eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Który urząd skarbowy właściwy?

Który urząd skarbowy właściwy?

2007-02-21 00:13

Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą rozliczają się z tego tytułu z należnych podatków. Ważne jest aby rozliczeń takich dokonywać we właściwym urzędzie skarbowym, gdyż nie zawsze jest on taki sam w zakresie podatku PIT, CIT i VAT.

Przeczytaj także: Do kiedy jest płatny ryczałt za grudzień / IV kwartał 2022 i kiedy złożyć PIT-28 za 2022. Nowe zasady dla podatku PPE

Co do zasady, uregulowania odnośnie właściwości miejscowych organów podatkowych zostały zawarte w art. 17 ustawy Ordynacja podatkowa. Zgodnie z nim: „Jeżeli ustawy podatkowe nie stanowią inaczej, właściwość miejscową organów podatkowych ustala się według miejsca zamieszkania albo adresu siedziby podatnika, płatnika, inkasenta (…)”. Przepis ten ma zastosowanie do rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych. Podatek PIT bowiem jest rozliczany z urzędem skarbowym według miejsca zamieszkania podatnika. W przydatku podmiotów rozliczających się z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – urzędem skarbowym w którym należy rozliczać ten podatek jest urząd właściwy ze względu na siedzibę spółki.

Inaczej w podatku od towarów i usług

Ustawa o VAT posiada swoją definicję działalności gospodarczej. Rozbieżności są także w zakresie rozliczania podatku VAT z właściwym urzędem skarbowym. Przypomnijmy, że zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) działalność gospodarcza obejmuje „wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych”.

Określenie urzędu skarbowego do rozliczania podatnika z podatku od towarów i usług regulują natomiast przepisy art. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług, zgodnie z którymi właściwym dla podatnika organem podatkowym jest naczelnik urzędu skarbowego właściwy ze względu na miejsce wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, a nie jak to miało miejsce w przypadku podatku dochodowego – miejsce zamieszkania.

Z powyższego wynika więc, iż podstawowym kryterium ustalania właściwości miejscowej urzędu skarbowego w sprawie podatku od towarów i usług jest miejsce wykonywania czynności, które podlegają opodatkowaniu tym podatkiem, a więc miejsce wykonywania działalności gospodarczej.

Pamiętajmy jednak, że podatnik może prowadzić swoją działalność w wielu miejscach, a co za tym idzie czynności podlegające ustawie o podatku od towarów i usług są wykonywane na terenie objętym zakresem działania dwóch lub więcej urzędów skarbowych. W takiej sytuacji zgodnie z art. 3 ust. 2 w/w ustawy, właściwość miejscową ustala się w przypadku osób fizycznych ze względu na miejsce zamieszkania.

Przedsiębiorca jest przy tym zobowiązany do wykazania organom podatkowym wszystkich miejsc prowadzenia działalności gospodarczej. Podając dane niezgodne ze stanem faktycznym lub niepełne – podatnik może otrzymać grzywnę za wykroczenie skarbowe.

Aby znaleźć właściwy urząd skarbowy, skorzystaj z naszej

Przeczytaj także

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: