eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiInterpretacje i wyjaśnienia › Potrącenie - kompensata z nierezydentem a PIT

Potrącenie - kompensata z nierezydentem a PIT

2007-06-09 13:06

Potrącenie jest formą spełnienia zobowiązania do zapłaty. Pod pojęciem "wypłata" należy natomiast rozumieć przez wykonanie zobowiązania w jakiejkolwiek formie, w tym poprzez zapłatę czy potrącenie. Wskazać ponadto należy iż w dniu dokonania kompensaty następuje postawienie należności do dyspozycji nierezydenta. Dlatego też kompensata nie zmienia charakteru należności przysługującej nieryzedntowi. Płatnik zatem od takiej kompensaty powinien pobrać i odprowadzić 20 proc. zryczałtowany podatek dochodowy od uzyskanych przez osobę zagraniczną przychodów z tytułu świadczonych usług reklamowych. Stanowisko takie zajęła Izba Skarbowa w Łodzi w decyzji z dnia 17.05.2007 r. nr PB I-3/4150/IN-15/US/2007/ACH odmawiając zmiany postanowienie Naczelnika Łódzkiego Urzędu Skarbowego w Łodzi z dnia 20.02.2007 r. nr ŁUS-II-2-415/39/06/BJ.

Przeczytaj także: Zasiłek związany z przeniesieniem wolny od PIT

Jakie wątpliwości wyjaśniła izba skarbowa?

Podatnik – spółka w skierowanym do organu podatkowego zapytaniu wyjaśniła, że osoba fizyczna niemająca na terytorium Polski miejsca zamieszkania świadczy na jej rzecz usługi reklamy. Jednocześnie osoba ta nabywa od spółki towary. W związku z tym podmioty te są wobec siebie zarówno wierzycielami jak i dłużnikami z dwóch różnych stosunków prawnych. Zapłata za usługi świadczone na rzecz spółki następuje zatem często przez potrącenie (kompensatę). W związku z tym spółka wystąpiła z zapytaniem, czy przy kompensacie wzajemnych należności powinna pobierać i odprowadzać do urzędu skarbowego właściwego w sprawach opodatkowania osób zagranicznych, zryczałtowany podatek dochodowy u źródła? W powyższej sprawie izba skarbowa zajęła następujące stanowisko:

„(…)Z uwagi na przedstawiony we wniosku z dnia 20.11.2006 r. stan faktyczny – usługi reklamowe na rzecz Spółki świadczy osoba fizyczna, interpretacji należy poddać odpowiednie przepisy ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.).

Zgodnie z art. 3 ust. 2a tej ustawy, osoby fizyczne, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania (tzw. nierezydenci), podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów (przychodów) osiąganych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (ograniczony obowiązek podatkowy).

Przychodami są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń – art. 11 ust. 1 ustawy.

Na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 5) ustawy, podatek dochodowy od przychodów z tytułu świadczenia usług reklamowych uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez osoby, o których mowa w art. 3 ust. 2a (nierezydentów), pobiera się w formie ryczałtu w wysokości 20 % przychodu.

Przy tym powyższy przepis stosuje się z uwzględnieniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska. Jednak zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub niepobranie (niezapłacenie) podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem udokumentowania dla celów podatkowych miejsca zamieszkania podatnika uzyskanym od niego certyfikatem rezydencji – art. 29 ust. 2 ustawy.

 

1 2

następna

oprac. : Ministerstwo Finansów

Przeczytaj także

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: