eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Ulga prorodzinna (na dzieci) w PIT za 2020 rok

Ulga prorodzinna (na dzieci) w PIT za 2020 rok

2021-02-15 13:29

Ulga prorodzinna (na dzieci) w PIT za 2020 rok

Ulga na dzieci to kilka tysięcy zł podatku w kieszeni © serQ - Fotolia.com

Dochody opodatkowane skalą podatkową pozwalają na odliczenie od podatku tzw. ulgi na dzieci. Ulga ta wzrasta progresywnie wraz liczbą posiadanych pociech. Najmniej odliczyć można (w skali roku 1 112,04 zł na jedno dziecko a maksymalnie 2 700,00 zł. W zależności zatem od liczby pociech uprawniających do odliczenia, oszczędność na podatku może sięgnąć nawet kilku tysięcy złotych. Niektórzy jednak prawo do ulgi mogą utracić.

Przeczytaj także: Ulga prorodzinna u niepracującego rodzica/małżonka

Aby skorzystać z ulgi podatnik musi posiadać dochody opodatkowane skalą podatkową oraz dzieci uprawniające do odliczenia (własne bądź przysposobione, małoletnie oraz niektóre pełnoletnie). W Przypadku posiadania tylko jednego dziecka ustawodawca wprowadził pewne ograniczenia w korzystaniu z tego odliczenia.

Ulga prorodzinna na jedno dziecko


Jedno dziecko uprawniające do ulgi skutkuje tym, że przy określaniu prawa do niej ważne są dochody rodziców.
W przypadku jednego dziecka ulga prorodzinna przysługuje, jeżeli dochody podatnika:
  • pozostającego przez cały rok podatkowy w związku małżeńskim i jego małżonka, nie przekroczyły w roku podatkowym kwoty 112.000 zł,
  • niepozostającego w związku małżeńskim, w tym również przez część roku podatkowego, nie przekroczyły w roku podatkowym kwoty 56.000 zł, za wyjątkiem podatnika samotnie wychowującego małoletnie dziecko, do którego ma zastosowanie kwota dochodu określona wyżej, a więc 112.000 zł.

Czym jest dochód, o którym mowa wyżej? Jest to cały katalog różnych dochodów, a nie jedynie opodatkowanych skalą podatkową. Jak bowiem wskazuje ustawa o PIT, przy ustalaniu prawa do ulgi przy jednym dziecku pod uwagę brane są uzyskane przez podatnika w danym roku podatkowym:
  • dochody, do których ma zastosowanie skala podatkowa (mieszczą się tutaj m.in. dochody z umowy o pracę, działalności wykonywanej osobiście, najmu czy działalności gospodarczej rozliczanych na zasadach ogólnych, rent, emerytur itp.),
  • dochody określone art. 30b ustawy, a więc m.in. ze zbycia akcji, udziałów w spółkach i pochodnych papierów wartościowych oraz praw z nich wynikających, które są wykazywane w PIT-38 (tzw. kapitały pieniężne),
  • dochody opodatkowane podatkiem liniowym (przewidzianym dla pozarolniczej działalności gospodarczej i działów specjalnych produkcji rolnej, rozliczane na PIT-36L)
- po ich pomniejszeniu o kwotę składek na ubezpieczenie społeczne zapłaconych w danym roku przez podatnika bądź potrąconych przez płatnika.
Jako dochód należy tutaj rozumieć przychód pomniejszony o koszty jego uzyskania.

Dwa limity: 56 tys. zł i 112 tys. zł


Na potrzeby ulgi za podatnika pozostającego w związku małżeńskim nie uważa się:
  1. osoby, w stosunku do której orzeczono separację w rozumieniu odrębnych przepisów;
  2. osoby pozostającej w związku małżeńskim, jeżeli jej małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności.

W opisanych wyżej przypadkach rodzice określają prawo do ulgi odrębnie (każdy ma osobny limit 56 tys. zł). W pozostałych przypadkach pod uwagę należy brać limit wspólny (112 tys. zł) – nawet, jeżeli między małżonkami istnieje rozdzielność majątkowa, czy składają oni oddzielne PIT-y.

Dwoje i więcej dzieci = brak kryterium dochodowego


W przypadku rozliczania ulgi prorodzinnej na co najmniej dwoje dzieci (w tym nawet za krótki okres czasu), znika limit dochodowy po stronie rodziców.
Ważne
Nie zawsze posiadanie kilkorga dzieci oraz uzyskiwania dochodów opodatkowanych skalą podatkową pozwoli na rozliczenie ulgi prorodzinnej. Fiskus podkreśla, że przy określaniu prawa do tej ulgi należy brać pod uwagę jedynie te dzieci, które uprawniają do odliczenia.

Jeżeli zatem przykładowo gdy rodzice posiadają trójkę bądź czwórkę dzieci, z których tylko jedno uprawnia do odliczenia, na potrzeby ulgi będą traktowani jak rodzice jedynaka (por. interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 29.10.2015 r. nr IPPB4/4511-1098/15-2/MP). W rezultacie muszą spełniać dodatkowe kryterium dochodowe.

Liczba dzieci uprawniających do ulgi ma jeszcze jedno, bardzo istotne znaczenie. To bowiem głównie od ilości posiadanych pociech zależy wartość samego odliczenia. Na każde dziecko przysługuje odrębny limit ulgi, który dodatkowo wraz z liczbą dzieci rośnie.

Wartość ulgi prorodzinnej


Miesięczne odliczenie na pierwsze dziecko wynosi 92,67 zł (1.112,04 zł rocznie). Te same wartości występują przy drugim dziecku. Przy trzeciej pociesze kwota ulgi rośnie do 166,67 zł miesięcznie (2.004,02 zł rocznie). Przy czwartym i każdym kolejnym dziecku rodzice odliczą natomiast ulgę w wysokości 225 zł miesięcznie (2.700 zł w skali roku). Są to oczywiście graniczne wartości ulgi. Ta bowiem nie zawsze przysługuje za cały rok. Należy też pamiętać, że ulga prorodzinna obniża podatek w stosunku 1:1. Sposób ustalania limitu prezentuje poniższa tabela:
Wartość odliczeń w ramach ulgi prorodzinnej 2020
Liczba posiadanych dzieci (uprawnionych do skorzystania z ulgi): Podatnik będący
Singlem, rozwodnikiem, wdowcem, pozostający w związku małżeńskim przez część roku Małżonkiem przez cały rok, osobą samotnie wychowującą dziecko
1 dziecko Kwota dochodu do 56.000 zł Kwota dochodu małżonków /osoby samotnie wychowującej dziecko do 112.000 zł
92,67 zł ulgi/mc (1.112,04 zł/rok)
Kwota dochodu przekraczająca 56.000 zł Kwota dochodu małżonków /osoby samotnie wychowującej dziecko przekraczająca 112.000 zł
0 zł ulgi
2 dzieci Pierwsze dziecko 92,67 zł/mc 1.112,04 zł/rok
Drugie dziecko 92,67 zł/mc 1.112,04 zł/rok
3 dzieci Pierwsze dziecko 92,67 zł/mc 1.112,04 zł/rok
Drugie dziecko 92,67 zł/mc 1.112,04 zł/rok
Trzecie dziecko 166,67 zł/mc 2.000,04 zł/rok
4 i więcej dzieci Pierwsze dziecko 92,67 zł/mc 1.112,04 zł/rok
Drugie dziecko 92,67 zł/mc 1.112,04 zł/rok
Trzecie dziecko 166,67 zł/mc 2.000,04 zł/rok
Czwarte i każde następne dziecko 225,00 zł/mc 2.700,00 zł/rok


Dzieci uprawniające do odliczenia


Ulgą prorodzinną przysługuje przede wszystkim na dzieci małoletnie oraz niektóre pełnoletnie. W tym drugi przypadku ulgą objęte są dzieci:
  • które otrzymywały zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną – tutaj nie jest istotny wiek dziecka jak i jego dochody,
  • uczące się (lub studiujące i to zarówno w kraju jak i za granicą) do ukończenia 25. roku życia.

Skąd takie rozbicie u dzieci pełnoletnich? Tutaj bowiem ustawodawca wprowadził dodatkowy warunek – dochodowy po stronie dzieci. I tak ulga prorodzinna na dziecko pełnoletnie uczące się przysługuje pod warunkiem że dziecko to w 2020 r. nie uzyskało dochodów podlegających opodatkowaniu, na zasadach określonych w art. 27 i art. 30b ustawy (czyli dochodów opodatkowanych na zasadach ogólnych wg skali podatkowej bądź dochodów z kapitałów pieniężnych, np. ze sprzedaży akcji), w łącznej wysokości przekraczającej kwoty wolnej od podatku, za wyjątkiem renty rodzinnej. W pozostałych przypadkach dochody dzieci co do zasady nie mają większego znaczenia przy określaniu samego prawa do odliczenia ale mogą go pozbawiać.
Sposób ustalenia dochodu dziecka opisaliśmy m.in. w artykule: Ulga prorodzinna: liczymy dochody pełnoletniego dziecka.

Taki sposób ustalania dochodu potwierdzają organy podatkowe, co potwierdza też broszura informacyjna resortu finansów.
Warto wiedzieć
Ulga prorodzinna bezwzględnie nie przysługuje w stosunku do dziecka, które uzyskiwało przychody opodatkowane podatkiem liniowym, podatkiem tonażowym, bądź miała do niego zastosowanie ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym (za wyjątkiem prywatnego najmu) czy ustawa o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych.

Jeżeli zatem dziecko posiada działalność gospodarczą opodatkowaną liniowo, ryczałtem ewidencjonowanym czy kartą podatkową, rodzic nie może w stosunku do niego skorzystać z ulgi prorodzinnej, nawet wówczas gdy z tego tytułu dziecko nic nie zarobiło. Wyłączenie to stosuje się do wszystkich wymienionych wyżej kategorii dzieci, także małoletnich.

Ulgą objęte są tylko dzieci danego podatnika.

REKLAMA

Przekaż 1,5% podatku Fundacji Dr Clown i spraw, by mali pacjenci znów poczuli radość!

Pobyt w szpitalu to bardzo trudne doświadczenie dla dziecka. Szpital to brak poczucia bezpieczeństwa i tęsknota za bliskimi. To lęk przed bolesnymi zabiegami i samotność.

Ponad 600 wolontariuszy Fundacji Dr Clown odwiedza rocznie prawie 60 000 dzieci w szpitalach i placówkach specjalnych wspierając je w powrocie do zdrowia. Doktorzy Clowni pomagają dzieciom zapomnieć o chorobie i strachu przywracając uśmiech na ich buziach.

Ty również pomożesz pomóc! Wystarczy pobrać program do rozliczania PIT, który pozwoli przekazać 1,5% podatku chorym dzieciom lub skorzystać z rozliczenia PIT online.

KRS 0000024181


 

1 2

następna

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: