eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPodatkiInterpretacje i wyjaśnienia › Od remontu drogi spółdzielnia mieszkaniowa odliczy VAT

Od remontu drogi spółdzielnia mieszkaniowa odliczy VAT

2020-06-22 13:54

Od remontu drogi spółdzielnia mieszkaniowa odliczy VAT

Remont drogi przez spółdzielnię mieszkaniową w podatku VAT © blas - Fotolia.com

Gdy droga jest wykorzystywana jedynie przez właścicieli garaży, którzy wnoszą opłaty na fundusz remontowy opodatkowane VAT-em, od jej remontu spółdzielnia może odliczyć podatek VAT - uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 17.06.2020 r. nr 0114-KDIP1-3.4012.237.2020.2.ISK.

Przeczytaj także: Czynności zwolnione i opodatkowane a odliczenie VAT

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?


Spółdzielnia mieszkaniowa (czynny podatnik VAT) zamierza w 2020 r. przeprowadzić remont drogi dojazdowej do garaży usytuowanych pod budynkiem mieszkalnym (stanowią z nim jedną nieruchomość). Droga ta jest tzw. „ślepą uliczką”, z której korzystają tylko użytkownicy garaży (wejścia do klatek schodowych dla użytkowników mieszkań znajdują się po drugiej stronie budynku).

Koszty remontu zostaną sfinansowane ze środków funduszu remontowego nieruchomości tworzonego z wpłat osób, którym przysługują tytuły prawne do lokali położonych w tej nieruchomości, a więc posiadających tytuły prawne do lokali mieszkalnych (eksploatacja i utrzymanie lokali mieszkalnych - czynności zwolnione z podatku VAT), jak i o innym przeznaczeniu np. lokale użytkowe czy garaże (czynności opodatkowane podatkiem VAT).

Właściciele garaży, proporcjonalnie do metrażu, wnoszą opłaty na fundusz remontowy, które są opodatkowane podatkiem VAT. Nakłady na remont drogi będą stanowiły element wspólnego rozliczenia dla całej nieruchomości.

Droga jest wykorzystywana tylko przez właścicieli garaży, którzy wnoszą opłaty na fundusz remontowy opodatkowane podatkiem VAT (w części dotyczącej tych garaży).

Zadano pytanie, czy od remontu drogi Spółdzielnia będzie mogła odliczyć VAT? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:

fot. blas - Fotolia.com

Remont drogi przez spółdzielnię mieszkaniową w podatku VAT

W takim zakresie, w jakim dokonywane zakupy służą działalności opodatkowanej, nabywca może odliczyć od nich podatek naliczony. Zasada ta tyczy się także spółdzielni mieszkaniowych, a więc podmiotów świadczących głównie czynności zwolnione z podatku. Jeżeli zatem dana inwestycja spółdzielni ma służyć wykonywaniu jedynie czynności opodatkowanych, to VAT od niej może ona odliczyć w pełnej wysokości.


„(…) Podstawowe zasady dotyczące odliczania podatku naliczonego zostały sformułowane w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2020 r., poz. 106, ze zm.; dalej jako: „ustawa” lub „ustawa o VAT”). W myśl tego przepisu, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:
a. nabycia towarów i usług,
b. dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.
Zgodnie z art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Zasady dokonywania zwrotu różnicy podatku na rachunek bankowy podatnika zostały określone w art. 87 ust. 2-6 ustawy.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, m.in. tego, że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Jedno z takich ograniczeń wymienione zostało w art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy, zgodnie z którym, nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.
Natomiast w myśl art. 88 ust. 3a pkt 7 ustawy, nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku gdy wystawiono faktury, w których została wykazana kwota podatku w stosunku do czynności opodatkowanych, dla których nie wykazuje się kwoty podatku na fakturze - w części dotyczącej tych czynności.

Z kolei, jak stanowi art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, przy nabyciu których podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest bezpośredni lub pośredni związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Na zakres prawa do odliczeń w sposób bezpośredni wpływa pojmowanie statusu danego podmiotu jako podatnika podatku od towarów i usług, wykonującego czynności opodatkowane. Tylko podatnik, w rozumieniu art. 15 ustawy, ma prawo do odliczenia podatku naliczonego. Co do zasady, status podatnika związany jest z prowadzeniem przez dany podmiot działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza, w myśl art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Z treści powołanych przepisów ustawy wynika, że za podatnika podatku VAT będzie uznany tylko taki podmiot, który dokonuje czynności zmierzających do wykorzystania nabytych towarów i usług do celów działalności gospodarczej. (…)

Mając na uwadze powołane przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy należy stwierdzić, że z uwagi na spełnienie przesłanek, o których mowa w art. 86 ust. 1 ustawy, warunkujących prawo do odliczenia podatku naliczonego, Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od wydatków związanych z planowanym remontem drogi dojazdowej do garaży. Wnioskodawca jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, a usługi związane z planowanym remontem drogi dojazdowej do garaży Spółdzielni – jak wskazano w opisie sprawy - będą wykorzystywane tylko przez właścicieli garaży, którzy wnoszą opłaty na fundusz remontowy opodatkowany podatkiem VAT, a zatem będą wykorzystywane wyłącznie do wykonywania czynności opodatkowanych.

Tym samym, Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wykazanego na fakturze wystawionej za wykonaną usługę remontu drogi dojazdowej do garaży Spółdzielni. W konsekwencji Wnioskodawcy z tego tytułu będzie również przysługiwało prawo do zwrotu podatku, o którym mowa w art. 87 ust. 1 ustawy. (…)”


Pełną treść interpretacji można przeczytać na stronie Ministerstwa Finansów

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Advertisement

REKLAMA

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: