eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiAktualności podatkowe › Wynagrodzenie pracowników nadzorujących jako koszty kwalifikowane ulgi B+R

Wynagrodzenie pracowników nadzorujących jako koszty kwalifikowane ulgi B+R

2020-09-30 12:30

Wynagrodzenie pracowników nadzorujących jako koszty kwalifikowane ulgi B+R

Koszty pracownicze w uldze na badania i rozwój © StockPhotoPro - Fotolia.com

Wynagrodzenie pracowników, którzy w ramach swoich obowiązków służbowych wykonują działalność badawczo - rozwojową, stanowi koszty kwalifikowane, co wynika wprost z przepisów. Za koszty kwalifikowane, w pewnych okolicznościach uznane może być także wynagrodzenie osób, którzy nie wykonują bezpośrednio działalności badawczo – rozwojowej, lecz sprawują funkcje nadzorcze i kierownicze nad tą działalnością.

Przeczytaj także: Mikrofirmy powinny docenić nową ulgę na badania i rozwój

Ponoszenie kosztów kwalifikowanych jest podstawowym warunkiem skorzystania z ulgi na działalność badawczo – rozwojową (B+R). Jak wynika bowiem z art. 18d ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej jako ustawa o PDOP), podatnik uzyskujący przychody inne niż przychody z zysków kapitałowych odlicza od podstawy opodatkowania, ustalonej zgodnie z art. 18 tej ustawy, koszty uzyskania przychodów poniesione na działalność badawczo-rozwojową, zwane dalej "kosztami kwalifikowanymi", przy czym kwota odliczenia nie może w roku podatkowym przekraczać kwoty dochodu uzyskanego przez podatnika z przychodów innych niż przychody z zysków kapitałowych.

Za działalność badawczo – rozwojową, w myśl art. 4a pkt 26 ustawy o PDOP, uznaje się działalność twórczą obejmującą badania naukowe (zdefiniowane w art. 4a pkt 27 ustawy o PDOP) lub prace rozwojowe (zdefiniowane w art. 4a pkt 28 ustawy o PDOP), podejmowaną w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań.

Kosztami kwalifikowanymi są natomiast między innymi koszty pracownicze, w tym wynagrodzenia z tytułu stosunku służbowego, stosunku pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy oraz sfinansowane przez płatnika składki z tytułu tych należności określone w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych, jednak w takiej tylko części, w jakiej czas przeznaczony na realizację działalności badawczo-rozwojowej pozostaje w ogólnym czasie pracy pracownika w danym miesiącu (art. 18d ust. 2 pkt 1 ustawy o PDOP).

Z powyższego wynika, że niewątpliwie za koszt kwalifikowany należy uznać wynagrodzenie pracowników, którzy bezpośrednio „własnoręcznie” realizują działalność B+R, np. prowadzą badania nad prototypem, testują nowe oprogramowanie, czy projektują jakieś urządzenia. Wątpliwość powstaje natomiast w stosunku do wynagrodzenia osób nadzorujących pracę tych pracowników (kierowników, menedżerów itp.).

fot. StockPhotoPro - Fotolia.com

Koszty pracownicze w uldze na badania i rozwój

Dzięki uldze badawczo-rozwojowej firmy mogą obniżyć istotnie należny fiskusowi podatek dochodowy. Problemem jest tutaj jednak odpowiednie kwalifikowania kosztów uzyskania przychodu do takiej działalności. Jako ich przykład można wymienić koszty wynagrodzeń pracowników nadzorujących taką działalność.


W tym miejscu należy zauważyć, że głównym kryterium uznania wykonywanych przez pracownika czynności za działalność B + R, jest ich twórczy charakter.

Jeżeli natomiast dany pracownik wykonuje czynności o charakterze twórczym to należy uznać, że czynności podejmowane przez osobę sprawującą nadzór nad tym pracownikiem – o ile nadzór ten związany jest z udzieleniem wsparcia merytorycznego (doradztwa) przy wykorzystaniu własnej wiedzy i doświadczenia osoby nadzorującej – też mają charakter twórczy i mogą zostać uznane za działalność B + R

Stanowisko to potwierdził WSA w Gliwicach, który w wyroku z 23.06.2020 r. (sygn. akt: I SA/Gl 1588/19) uznał, że „(…) czynności nadzorcze i kierownicze w ramach działań B+R są nieodzownym (koniecznym) elementem tychże działań. Skoro działalność pracowników nadzorowanych i kierowanych jest twórcza, to tym bardziej należy tę cechę przypisać działaniom kadry wyższego szczebla, pod której nadzorem i kierunkiem przeprowadzane są działania(…)”.

W związku z powyższym wynagrodzenie osoby nadzorującej prace związane z wykonywaniem działalności B + R – jeżeli w ramach nadzoru osoba ta udziela merytorycznego wsparcia pracownikom nadzorowanym - może być zaliczone do kosztów kwalifikowanych i odliczone od podstawy opodatkowania.

Przemysław Szwed, konsultant podatkowy w ECDP TAX Żuk Komorniczak i Wspólnicy sp. k.

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: