eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiInterpretacje i wyjaśnienia › Opłatę cukrową na ogół płaci producent napojów

Opłatę cukrową na ogół płaci producent napojów

2021-12-21 13:40

Opłatę cukrową na ogół płaci producent napojów

Opłatę cukrową na ogół płaci producent napojów © pixabay.com

Przy sprzedaży hurtowej i detalicznej napojów nabytych od podmiotów krajowych, ich wprowadzanie na rynek krajowy następuje w momencie ich nabycia przez firmę. Hurtownia handlująca takimi napojami nie jest zatem zobowiązana do obliczania i uiszczania opłaty cukrowej - uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 10.12.2021 r. nr 0111-KDSB1-1.4019.185.2021.2.MF.

Przeczytaj także: Napój bez cukru poza opłatą cukrową

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?


Spółka handluje wyrobami alkoholowymi i napojami (handel hurtowy i detaliczny). Swoje towary spółka nabywa bezpośrednio od producentów lub innych podmiotów zajmujących się ich dystrybucją.

Napoje nabywane od producentów były w regularnej dystrybucji krajowej i nie były przedmiotem umowy dla spółki. W składzie napojów znajduje się co najmniej jedna z substancji objętych opłatą cukrową. Te substancje to: cukry będące monosacharydami lub disacharydami oraz środki spożywcze zawierające te substancje, substancje słodzące oraz kofeina i tauryna. Napoje będące na stanie magazynowym na dzień 31.12.2020 r. oraz nabywane od 01.01.2021r. pochodzą wyłącznie od podmiotów krajowych.

Spółka zadała pytanie, czy ma obowiązek naliczania i odprowadzania opłaty cukrowej obecnie jak też w stosunku do napojów zakupionych przed 2021 r., które pozostały jej na stanie magazynowym? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:

„(…) Zgodnie z art. 12a ust. 1 ustawy z 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1956), zwanej dalej ustawą,
wprowadzanie na rynek krajowy napojów z dodatkiem:
1) cukrów będących monosacharydami lub disacharydami oraz środków spożywczych zawierających te substancje oraz substancji słodzących, o których mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie dodatków do żywności (Dz. Urz. UE L 354 z 31.12.2008, str. 16, z późn. zm.) zwanym dalej "rozporządzeniem nr 1333/2008",
2) kofeiny lub tauryny
– podlega opłacie.

fot. pixabay.com

Opłatę cukrową na ogół płaci producent napojów

Opłatę cukrową nalicza podmiot, który wprowadza na rynek krajowy te produkty. Na ogół będzie to ich producent, a nie podmiot, który zajmuje się dalszą dystrybucją.


Stosownie do art. 12a ust. 2 ustawy:
przez wprowadzenie na rynek krajowy napojów, o których mowa w ust. 1, rozumie się sprzedaż napojów przez podmioty obowiązane do zapłaty opłaty, o których mowa w art. 12d ust. 1, do pierwszego punktu, w którym jest prowadzona sprzedaż detaliczna oraz sprzedaż detaliczna napojów przez: producenta, podmiot, o którym mowa w art. 12d ust. 1 pkt 2, podmiot nabywający napoje w ramach wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów lub importera napoju, albo sprzedaż w przypadku, o którym mowa w art. 12e ust. 3.

Z kolei, zgodnie z art. 12a ust. 3 ustawy,
przez sprzedaż detaliczną, o której mowa w ust. 2, rozumie się dokonywanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w ramach działalności gospodarczej zbywcy, odpłatnego zbywania towarów konsumentom na podstawie umowy zawartej:
1) w lokalu przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2020 r. poz. 287),
2) poza lokalem przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta
– także w przypadku, gdy zbywaniu towaru towarzyszy świadczenie usługi odrębnie niezaewidencjonowanej.

Natomiast w myśl art. 12b ust. 1 ustawy,
za napój, o którym mowa w art. 12a ust. 1, uważa się wyrób w postaci napoju oraz syrop będący środkiem spożywczym, ujęty w Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług w klasach 10.32 i 10.89 oraz w dziale 11, w którego składzie znajduje się co najmniej jedna z substancji, o których mowa w art. 12a ust. 1, z wyłączeniem substancji występujących w nich naturalnie.

Na podstawie art. 12d ust. 1 ustawy,
obowiązek zapłaty opłaty ciąży na osobie fizycznej, osobie prawnej oraz jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej będącej:
1) podmiotem sprzedającym napoje do punktów sprzedaży detalicznej albo prowadzącym sprzedaż detaliczną napojów w przypadku: producenta, podmiotu nabywającego napoje w ramach wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów lub importera napoju;
2) zamawiającym, w przypadku gdy skład napoju objętego opłatą stanowi element umowy zawartej przez producenta a dotyczącej produkcji tego napoju dla zamawiającego.

Jak stanowi art. 12e ust. 1 ustawy:
obowiązek zapłaty opłaty powstaje z dniem wprowadzenia na rynek krajowy napoju, o którym mowa w art. 12a ust. 1.

Dodatkowo, jak wskazuje art. 12e ust. 3 ustawy,
obowiązek zapłaty opłaty ciąży na podmiocie sprzedającym napoje, o których mowa w art. 12a ust. 1, podmiotowi prowadzącemu jednocześnie sprzedaż detaliczną oraz hurtową. W takim przypadku opłatę odprowadza się od wszystkich sprzedanych temu podmiotowi napojów objętych opłatą.

W myśl art. 12e ust. 4 ustawy,
w przypadku, o którym mowa w ust. 3, pozostałe podmioty wprowadzające na rynek napoje, o których mowa w art. 12a ust. 1, za których wprowadzenie została zapłacona opłata, nie uwzględniają tych napojów w informacji, o której mowa w art. 12g ust. 1 pkt 1.(…)

Odnosząc cytowane powyżej przepisy na grunt niniejszej sprawy, należy stwierdzić, że w związku z prowadzoną przez Państwa sprzedażą detaliczną i hurtową napojów nabytych od podmiotów krajowych, wprowadzanie napojów na rynek krajowy stosownie do art. 12e ust. 3 ustawy następuje w momencie nabycia przez Państwa tych napojów. Tym samym nie jesteście Państwo podmiotem zobowiązanym do obliczania i uiszczania opłaty, o której mowa w art. 12a ust. 1 ustawy.

Analogicznie, napoje znajdujące się na stanie magazynowym na dzień 31 grudnia 2020 r., które zostały nabyte od podmiotów krajowych, zostały już wprowadzone na rynek krajowy. Zatem ich dalsza odsprzedaż w 2021 r. nie podlega opłacie od środków spożywczych, niezależnie od tego, komu sprzedacie Państwo te napoje.(…)”


Pełną treść interpretacji można przeczytać na stronie Ministerstwa Finansów

oprac. : Ministerstwo Finansów

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: