eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPodatkiInterpretacje i wyjaśnienia › Wkład pieniężny do spółki jawnej a podatek dochodowy

Wkład pieniężny do spółki jawnej a podatek dochodowy

2012-12-20 12:43

Wkład pieniężny do spółki jawnej a podatek dochodowy

Wkład pieniężny do spółki jawnej a podatek dochodowy © Rachwalska Irena - Fotolia.com

Wniesienie wkładu pieniężnego (gotówki) do spółki jawnej nie powoduje powstania przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych po stronie osoby wnoszącej wkład pieniężny. Stanowisko takie zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 07.12.2012 r. nr Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie.

Przeczytaj także: Likwidacja spółki jawnej a podatek dochodowy wspólnika

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?

Wnioskodawca – osoba fizyczna będąca polskim rezydentem podatkowym, zamierza przystąpić jako wspólnik do nowo założonej spółki jawnej. Pozostałymi jej wspólnikami zostaną jego małżonek oraz spółka komandytowo-akcyjna. Każdy ze wspólników wniesie do nowej spółki wkład pieniężne. Wnioskodawca zadał pytanie, czy na skutego takiego wniesienia wkładu pieniężnego powstanie po jego stronie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:

„(…) Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.), przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9, i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Spółka jawna, zgodnie z art. 4 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r., Nr 94, poz. 1037) jest spółką osobową.

W myśl art. 3 ustawy Kodeks spółek handlowych, przez umowę spółki handlowej wspólnicy albo akcjonariusze zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu przez wniesienie wkładów oraz, jeżeli umowa albo statut spółki tak stanowi, przez współdziałanie w inny określony sposób.

Stosownie do art. 48 § 2 ww. Kodeksu, wkład wspólnika może polegać na przeniesieniu lub obciążeniu własności rzeczy lub innych praw, a także na dokonaniu innych świadczeń na rzecz spółki. (…)

Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie regulują w sposób bezpośredni kwestii związanych z wniesieniem wkładu do spółki jawnej (lub innej spółki osobowej prawa handlowego bądź do spółki cywilnej). Z konstrukcji tej ustawy wynika jednak, że powstanie obowiązku podatkowego jest w pierwszym rzędzie uzależnione od zaistnienia przychodu określonego w jej konkretnych przepisach.

fot. Rachwalska Irena - Fotolia.com

Wkład pieniężny do spółki jawnej a podatek dochodowy

Wniesienie wkładu pieniężnego (gotówki) do spółki jawnej nie powoduje powstania przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych po stronie osoby wnoszącej wkład pieniężny.


Wniesienie wkładu pieniężnego u wspólnika wnoszącego wkład pieniężny nie rodzi żadnych skutków podatkowych.

W szczególności zauważyć należy, iż czynność ta nie stanowi źródła przychodu, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W myśl powyższego przepisu za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się nominalną wartość udziałów (akcji) w spółce mającej osobowość prawną albo wkładów w spółdzielni objętych w zamian za wkład niepieniężny.

W niniejszej sprawie przedmiotem aportu jest wkład pieniężny, a spółka do której jest on wnoszony nie jest spółką kapitałową.

Również analizując regulacje zawarte w art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym, w świetle którego, za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wpłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach, brak jest podstaw do kwalifikacji wniesienia wkładu pieniężnego do spółki jawnej jako przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Reasumując, w świetle powyższych uregulowań uznać należy, iż wniesienie wkładu pieniężnego (tj. gotówki) do spółki jawnej nie powoduje powstania przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych po stronie osoby wnoszącej wkład pieniężny.(…)”


Pełną treść interpretacji można przeczytać na stronie Ministerstwa Finansów

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Advertisement

REKLAMA

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: