eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiInterpretacje i wyjaśnienia › Handel internetowy: koszty przesyłki a przychód firmy

Handel internetowy: koszty przesyłki a przychód firmy

2013-07-19 09:25

Handel internetowy: koszty przesyłki a przychód firmy

Handel internetowy: koszty przesyłki a przychód firmy © Oleksandr Moroz - Fotolia.com

Środki pieniężne, które wpływają na rachunek podatniczki na pokrycie zobowiązań kupującego (mocodawcy) wobec dostawcy (tj. przesyłki paczki Pocztą Polska), nie zwiększają podstawy opodatkowania jako przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej. Stanowisko takie zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 09.07.2013 r. nr IPPB1/415-469/13-4/ES.

Przeczytaj także: Ryczałt ewidencjonowany: koszty przesyłki a przychód firmy

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?

Wnioskodawca zamierza poszerzyć działalność gospodarczą (opodatkowaną ryczałtem ewidencjonowanym) o handel w Internecie. Wysyłki będą dokonywane za pośrednictwem poczty. W regulaminie sklepu wnioskodawczyni oraz w wiadomości do kupującego znajdzie się informacja następującej treści:
„Zakup na mojej aukcji(w sklepie) oznacza akceptację regulaminu „(...) Kupując na mojej aukcji udzielasz mi jednorazowego pełnomocnictwa na zawarcie umowy o świadczenie usług w twoim imieniu i na twój rachunek z pocztą w celu przesłania za jej pośrednictwem zakupionego towaru. Przekazane na ten cel środki pieniężne nie stanowią dodatkowego dochodu sprzedającego. Pełnomocnictwo w żaden sposób nie obciąża dodatkowo kupującego”.
Cena przesyłki jest znana z góry i uzależniona od wagi. Zamawiający będzie uiszczał ją wraz z przedpłatą za towary na konto bankowe wnioskodawczyni . Na listach wysyłkowych umieszczony zostanie zapis „Nadano w imieniu i na rzecz odbiorcy na podstawie udzielonego pełnomocnictwa.” Wnioskodawczyni będzie przechowywał dowody nadania. Koszty przesyłek nie będą uwzględniane na dowodzie sprzedaży (paragonie). Zadała pytanie, czy otrzymane przez kupujących należności na pokrycie kosztów przesyłki będą stanowiły jej przychód z działalności gospodarczej? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:

„(…) Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 ze zm.), opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 14 ustawy o podatku dochodowym.

fot. Oleksandr Moroz - Fotolia.com

Handel internetowy: koszty przesyłki a przychód firmy

Środki pieniężne, które wpływają na rachunek podatniczki na pokrycie zobowiązań kupującego (mocodawcy) wobec dostawcy (tj. przesyłki paczki Pocztą Polska), nie zwiększają podstawy opodatkowania jako przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej.


Natomiast w myśl art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.), za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

Przychodem z działalności gospodarczej na podstawie art. 14 ust. 2 pkt 2 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, są również dotacje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia otrzymywane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków, z wyjątkiem gdy przychody te są związane z otrzymaniem, zakupem albo wytworzeniem we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, od których, zgodnie z art. 22a- 22o, dokonuje się odpisów amortyzacyjnych.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, iż prowadząc działalność w zakresie handlu internetowego zawrze w regulaminie sprzedaży zapis, iż kupujący na jej aukcji udziela jej pełnomocnictwa na zawarcie umowy o świadczenie usług w jego imieniu i na jego rachunek z pocztą. Kupujący oprócz opłaty za przedmiot przekazuje pieniądze na pokrycie kosztów przesyłki przedmiotu.

W przedstawionej wyżej sytuacji, kwoty otrzymane od kupującego na pokrycie kosztów przesyłki pocztowej nie są kwotami należnymi Wnioskodawczyni z tytułu sprzedaży towarów. Wnioskodawczyni bowiem, działając jako pełnomocnik, zobowiązana jest do przekazania otrzymanych kwot na rzecz operatora pocztowego w zamian za świadczone na rzecz klientów usługi pocztowe.

Przy czym, warunkiem bezwzględnym i podstawowym dla powyższej klasyfikacji kwot otrzymanych od kupującego jest działanie przez Wnioskodawczynię w imieniu i na rzecz (rachunek) kupującego, na podstawie umowy zawartej z kupującym i udzielonego pełnomocnictwa.
Należy tu mieć na uwadze przepisy art. 95 do art. 109 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zm.), regulujące kwestię przedstawicielstwa.

Zgodnie z art. 95 § 1 ww. ustawy, z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych albo wynikających z właściwości czynności prawnej, można dokonać czynności prawnej przez przedstawiciela.

W myśl art. 95 § 2 tej ustawy, czynność prawna dokonana przez przedstawiciela w granicach umocowania pociąga za sobą skutki bezpośrednio dla reprezentowanego.

W świetle powyższego, każda czynność wykonana przez pełnomocnika w imieniu mocodawcy i w zakresie udzielonego pełnomocnictwa wywołuje skutki bezpośrednio w sferze prawnej mocodawcy.
Mając na uwadze obowiązujące przepisy prawa oraz fakt, że Wnioskodawczyni z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej płaci podatek dochodowy w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, należy uznać, iż w opisanej sytuacji nie powstanie przychód w rozumieniu art. 6 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Zatem, środki pieniężne, które wpływają na rachunek Wnioskodawczyni na pokrycie zobowiązań kupującego (mocodawcy) wobec dostawcy, nie zwiększają podstawy opodatkowania jako przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej. (…)”


Pełną treść interpretacji można przeczytać na stronie Ministerstwa Finansów

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: