eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiInterpretacje i wyjaśnienia › Wynajem nieruchomości wyprowadzonej z działalności gospodarczej

Wynajem nieruchomości wyprowadzonej z działalności gospodarczej

2015-11-26 13:33

Wynajem nieruchomości wyprowadzonej z działalności gospodarczej

Wynajem nieruchomości © Bomix - Fotolia.com

Przychody uzyskiwane umowy najmu długoterminowego jednej nieruchomości, która nie została zawarta w ramach działalności gospodarczej należy zaliczyć do źródła przychodów jakim jest najem podnajem czy dzierżawa - wykonywane poza działalnością gospodarczą. Przychody takie mogą być opodatkowane ryczałtem ewidencjonowanym - uznał Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z dnia 17.11.2015 r. nr IPTPB1/4511-569/15-2/MD.

Przeczytaj także: Rozliczenie VAT gdy firma i prywatny najem mieszkania

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?


Wnioskodawca posiada budynek niemieszkalny, który został oddany do użytku w 1997 r. W tym czasie prowadził on działalność gospodarczą, niemniej przedmiotowy budynek z prowadzoną firmą nie był związany - stanowił jego majątek prywatny, dlatego też od wydatków związanych z budową wnioskodawca nie odliczał podatku naliczonego. Dopiero później budynek uznał za środek trwały swojej firmy, zaś jego wartość początkową ustalił na podstawie wyceny biegłego.

Wnioskodawca firmę prowadził do marca 2011 r. Od tego miesiąca natomiast działalność gospodarczą otworzyła jego małżonka, która zaczęła wykorzystywać (oddała go w najem) w swojej działalności ten budynek na podstawie umowy użyczenia sporządzonej z wnioskodawcą.

W przyszłym roku wnioskodawca zamierza wypowiedzieć umowę użyczenia, w związku z czym jego małżonka przestanie prowadzić działalność gospodarczą w tej nieruchomości. Zawarł on bowiem jako osoba fizyczna umowę najmu przedmiotowej nieruchomości na okres 20 lat. Umowa została już sporządzona, niemniej przedmiot najmu (budynek) ma zostać przekazany dopiero w przyszłym roku. Pierwsze przychody z najmu wnioskodawca otrzyma w miesiącu następnym po fizycznym przekazaniu nieruchomości.

Wnioskodawca zadał pytanie, do jakiego źródła przychodów powinien zaliczyć przychód z najmu tej nieruchomości, która wcześniej służyła najpierw jego działalności gospodarczej, a później firmie małżonki? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:

„(...) Zgodnie z art. 659 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121, z późn. zm.), przez umowę najmu wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy rzecz do używania przez czas oznaczony lub nieoznaczony, a najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu umówiony czynsz.

fot. Bomix - Fotolia.com

Wynajem nieruchomości

Przychody uzyskiwane umowy najmu długoterminowego jednej nieruchomości, która nie została zawarta w ramach działalności gospodarczej należy zaliczyć do źródła przychodów jakim jest najem podnajem czy dzierżawa - wykonywane poza działalnością gospodarczą. Przychody takie mogą być opodatkowane ryczałtem ewidencjonowanym.


Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), odrębnymi źródłami przychodów są określone w pkt 3 i 6 tego przepisu:
• pozarolnicza działalność gospodarcza (pkt 3),
• najem, podnajem, dzierżawa, poddzierżawa oraz inne umowy o podobnym charakterze, w tym również dzierżawa, poddzierżawa działów specjalnych produkcji rolnej oraz gospodarstwa rolnego lub jego składników na cele nierolnicze albo na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej, z wyjątkiem składników majątku związanych z działalnością gospodarczą (pkt 6).

Pojęcie działalności gospodarczej zostało zdefiniowane w art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z tym przepisem, za pozarolniczą działalność gospodarczą uważa się działalność zarobkową:
a. wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,
b. polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
c. polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych,
- prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9 ustawy.

Stosownie do art. 14 ust. 1 ww. ustawy, za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 (pozarolniczej działalności gospodarczej) uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

Przy czym, przychodem z działalności gospodarczej są również przychody z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz z innych umów o podobnym charakterze, składników majątku związanych z działalnością gospodarczą (art. 14 ust. 2 pkt 11 ww. ustawy).

Wyżej wymieniony przepis koreluje z brzmieniem art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dotyczącym źródła przychodu, jakim jest najem nieruchomości, wykluczając z tego katalogu składniki majątku związane z działalnością gospodarczą.

Na tle przedstawionych regulacji prawnych stwierdzić należy, że najem stanowi odrębne od działalności gospodarczej źródło przychodu (art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych), choć może także istnieć najem, który prowadzony jest w ramach działalności gospodarczej (art. 10 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy). Co do zasady, wybór kwalifikacji i sposób rozliczenia przychodów z najmu ustawodawca pozostawił osobie oddającej rzecz w najem. Jedynie w przypadku, gdy przedmiotem najmu są składniki majątku związane z działalnością gospodarczą albo najem jest przedmiotem tej działalności, zgodnie z treścią cytowanego wcześniej art. 14 ust. 2 pkt 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wynajmowanie nieruchomości zaliczane jest do źródła przychodów jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza.

 

1 2

następna

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: