eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiInterpretacje i wyjaśnienia › Czynsz najmu: umorzone odsetki w podatku dochodowym

Czynsz najmu: umorzone odsetki w podatku dochodowym

2013-03-05 13:09

Czynsz najmu: umorzone odsetki w podatku dochodowym

Osiedle mieszkaniowe © emar - Fotolia.com

Umorzone dłużnikom należności z tytułu odsetek od czynszu stanowią przychód z innych źródeł, który spółdzielnia winna wykazać w informacjach PIT-8C. W przypadku umorzenia należności w stosunku do osób prowadzących działalność gospodarczą, które lokale w działalności wykorzystują, PIT-8C nie sporządza się, jako że osiągnięty z tego tytułu przychód winny one doliczyć do przychodów z działalności gospodarczej. Stanowisko takie zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z dnia 18.02.2013 r. nr IPTPB1/415-700/12-2/DS.

Przeczytaj także: Umorzenie kredytu mieszkaniowego bez podatku dochodowego

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?

Spółdzielnia zgodnie z uchwałą Rady Nadzorczej umarza odsetki od zaległości czynszowych w wyjątkowych przypadkach, na wniosek zainteresowanych. Umorzenie odsetek przysługuje osobom posiadającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu. Zadano pytanie, czy z tego tytułu należy sporządzić PIT-8C i przesłać w stosownym terminie do właściwego urzędu skarbowego? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:

„(…) Zgodnie z treścią art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 11 ust. 1 ww. ustawy, przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Stosownie do art. 10 ust. 1 pkt 9 tej ustawy, odrębnym źródłem przychodów są tzw. inne źródła.

Zgodnie z art. 20 ust. 1 cyt. ustawy, za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Wskazać należy, że użyty przez ustawodawcę zwrot „w szczególności” wskazuje na to, że katalog ten nie jest katalogiem zamkniętym i w związku z tym, poza wymienionymi w tym przepisie, także inne przychody mogą być przychodami „z innych źródeł”. O przychodzie podatkowym z innych źródeł należy mówić w każdym przypadku, w którym u podatnika wystąpią realne korzyści majątkowe (realne przysporzenie finansowe).

Wobec powyższego, przychodami z innych źródeł są również przychody z tytułu umorzenia nabywcy lokalu należnych odsetek z tytułu nieterminowej wpłaty.

W myśl przepisu art. 508 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zm.), zobowiązanie wygasa, gdy wierzyciel zwalnia z długu, a dłużnik zwolnienie przyjmuje.

fot. emar - Fotolia.com

Osiedle mieszkaniowe

Umorzone dłużnikom należności z tytułu odsetek od czynszu stanowią przychód z innych źródeł, który spółdzielnia winna wykazać w informacjach PIT-8C.


Podkreślić bowiem należy, że w efekcie zwolnienia dłużników z całości lub części długu następuje u nich trwały przyrost majątku. Umorzenie zobowiązania oznacza zmniejszenie lub zlikwidowanie zobowiązania pieniężnego, skutkiem czego będzie wystąpienie po stronie dłużników określonej korzyści majątkowej. (…)

Umorzenie przez wierzyciela (Wnioskodawcę) odsetek naliczanych z tytułu nieterminowych wpłat należności głównej jest co do zasady tożsame ze spełnieniem na rzecz dłużnika nieodpłatnego świadczenia. Prowadzi ono bowiem do przysporzenia w majątku dłużnika, który zostaje w ten sposób zwolniony z długu. Bezspornym jest, że gdyby nie fakt umorzenia naliczonych odsetek, dłużnicy zobowiązani byliby do ich zapłaty, co spowodowałoby uszczuplenie ich majątku.

Zatem, umorzone dłużnikom należności będą stanowić dla nich przychód z innych źródeł w rozumieniu art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Momentem uzyskania przychodu, zgodnie z art. 11 tej ustawy, jest moment dokonania umorzenia.
Powyższe oznacza, że na Wnioskodawcy ciąży obowiązek sporządzenia informacji PIT-8C, zgodnie z postanowieniami art. 42a powołanej wyżej ustawy.

Stosownie bowiem do art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłaty należności lub świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, z wyjątkiem dochodów (przychodów) wymienionych w art. 21, art. 52 i art. 52a oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku, od których nie są obowiązane pobierać zaliczki na podatek lub zryczałtowanego podatku dochodowego, są obowiązane sporządzić informację według ustalonego wzoru o wysokości przychodów i w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego przekazać podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych.

Dodatkowo należy nadmienić, iż w sytuacji, gdy umorzenie odsetek ustawowych nastąpi w odniesieniu do dłużników prowadzących działalność gospodarczą, którzy lokale te wykorzystują w prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, to w stosunku do tych osób Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do wystawienia informacji PIT-8C, ponieważ osoby te osiągnięty z tego tytułu przychód zobowiązane będą doliczyć do przychodów z działalności gospodarczej i opodatkować łącznie z pozostałymi przychodami osiąganymi w ciągu danego roku podatkowego, zgodnie z przepisem art. 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. (…)”


Pełną treść interpretacji można przeczytać na stronie Ministerstwa Finansów

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (2)

 • umorzenie odsetek od zaleglosci czynszowych lokatora

  ed5919 / 2013-03-06 19:37:15

  Komentarz edytowany 1 raz (ostatnio 2013-03-07 23:34:14)

  A co w przypadku, jezeli zaistnial warunek: umozymy odsetki,jezeli wplacisz zaleglosci czynszowe lacznie z oplata za obsluge prawna polegajaca na upomnieniu dluznika pismem wyslanym przez radce prawnego spoldzielni(mimo, ze spoldzielnia ma komorke windykacyjna)?Mozna te oplate zaliczyc do kosztow uzyskania przychodu, tak jak kazdy koszt obslugi prawnej przy uzyskaniu przychodu? odpowiedz ] [ cytuj ]

 • nazwa"czynsz najmu"

  ed5919 / 2013-03-06 20:14:16

  Mam takie przemysleniaco do nazwy"czynsz najmu"Powinno byc tylko "czynsz"lub "oplata administracyjna".Bo jezeli jestesmy wlascicielami mieszkania, to tego mieszkania sobie nie najmujemy,a spoldzielnia tylko administruje. Poza tym wysylanie wezwan platnych to dzialanie na szkode spoldzielcow. odpowiedz ] [ cytuj ]

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: