eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Odliczenia podatkowe w PIT 2019: ulga prorodzinna (na dzieci)

Odliczenia podatkowe w PIT 2019: ulga prorodzinna (na dzieci)

2020-02-04 13:40

Odliczenia podatkowe w PIT 2019: ulga prorodzinna (na dzieci)

Ile zaoszczędzisz dzięki uldze prorodzinnej? © anna - Fotolia.com

Ulga na dzieci jest odliczeniem od podatku, które przysługuje jedynie podatnikom rozliczającym przynajmniej część swoich dochodów wg skali podatkowej. W zależności od liczby posiadanych dzieci uprawniających do odliczenia, na podatku można zaoszczędzić nawet kilka tysięcy złotych. Niekiedy jednakże prawo do ulgi można też utracić.

Przeczytaj także: Rozliczenie PIT 2019: ulga prorodzinna tylko na własne dzieci

Dochody opodatkowane skalą podatkową oraz dzieci uprawniające do odliczenia – to dwa podstawowe warunki ulgi prorodzinnej. W praktyce rozliczenie odliczenia jednakże często sprawia dużo więcej trudności.

Ulga przy jednym dziecku


O pierwszym utrudnieniu musza pamiętać rodzice jedynaków bądź większej liczby dzieci, gdzie ulga przysługuje już tylko na jedno z nich. Tutaj bowiem prawo do ulgi zarezerwowane jest jedynie dla podatników, którzy za dużo nie zarabiają.
W przypadku jednego dziecka ulga prorodzinna przysługuje, jeżeli dochody podatnika:
  • pozostającego przez cały rok podatkowy w związku małżeńskim i jego małżonka, nie przekroczyły w roku podatkowym kwoty 112.000 zł,
  • niepozostającego w związku małżeńskim, w tym również przez część roku podatkowego, nie przekroczyły w roku podatkowym kwoty 56.000 zł, za wyjątkiem podatnika samotnie wychowującego małoletnie dziecko, do którego ma zastosowanie kwota dochodu określona wyżej, a więc 112.000 zł.

Warto dodać, że limit ten nie jest waloryzowany – w powyższej wysokości obowiązuje od kilku lat.

Co rozumieć pod pojęciem dochodu? Odpowiedź znajdziemy w przepisach. Niestety pojęcie to obejmuje szerszy katalog aniżeli jedynie dochodowy opodatkowane skalą podatkową (a więc uprawniające do ulgi prorodzinnej). Przy ustalaniu prawa do ulgi przy jednym dziecku pod uwagę brane są uzyskane przez podatnika w danym roku podatkowym:
  • dochody, do których ma zastosowanie skala podatkowa (mieszczą się tutaj m.in. dochody z umowy o pracę, działalności wykonywanej osobiście, najmu czy działalności gospodarczej rozliczanych na zasadach ogólnych, rent, emerytur itp.),
  • dochody określone art. 30b ustawy, a więc m.in. ze zbycia akcji, udziałów w spółkach i pochodnych papierów wartościowych oraz praw z nich wynikających, które są wykazywane w PIT-38 (tzw. kapitały pieniężne),
  • dochody opodatkowane podatkiem liniowym (przewidzianym dla pozarolniczej działalności gospodarczej i działów specjalnych produkcji rolnej, rozliczane na PIT-36L)
- po ich pomniejszeniu o kwotę składek na ubezpieczenie społeczne zapłaconych w danym roku przez podatnika bądź potrąconych przez płatnika.
Podany wyżej dochód to przychód pomniejszony o koszty jego uzyskania.

Kiedy limit 56 tys. zł a kiedy 112 tys. zł?


Przy określaniu prawa do omawianego odliczenia za podatnika pozostającego w związku małżeńskim nie uważa się:
  1. osoby, w stosunku do której orzeczono separację w rozumieniu odrębnych przepisów;
  2. osoby pozostającej w związku małżeńskim, jeżeli jej małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności.

W tych sytuacjach zatem rodzice określają prawo do ulgi odrębnie (każdy ma osobny limit 56 tys. zł). W przypadku innych małżeństw pod uwagę należy brać limit wspólny (112 tys. zł) – nawet, jeżeli między małżonkami istnieje rozdzielność majątkowa, czy składają oni oddzielne PIT-y.

Przy dwójce dzieci i więcej nie ma kryterium dochodowego


Limit dochodów nie występuje, gdy rodzice posiadają co najmniej dwoje dzieci, ale uprawniających do odliczenia. Niemniej w dalszym ciągu należy pamiętać o uzyskiwaniu dochodów opodatkowanych skalą podatkową. Jeżeli bowiem takich nie ma (np. rodzice są przedsiębiorcami opłacającymi ryczałt czy podatek liniowy), to ulgi i tak nie da się rozliczyć.
Ważne
Nie zawsze posiadanie kilkorga dzieci oraz uzyskiwania dochodów opodatkowanych skalą podatkową pozwoli na rozliczenie ulgi prorodzinnej. Fiskus uważa bowiem, że przy określaniu prawa do tej ulgi należy brać pod uwagę jedynie te dzieci, które uprawniają do odliczenia. W rezultacie gdy rodzice mają przykładowo czworo dzieci, ale tylko jedno z nich będzie uprawniało do odliczenia (pozostałe przykładowo są pełnoletnie i wstąpiły już w związku małżeńskie), na potrzeby ulgi będą traktowani jak rodzice jedynaka (por. interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 29.10.2015 r. nr IPPB4/4511-1098/15-2/MP). W rezultacie muszą spełniać dodatkowe kryterium dochodowe.

Liczba dzieci uprawniających do ulgi ma jeszcze jedno, bardzo istotne znaczenie. To bowiem głównie od ilości posiadanych pociech zależy wartość samego odliczenia. Na każde dziecko przysługuje odrębny limit ulgi, który dodatkowo wraz z liczbą dzieci rośnie.

Wartość ulgi prorodzinnej


Miesięczne odliczenie na pierwsze dziecko wynosi 92,67 zł (1.112,04 zł rocznie). Te same wartości występują przy drugim dziecku. Przy trzeciej pociesze kwota ulgi rośnie do 166,67 zł miesięcznie (2.004,02 zł rocznie). Przy czwartym i kolejnym dziecku rodzice odliczą natomiast ulgę w wysokości 225 zł miesięcznie (2.700 zł w skali roku). Są to oczywiście graniczne wartości ulgi. Ta bowiem nie zawsze przysługuje za cały rok. Ulga prorodzinna jest przy tym odliczeniem od podatku, w związku z czym pomniejsza go w stosunku 1:1. Sposób ustalania limitu prezentuje poniższa tabela:
Wartość odliczeń w ramach ulgi prorodzinnej 2019
Liczba posiadanych dzieci (uprawnionych do skorzystania z ulgi): Podatnik będący
Singlem, rozwodnikiem, wdowcem, pozostający w związku małżeńskim przez część roku Małżonkiem przez cały rok, osobą samotnie wychowującą dziecko
1 dziecko Kwota dochodu do 56.000 zł Kwota dochodu małżonków /osoby samotnie wychowującej dziecko do 112.000 zł
92,67 zł ulgi/mc (1.112,04 zł/rok)
Kwota dochodu przekraczająca 56.000 zł Kwota dochodu małżonków /osoby samotnie wychowującej dziecko przekraczająca 112.000 zł
0 zł ulgi
2 dzieci Pierwsze dziecko 92,67 zł/mc 1.112,04 zł/rok
Drugie dziecko 92,67 zł/mc 1.112,04 zł/rok
3 dzieci Pierwsze dziecko 92,67 zł/mc 1.112,04 zł/rok
Drugie dziecko 92,67 zł/mc 1.112,04 zł/rok
Trzecie dziecko 166,67 zł/mc 2.000,04 zł/rok
4 i więcej dzieci Pierwsze dziecko 92,67 zł/mc 1.112,04 zł/rok
Drugie dziecko 92,67 zł/mc 1.112,04 zł/rok
Trzecie dziecko 166,67 zł/mc 2.000,04 zł/rok
Czwarte i każde następne dziecko 225,00 zł/mc 2.700,00 zł/rok


Dzieci uprawniające do odliczenia


Ulgą prorodzinną objęte są przede wszystkim dzieci małoletnie. Odliczeniem objęte są też dzieci pełnoletnie:
  • które otrzymywały zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną – tutaj nie jest istotny wiek dziecka jak i jego dochody,
  • uczące się (lub studiujące i to zarówno w kraju jak i za granicą) do ukończenia 25. roku życia.

W przypadku ostatniej z wymienionej grupy dzieci ulga przysługuje, o ile takie dziecko w 2019 r. nie uzyskało dochodów podlegających opodatkowaniu, na zasadach określonych w art. 27 i art. 30b ustawy (czyli dochodów opodatkowanych na zasadach ogólnych wg skali podatkowej bądź dochodów z kapitałów pieniężnych, np. ze sprzedaży akcji), w łącznej wysokości przekraczającej kwoty wolnej od podatku, za wyjątkiem renty rodzinnej. W pozostałych przypadkach dochody dzieci co do zasady nie mają większego znaczenia przy określaniu samego prawa do odliczenia.
Jak obliczyć dochód takiego dziecka opisaliśmy m.in. w artykule: Ulga prorodzinna: liczymy dochody pełnoletniego dziecka.

Należy w tym miejscu dodać, że powyższy sposób ustalania dochodu potwierdzają organy podatkowe. Znalazł się on też w broszurze informacyjnej resortu finansów.
Warto wiedzieć
Ulga prorodzinna bezwzględnie nie przysługuje w stosunku do dziecka, które uzyskiwało przychody opodatkowane podatkiem liniowym, podatkiem tonażowym, bądź miała do niego zastosowanie ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym (za wyjątkiem prywatnego najmu) czy ustawa o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych.

Jeżeli zatem dziecko posiada działalność gospodarczą opodatkowaną liniowo, ryczałtem ewidencjonowanym czy kartą podatkową, rodzic nie może w stosunku do niego skorzystać z ulgi prorodzinnej, nawet wówczas gdy z tego tytułu dziecko nic nie zarobiło. Wyłączenie to stosuje się do wszystkich wymienionych wyżej kategorii dzieci, także małoletnich.

Fiskus przy tym bardzo wyraźnie podkreśla, że ulgą objęte są tylko dzieci danego podatnika.

 

1 2

następna

Przeczytaj także


Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

PARTNER DZIAŁU PODATKI:

rozlicz swój PIT i pomóż dzieciom zapomnieć o chorobie

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: