eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiAktualności podatkowe › Osoby ze świadczeniem pielęgnacyjnym bez ulgi na dzieci?

Osoby ze świadczeniem pielęgnacyjnym bez ulgi na dzieci?

2016-01-22 13:05

Osoby ze świadczeniem pielęgnacyjnym bez ulgi na dzieci?

Osoby ze świadczeniem pielęgnacyjnym bez ulgi na dzieci? © resket - Fotolia.com

Niestety wszystko wskazuje na to że tak, jeżeli świadczenie takie stanowi jedyny dochód rodzica. A to dlatego, że wskazane świadczenie jest zwolnione z podatku. Nie wystąpią tutaj także składki ZUS, które uprawniałyby do tzw. dodatkowego zwrotu z tytułu ulgi prorodzinnej.

Przeczytaj także: Rozliczenie roczne gdy etat, podatek liniowy i małoletnie dziecko

Roczne zeznanie podatkowe obowiązani są złożyć jedynie ci, których przychody nie są wyłączone spod opodatkowania podatkiem dochodowym i nie korzystają (w całości) ze zwolnień w tym podatku. Brak obowiązku złożenia PIT-a to jednocześnie także brak prawa do skorzystania z ulg podatkowych co, w przypadku ulgi prorodzinnej, wydaje się być krzywdzące dla niektórych osób.
Obecnie z tytułu ulgi prorodzinnej często można otrzymać większy zwrot, aniżeli zapłacony w trakcie roku podatek.

Takim gronem osób są te, które otrzymują chociażby świadczenia pielęgnacyjne np. w związku z opieką nad osobami z najbliższej rodziny. Art. 21 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zwalnia bowiem z podatku świadczenia rodzinne otrzymane na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, dodatki rodzinne i pielęgnacyjne, zasiłki dla opiekunów otrzymane na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, świadczenia pieniężne otrzymane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów oraz zasiłki porodowe otrzymane na podstawie odrębnych przepisów.
Przypomnijmy, że świadczenie pielęgnacyjne przysługuje m.in. matce lub ojcu dziecka, którzy nie podejmują bądź rezygnują z pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą niepełnosprawną wymagającej stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

fot. resket - Fotolia.com

Osoby ze świadczeniem pielęgnacyjnym bez ulgi na dzieci?

Niestety wszystko wskazuje na to że tak, jeżeli świadczenie takie stanowi jedyny dochód rodzica. A to dlatego, że wskazane świadczenie jest zwolnione z podatku.


W związku z tym osoba pobierająca wyżej wymienione świadczenia, która jednocześnie nie uzyskuje innych przychodów/dochodów podlegających opodatkowaniu, nie ma obowiązku składania rocznego zeznania podatkowego w celu rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych. Konsekwencją takiego stanu rzeczy jest brak prawa do skorzystania z ulg podatkowych.

Dodatkowy zwrot z tytułu ulgi na dzieci a składki ZUS od świadczenia pielęgnacyjnego

.
Świadczenie pielęgnacyjne z jednej strony korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego, z drugiej jednak nie jest zwolnione ze składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Stąd powstaje pytanie, czy składki te nie dają prawa do skorzystania z dodatkowego zwrotu w ramach ulgi prorodzinnej? Zgodnie bowiem z regułami stosowania omawianego odliczenia, jeżeli zabraknie podatku na jej pełne rozliczenie, podatnik ma prawo do dodatkowego zwrotu w wysokości nie większej niż suma składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe oraz zdrowotne.

Niestety składki ZUS z tytułu świadczenia pielęgnacyjnego za osobę pobierającą takie świadczenia opłaca wójt, burmistrz lub prezydent miasta. Oznacza to, że kwota brutto tego świadczenia nie jest pomniejszana o te składki tak jak ma to miejsce chociażby w przypadku umowy o pracę czy zlecenie.

Powyższe ma brzemienne skutki właśnie w zakresie skorzystania z ulgi na dzieci. Art. 27f ust. 9 ustawy mówi bowiem, że kwota takiego dodatkowego zwrotu nie może przekroczyć kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 i 2a, oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 27b ust. 1 i 2, podlegających odliczeniu (pomniejszonych o składki odliczone w zeznaniu w zeznaniu PIT-36L czy na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, a więc PIT-28, PIT-16A czy PIT-19).
Art. 26 ust. 1 pkt 2 i 2a oraz art. 27b ust. 1 i 2 odnoszą się natomiast do składek zapłaconych bezpośrednio przez podatnika bądź potrąconych przez płatnika z należnego im wynagrodzenia (dodatkowym warunkiem jest też to, że składki te są naliczane od przychodów opodatkowanych).

Tym samym wydaje się, iż z uwagi na to, że wskazane składki nie obciążają osoby pobierającej świadczenie pielęgnacyjne, nie spełniają warunku do skorzystania z ulgi prorodzinnej. Są one bowiem finansowane przez zewnętrzny podmiot.

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: