdy dany wydatek nie będzie znajdował się w katalogu negatywnym wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodu z art. 16 ust. 1 ustawy o PDOP, powinien on zostać potrącony jako koszt pośredni lub bezpośredni. W przypadku wydatków stanowiących bezpośrednie koszty uzyskania przychodu podatnik powinien rozliczyć je w momencie osiągnięcia powiązanego z nimi przychodu. Jeżeli dany wydatek zostanie zakwalifikowany jako pośredni koszt uzyskania przychodu, powinien być potrącony w momencie jego poniesienia.

fot. lapis2380 - Fotolia.com

Zaniechanie inwestycji, a potrącenie kosztów uzyskania przychodów

Nie wszystkie podejmowane decyzje inwestycyjne są trafne. Przedsiębiorcy często dokonują zaniechania już rozpoczętej inwestycji. Ponoszone na nie nakłady finansowe co do zasady mogą trafić (ostatecznie) do kosztów uzyskania przychodu. Moment ich odniesienia w ciężar kosztów będzie jednak różny w zależności od konkretnej sytuacji.


Mając jednak na uwadze, iż w przypadku zaniechanych inwestycji podatnik dokonał już wcześniejszej kwalifikacji kosztów inwestycji jako kosztów jej wytworzenia, w przypadku jej zaniechania należy zmienić ich kwalifikację poprzez dokonanie korekty. Zgodnie z art. 15 ust 4i ustawy o PDOP, w przypadku gdy korekta https://www.podatki.egospodarka.pl/163313,Zwrot-dotacji-do-PFRON-w-podatku-dochodowym,1,70,1.html kosztu uzyskania przychodów>, w tym odpisu amortyzacyjnego, nie jest spowodowana błędem rachunkowym lub inną oczywistą omyłką, korekty dokonuje się poprzez zmniejszenie lub zwiększenie kosztów uzyskania przychodów poniesionych w okresie rozliczeniowym, w którym została otrzymana faktura korygująca lub, w przypadku braku faktury, inny dokument potwierdzający przyczyny korekty.

Podsumowując powyższe należy wskazać, iż sposób potrącenia kosztów uzyskania przychodów, w związku z zaniechaną inwestycją zależny będzie od wykorzystania poszczególnych składników majątku stanowiących część zaniechanej inwestycji.

Likwidacja


W przypadku, gdy dojdzie do likwidacji danego składnika majątku, wydatki na jego nabycie powinny stanowić koszty uzyskania przychodów w momencie dokonania likwidacji, zaś dokumentem potwierdzającym dokonanie tych czynności będzie protokół likwidacji.

Sprzedaż


W sytuacji, w której dany składnik majątku zostanie sprzedany, potrącenie kosztów uzyskania przychodów powinno nastąpić w momencie sprzedaży, czego potwierdzeniem będzie faktura sprzedaży. Analogicznie należy postąpić w przypadku takiego przeznaczenia składników majątku likwidowanej inwestycji, które spowoduje, że wartość tych składników będzie stanowiła bezpośredni koszt uzyskiwanych przychodów (potrącenie w ciężar kosztów w momencie osiągnięcia przychodu).

Przeznaczenie do dalszej działalności


Kwalifikacja składników majątku przeznaczonych do dalszej działalności podatnika zależna będzie od podjętych przez niego decyzji. W przypadku, gdy została podjęta już decyzja o sposobie ich wykorzystania, należy je zgodnie zakwalifikować do kosztów bezpośrednich lub pośrednich. Jeżeli potrącone koszty będą stanowić pośrednie koszty uzyskania przychodów, ich rozliczenie powinno nastąpić poprzez dokonanie korekty.

W przypadku, gdy w chwili zaniechania inwestycji podatnik nie podjął jeszcze decyzji o sposobie wykorzystania danego składnika powinien on sporządzić dokument potwierdzający, iż nie będzie on wykorzystany na cele zaniechanej inwestycji, a następnie dokonać potrącenia wydatków na jego nabycie jako pośrednich kosztów uzyskania przychodów. Jeżeli jednak podatnik podejmie w przyszłości decyzję o zmianie przeznaczenia danego składnika majątku, na przykład poprzez wykorzystanie go w innej inwestycji, i będzie mógł on zostać zakwalifikowany jako bezpośrednio powiązany z przychodami, ponownie powinien dokonać korekty w tym zakresie.

Przeczytaj także


Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: