eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Rozliczenie podróży służbowej przy umowie zlecenie

Rozliczenie podróży służbowej przy umowie zlecenie

2016-09-07 13:46

Rozliczenie podróży służbowej przy umowie zlecenie

Rozliczenie podróży służbowej przy umowie zlecenie © AntonioDiaz - Fotolia.com

Podróż służbowa z reguły kojarzy się z pracą na tzw. etacie. Nierzadko jednakże także osoby zatrudnione na umowach cywilnoprawnych, np. zlecenie, w celu prawidłowego wykonania swojej pracy muszą udać się w taką podróż. Stąd nie dziwi, że jej koszty z reguły ponosi podmiot, na rzecz którego zlecenie jest wykonywane.

Przeczytaj także: Zwrot kosztów dojazdu weterynarza prowadzącego firmę

Z reguły zleceniodawca dokonuje tutaj zwrotu zleceniobiorcy kosztów podróży odbytej w celu wykonania zlecenia. Czy zwrot taki stanowi przychód tego ostatniego, który należy opodatkować? Co mówią w tym zakresie przepisy?

Generalnie każde przysporzenie otrzymane od innego podmiotu jest przychodem podlegającym opodatkowaniu. Tak samo jest z wynagrodzeniem uzyskiwanym z wykonywanego zlecenia (traktowanego jako tzw. działalność wykonywana osobiście).
Art. 13 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wskazuje, że za przychody z działalności wykonywanej osobiście uznaje się m.in. przychody z tytułu wykonywania usług, na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, uzyskiwane od osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej i jej jednostki organizacyjnej oraz jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej - za wyjątkiem, gdy przychody takie są uzyskiwane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Warto wiedzieć!
Fiskus dopuszcza rozliczania tego samego typu usług zarówno w ramach prowadzonej działalności gospodarczej jak i działalności wykonywanej osobiście. Szerzej na ten temat pisaliśmy tutaj: Umowa zlecenie i działalność gospodarcza: ważne zapisy umowy.

fot. AntonioDiaz - Fotolia.com

Rozliczenie podróży służbowej przy umowie zlecenie

Organy podatkowe uznają, że pojęcia podróż służbowa w przypadku pracowników i podróż w przypadku osób zatrudnionych na innej podstawie, należy traktować jako tożsame.


W art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b) ustawy ustawodawca zwalnia jednak od podatku diety i inne należności za czas podróży osoby niebędącej pracownikiem, do wysokości określonej w odrębnych ustawach lub w przepisach wydanych przez ministra właściwego do spraw pracy w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej, z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju oraz poza granicami kraju. Przepisami tymi jest rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. poz. 167). Wśród świadczeń takich można wymienić:
  • diety
  • zwrot kosztów przejazdów, dojazdów (w tym także odbytych własnym środkiem transportu) czy noclegów, a także innych niezbędnych udokumentowanych wydatkó, określonych lub uznanych przez zleceniodawcę odpowiednio do uzasadnionych potrzeb.

Warunkiem zastosowania zwolnienia jest to, aby otrzymane świadczenia nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów i zostały poniesione:
  • w celu osiągnięcia przychodów lub
  • w celu realizacji zadań organizacji i jednostek organizacyjnych działających na podstawie przepisów odrębnych ustaw, lub
  • przez organy (urzędy) władzy lub administracji państwowej albo samorządowej oraz jednostki organizacyjne im podległe lub przez nie nadzorowane, lub
  • przez osoby pełniące funkcje obywatelskie, o których mowa w art. 13 pkt 5 ustawy, w związku z wykonywaniem tych funkcji.
(por. art. 21 ust. 13 ustawy).

Podróż służbowa zleceniobiorcy


Jak nietrudno zauważyć, ustawodawca w powyższych regulacjach nie posługuje się pojęciem podróży służbowej a jedynie podróży. Dlaczego?
Podróż służbowa jest bowiem pojęciem występującym (i wyjaśnionym) w prawie pracy. Dlatego też zleceniodawca nie może go zastosować do pracowników zatrudnionych na umowę zlecenie, czyli umowę cywilnoprawną, regulowaną przepisami Kodeksu cywilnego.

Organy podatkowe uznają jednak, że na potrzeby przytoczonej regulacji art. 21 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych pojęcia podróż służbowa w przypadku pracowników i podróż w przypadku osób zatrudnionych na innej podstawie, należy traktować jako tożsame.
Warto tutaj jednak zadbać o to, aby w treści zawartej umowy znalazły się zapisy mówiące o konieczności wyjazdu służbowego.

Wypłata wskazanych wyżej świadczeń do limitów określonych odrębnymi przepisami korzysta ze zwolnienia od podatku. Jeżeli natomiast zleceniodawca postanowi je wypłacić w wyższej wysokości, nadwyżka ponad te limity będzie już opodatkowana - należy ją doliczyć do pozostałego wynagrodzenia zleceniobiorcy i rozliczyć na takich samych zasadach.

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: