eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiInterpretacje i wyjaśnienia › Ryczałt ewidencjonowany: koszty przesyłki a przychód firmy

Ryczałt ewidencjonowany: koszty przesyłki a przychód firmy

2013-03-29 13:12

Ryczałt ewidencjonowany: koszty przesyłki a przychód firmy

Koszty przesyłki a przychód firmy © Benjamin Haas - Fotolia.com

Środki pieniężne, które wpływają na rachunek bankowy wnioskodawczyni na opłacenie w imieniu kupującego kosztów przesyłki nabytego towaru, nie stanowią u sprzedającej ten towar wnioskodawczyni pośredniczącej w ich przekazaniu przychodu z działalności gospodarczej opodatkowanej ryczałtem. Stanowisko takie zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z dnia 04.01.2013 r. nr IPTPB1/415-585/12-4/DS.

Przeczytaj także: Ryczałt ewidencjonowany a koszty wysyłki sprzedanego towaru

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?

Wnioskodawczyni prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych w zakresie sprzedaży wysyłkowej odzieży i dodatków przez Internet w sklepie internetowym oraz za pośrednictwem portali aukcyjnych krajowych i zagranicznych. Sprzedane towary są wysyłane kupującym za pośrednictwem dostawcy. Po zakupie klient uiszcza na konto bankowe wnioskodawczyni zapłatę za towar powiększoną o koszt przesyłki dostawcy. W regulaminie sprzedaży zawarła ona zapis, że przekazane przez kupującego środki na pokrycie kosztów przesyłki nie stanowią dodatkowego przychodu podatniczki. Równowartość opłaty za przesyłkę pocztową stanowi bowiem zwrot kosztu poniesionego przez podatniczkę w imieniu nabywcy. Wnioskodawczyni zadała pytanie, czy w takim przypadku otrzymywane przez nią od kupującego środki na pokrycie kosztów przesyłki stanowią przychód z działalności gospodarczej? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:

„(…) Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 ze zm.), opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 14 ustawy o podatku dochodowym.

Stosownie do treści art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.), za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

fot. Benjamin Haas - Fotolia.com

Koszty przesyłki a przychód firmy

Środki pieniężne, które wpływają na rachunek bankowy wnioskodawczyni na opłacenie w imieniu kupującego kosztów przesyłki nabytego towaru, nie stanowią u sprzedającej ten towar wnioskodawczyni pośredniczącej w ich przekazaniu przychodu z działalności gospodarczej opodatkowanej ryczałtem.


W myśl art. 14 ust. 2 tej ustawy, przychodem z działalności gospodarczej są również dotacje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków, z wyjątkiem gdy przychody te są związane z otrzymaniem, zakupem albo wytworzeniem we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, od których, zgodnie z art. 22a-22o, dokonuje się odpisów amortyzacyjnych.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż Wnioskodawczyni, prowadząca działalność gospodarczą w zakresie internetowej sprzedaży towarów, zawarła w regulaminie sprzedaży zapis, iż kupujący na Jej aukcji udziela Jej pełnomocnictwa do zawarcia umowy o świadczenie usług w jego imieniu z dostawcą, w celu przesłania mu za pośrednictwem poczty zakupionego towaru, a przekazane na ten cel środki nie stanowią dodatkowego dochodu Wnioskodawczyni. Zgodnie z tym zapisem, kupujący przekazuje Wnioskodawczyni oprócz kwoty za zakupiony przedmiot, również środki na pokrycie kosztów związanych z wysyłką tego przedmiotu. Równowartość opłaty za przesyłkę pocztową stanowi zwrot kosztu poniesionego w imieniu nabywcy.

W przedstawionej wyżej sytuacji, kwoty otrzymane od kupującego na pokrycie kosztów przesyłki pocztowej nie są kwotami należnymi Wnioskodawczyni z tytułu sprzedaży towarów. Wnioskodawczyni bowiem, działając jako pełnomocnik, zobowiązana jest do przekazania otrzymanych kwot na rzecz operatora pocztowego w zamian za świadczone na rzecz klientów usługi pocztowe.

Przy czym, warunkiem bezwzględnym i podstawowym dla powyższej klasyfikacji kwot otrzymanych od kupującego jest działanie przez Wnioskodawczynię w imieniu i na rzecz (rachunek) kupującego, na podstawie umowy zawartej z kupującym i udzielonego pełnomocnictwa.

Należy tu mieć na uwadze przepisy art. 95 do art. 109 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zm.), regulujące kwestię przedstawicielstwa.

Zgodnie z art. 95 § 1 ww. ustawy, z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych albo wynikających z właściwości czynności prawnej, można dokonać czynności prawnej przez przedstawiciela.

W myśl art. 95 § 2 tej ustawy, czynność prawna dokonana przez przedstawiciela w granicach umocowania pociąga za sobą skutki bezpośrednio dla reprezentowanego.

W świetle powyższego, każda czynność wykonana przez pełnomocnika w imieniu mocodawcy i w zakresie udzielonego pełnomocnictwa wywołuje skutki bezpośrednio w sferze prawnej mocodawcy.

Mając na uwadze obowiązujące przepisy prawa oraz fakt, że Wnioskodawczyni z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej płaci podatek dochodowy w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, należy uznać, iż w opisanej sytuacji nie powstanie przychód w rozumieniu art. 6 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Zatem, środki pieniężne, które wpływają na rachunek Wnioskodawczyni na pokrycie zobowiązań kupującego (mocodawcy) wobec dostawcy, nie zwiększają podstawy opodatkowania jako przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej. (…)”


Pełną treść interpretacji można przeczytać na stronie Ministerstwa Finansów

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: