eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiAktualności podatkowe › Czy można korygować sprzedaż paragonową?

Czy można korygować sprzedaż paragonową?

2020-07-09 13:28

Czy można korygować sprzedaż paragonową?

Kłopotliwa korekta sprzedaży paragonowej © ganko - Fotolia.com

Popełniłeś błąd w stawce VAT (zawyżyłeś ją) przy sprzedaży ewidencjonowanej na kasie fiskalnej i chciałbyś ją skorygować? Możesz mieć z tym problem.

Przeczytaj także: Korekta błędnej sprzedaży na kasie fiskalnej on-line

Fiskus stoi na stanowisku, że jeżeli podatnik nie zamierza zwrócić nienależnie pobranego podatku nabywcy, to korekty stawki VAT nie może dokonać. Sądy nie są zaś zdecydowane.

Prawidłowe określenie stawki podatku dla danej sprzedaży nie zawsze jest oczywiste. Problemy w tym zakresie potęgują się od lipca 2020 r., kiedy to weszły w życie przepisy wprowadzające matrycę stawek VAT. Dla części towarów i usług te bowiem zostały określono na nowo. Niestety, jak to zwykle bywa, nowe regulacje nie zawsze określają precyzyjnie, jaką stawkę stosować. I wprawdzie obecnie podatnik może o to zapytać fiskusa i otrzymać wiążącą informację stawkową, jednakże te nie są wydawane od ręki. Urzędnicy na wydanie takiej informacji mają bowiem 3 miesiące.

A co się stanie w przypadku zastosowania złej stawki? Gdy ta zostanie zaniżona, fiskusowi trzeba będzie dopłacić podatek wraz z odsetkami. Gdy stawka VAT zostanie z kolei zawyżona, nadpłacony podatek można odzyskać. W każdym przypadku będzie oczywiście tutaj konieczne wystawienie dokumentów korygujących. I tu zaczynają się schody. Zdaniem fiskusa bowiem nie każdy błąd bowiem skorygować można.

fot. ganko - Fotolia.com

Kłopotliwa korekta sprzedaży paragonowej

Przy błędnej stawce VAT należy dokonać jej odpowiedniej korekty. Sprawa jednak się komplikuje, gdy taka stawka została zawyżona przy sprzedaży paragonowej. Zdaniem fiskusa bowiem, gdy nadpłaconego VAT sprzedawca nie odda kupującemu, nie jest uprawniony do korekty. Sądy natomiast nie wypracowały tutaj jednolitej linii orzeczniczej.


Mowa tutaj o sprzedaży dla tzw. Kowalskich, dokumentowanej paragonami z kas fiskalnych, gdzie stawka VAT została zawyżona. Organy podatkowe uznają bowiem, że w takich przypadkach ciężar podatku z tytułu sprzedaż jest przenoszony na ostatecznych konsumentów i zwrot zawyżonej kwoty podatku na rzecz podatnika, który przecież nie poniósł jego ciężaru ekonomicznego, byłyby niczym innym jak nieuzasadnionym przysporzeniem otrzymanym od Skarbu Państwa.
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 30.04.2020 r. nr 0111-KDIB3-1.4012.112.2020.1.ICz uznał:

„(…) odnosząc się do kwestii możliwości skorygowania wartości sprzedaży z tytułu sprzedaży lodów klientom indywidualnym, należy wskazać, że w odniesieniu do dokonanych transakcji, które zostały zaewidencjonowane przez Wnioskodawcę wyłącznie przy użyciu kasy rejestrującej – a Zainteresowany nie będzie dokonywał zwrotu części ceny, która została pobrana z powodu niewłaściwej stawki VAT klientom indywidualnym, niezależnie od tego czy cena brutto byłaby na takim samym poziomie – Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do skorygowania stawki i kwoty podatku VAT z 8% na 5%.

Jak już wskazano wcześniej w niniejszej sprawie mamy do czynienia z sytuacją, kiedy ciężar podatku VAT został poniesiony przez ostatecznych konsumentów tj. osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej. Zatem to nie Wnioskodawca był podmiotem, który ostatecznie poniósł ciężar ekonomiczny podatku od towarów i usług lecz osoby trzecie, od których został ten podatek pobrany w cenie za towar.

Zwrot zapłaconego podatku od towarów i usług na rzecz Wnioskodawcy która nie poniósł ekonomicznego ciężaru podatku oznaczałby nieuzasadnione przysporzenie ze strony Skarbu Państwa na rzecz Wnioskodawcy. Zwrot podatku od towarów i usług na rzecz podatnika, który tylko formalnie, a nie faktycznie go zapłacił prowadziłby do bezpodstawnego wzbogacenia po stronie Wnioskodawcy.

W związku z powyższym Wnioskodawca nie może skorygować nienależnie zadeklarowanego podatku VAT, tym samym dokonać korekty deklaracji miesięcznej VAT-7, w której naliczyła i wpłaciła podatek VAT z tytułu sprzedaży lodów udokumentowanej paragonami z kasy fiskalnej, gdyż jak wskazał Wnioskodawca nie jest w stanie zidentyfikować osób fizycznych, które nabyły lody opodatkowane błędną stawką podatku VAT i tym samym nie będzie w stanie zwrócił im różnicy w cenie odpowiadającej wysokości zawyżonego podatku VAT.

Zatem w związku z powyższym Wnioskodawca nie ma prawa, w przypadku błędnego stosowania zawyżonej stawki podatku VAT, do korekty stawki podatku VAT z 8% na 5% oraz kwoty należnego podatku od towarów i usług dla sprzedaży towarów (lodów) osobom fizycznym nie prowadzącym działalności gospodarczej ewidencjonowanej przy użyciu kasy rejestrującej. Nie będzie dopuszczalne również dokonanie korekt uprzednio złożonych deklaracji, ponieważ Wnioskodawca nie będzie miał możliwości skorygowania nienależnie zadeklarowanego podatku VAT. (…)”

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 24.01.2020 r. nr 0113-KDIPT1-3.4012.748.2019.2.JM wskazał:

„(…) W rozpatrywanej sprawie, w przypadku kiedy usługi realizowane były na rzecz osoby fizycznej, mamy do czynienia z sytuacją kiedy ciężar podatku VAT z tytułu świadczonych usług został poniesiony przez ostatecznego konsumenta tj. osobę fizyczną. Zatem to nie Wnioskodawca był podmiotem, który ostatecznie poniósł ciężar ekonomiczny podatku od towarów i usług, lecz osoba trzecia (od której został ten podatek pobrany w cenie za usługi). Zwrot zapłaconego podatku od towarów i usług na rzecz Wnioskodawcy, który nie poniósł ekonomicznego ciężaru podatku oznaczałby nieuzasadnione przysporzenie ze strony Skarbu Państwa na rzecz Wnioskodawcy. Zwrot podatku od towarów i usług na rzecz podatnika, który tylko formalnie, a nie faktycznie go zapłacił, prowadziłby do bezpodstawnego wzbogacenia po stronie Wnioskodawcy.

W omawianej sytuacji nienależnie naliczona kwota podatku VAT bezsprzecznie należy się temu, kto wartość tę utracił, a zatem tej osobie, która faktycznie poniosła ekonomiczny ciężar podatku. W rozpatrywanej sprawie jest to osoba fizyczna, która uiściła zapłatę za wykonane przez Wnioskodawcę usługi. Zatem w sytuacji, gdy nabywca usługi otrzyma zwrot różnicy podatku od Wnioskodawcy, to Wnioskodawca powinien otrzymać zwrot kwoty różnicy podatku od organów podatkowych.

W konsekwencji powyższych rozważań, w sytuacji świadczonych usług na rzecz osoby fizycznej, Wnioskodawca będzie miał prawo do skorygowania deklaracji VAT uwzględniając przy tym art. 70 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, gdy dokona zwrotu ww. nabywcy usług kwoty wynikającej z różnicy w stawce VAT, co będzie miało jednoznaczne odzwierciedlenie w dokumentach Wnioskodawcy.(…)”

Podsumowując – jeżeli zawyżony VAT zostanie tutaj zwrócony klientowi, to jak najbardziej korekta jest dopuszczalna. Jeżeli jednak powstałą różnicę sprzedawca chciałby zachować dla siebie, zdaniem fiskusa korekty dokonywać nie powinien.

Co na to sądy?


Niestety te nie wypracowały jednolitej linii orzeczniczej w zakresie korygowania VAT od sprzedaży na rzecz osób fizycznych, ewidencjonowanej na kasach fiskalnych.

I tak dla przykładu Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 27 września 2018 r., sygn. akt I FSK 1753/16 uznał, iż w przypadku zaewidencjonowania na takim urządzeniu sprzedaży z zawyżoną stawką VAT, sprzedawca ma prawo do korekty obrotu i podatku należnego w deklaracji w okresie, w którym powyższe zostanie stwierdzone, udokumentowane i ujęte w ewidencji korekt.
Zdaniem NSA „(…) Niezależnie zatem od tego, że sformułowana w art. 72 O.p. definicja nadpłaty w odniesieniu do podatku VAT nie daje podstaw do uzależnienia uznania za nadpłatę podatku VAT, którego ciężar ekonomiczny nie został przerzucony na kontrahentów, nie są w żadnym razie zasadne argumenty organu, że sam fakt wykazania podatku VAT na fakturze doręczonej kontrahentowi oznacza, że przerzucono ciężar ekonomiczny podatku, a zwrot podatku uiszczającego go podatnikowi prowadzić będzie do jego bezpodstawnego wzbogacenia.

(…) według przepisów O.p. zwrot nadpłaconego podatku przysługuje podatnikowi podatku VAT, a nie mają do niego uprawnienia inne osoby, które ewentualnie poniosły ciężar ekonomiczny tego podatku. Przyjęcie argumentacji Ministra Finansów oznaczałoby zatem, że w przypadku podatku VAT nie będzie uprawnionego do zwrotu nadpłaty podatku, ponieważ ani podatnik, który go uiścił nie będzie do tego uprawniony jako nieponoszący ciężaru ekonomicznego podatku pośredniego jakim jest podatek VAT, ani też nie będzie do tego uprawniony kontrahent niebędący podatnikiem podatku VAT.(…)”

Niestety z drugiej strony NSA w wyroku z dnia 17 czerwca 2019 r., sygn. akt I FSK 912/17, który oddalił skargę kasacyjną skarżącej. Niemniej rozstrzygnięcie to mogłoby być inne, gdyby skarga ta została inaczej sporządzona.

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: