eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiAktualności podatkowe › Zakup samochodu na firmę uregulowany gotówką?

Zakup samochodu na firmę uregulowany gotówką?

2020-07-08 13:43

Zakup samochodu na firmę uregulowany gotówką?

Czy samochód można kupić za gotówkę? © nito - Fotolia.com

Transakcje powyżej 15.000 zł muszą być regulowane za pośrednictwem rachunku bankowego. W przeciwnym razie nabywca może mieć nie lada problemy z rozliczeniem takiego zakupu w kosztach swojej firmy. Nie w każdym jednak przypadku.

Przeczytaj także: Cesja umowy leasingu samochodu osobowego: raty w kosztach

Na cenzurowanym są jedynie transakcje b2b.

Przedstawmy powyższe na przykładzie zakupu używanego samochodu na potrzeby firmy, który może być przeznaczony do dalszej odsprzedaży, używania w firmie ponad rok bądź krócej niż rok a następnie sprzedany. W zależności od przyjętego wariantu, samochód taki zostanie uznany za towar handlowy, środek trwały czy też tzw. wyposażenie. Samochód ten ma kosztować 40.000 zł. W pierwszym przypadku zakup nastąpi od innego przedsiębiorcy (na podstawie faktury VAT marża), w drugim zaś od osoby prywatnej (tzw. Kowalskiego) na podstawie umowy kupna sprzedaży. Jednocześnie firma będąca nabywcą chciałaby za pojazd zapłacić gotówką. Czy może?

Niestety ustawy o podatku dochodowym wskazują, że nie zalicza się do kosztów uzyskania przychodu kosztu w tej części, w jakiej płatność dotycząca transakcji określonej w art. 19 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (art. 22p ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i odpowiednio art. 15d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych):
  1. została dokonana bez pośrednictwa rachunku płatniczego lub
  2. została dokonana przelewem na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu na białej liście VAT - w przypadku dostawy towarów lub świadczenia usług, potwierdzonych fakturą, dokonanych przez dostawcę towarów lub usługodawcę zarejestrowanego na potrzeby podatku od towarów i usług jako podatnik VAT czynny, lub
  3. pomimo zawarcia na fakturze wyrazów "mechanizm podzielonej płatności" zgodnie z art. 106e ust. 1 pkt 18a ustawy o podatku od towarów i usług, została dokonana z pominięciem mechanizmu podzielonej płatności.

fot. nito - Fotolia.com

Czy samochód można kupić za gotówkę?

Kupujesz samochód z drugiej ręki na firmę? Sposób uregulowania zapłaty za niego jest uzależniony od tego, kto jest sprzedawcą. Jeżeli bowiem zakup nastąpi od osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, zapłata może nastąpić w gotówce. Jeżeli zaś sprzedawcą będzie inna firma, na ogół wymagany będzie przelew bankowy.


Zasada ta rozciąga się też na zaliczanie do kosztów podatkowych odpisów amortyzacyjnych dokonywanych od wartości początkowej środków trwałych czy wartości niematerialnych i prawnych.
Art. 19 ustawy Prawo przedsiębiorców wskazuje zaś, że dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą następuje za pośrednictwem rachunku płatniczego przedsiębiorcy, w każdym przypadku gdy:
  1. stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca oraz
  2. jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 15 000 zł lub równowartość tej kwoty, przy czym transakcje w walutach obcych przelicza się na złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji.

Zestawiając powyższe można łatwo zauważyć, że na potrzeby stosowania ograniczenia w rozpoznawaniu kosztów podatkowych istotny wpływ ma status strony umowy. Aby bowiem stosować rygor zapłaty za pośrednictwem rachunku bankowego pod groźbą pozbawienia kosztów podatkowych nabywcy, sprzedawca towaru/usługi musi być przedsiębiorcą.
Jak podkreślił Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej z 16 kwietnia 2020 r., nr 0111-KDIB1-2.4010.71.2020.2.DP:
„(…) przez transakcję, o której mowa w art. 15d updop w związku z art. 19 upp (tj. ustawy - Prawo przedsiębiorców - przyp. autora), należy rozumieć umowę cywilnoprawną zawieraną w związku z prowadzoną przez strony działalnością gospodarczą, w wykonaniu której dokonywana jest co najmniej jedna płatność, przy czym o przyporządkowaniu płatności do poszczególnych umów/transakcji decyduje ich cel gospodarczy i zgodny zamiar stron, a nie treść dowodów (dokumentów) księgowych. Może się zatem okazać, że jedna transakcja obejmuje transfery pieniężne dokonane w ciągu kilku lat (np. w przypadku zawarcia umowy realizowanej etapami, takiej jak umowa wdrożeniowa czy umowa o roboty budowlane). (...)”

Jeżeli zatem sprzedawcą samochodu będzie osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, nie ma przeszkód, aby zakup ten został uregulowany gotówką i trafił do kosztów podatkowych (czy to jednorazowo czy poprzez odpisy amortyzacyjne), mimo że wartość transakcji przekroczy 15.000 zł.

Inaczej jest w przypadku pojazdu nabytego od innej firmy. Tutaj bowiem warunkiem rozliczenia kosztu będzie dokonanie zapłaty na konto bankowe nabywcy, a w naszym przypadku wręcz konto bankowe znajdujące się na białej liście podatników VAT.

Przeczytaj także


Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: