eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Jednolity plik kontrolny 2017: mikro i małe przedsiębiorstwa

Jednolity plik kontrolny 2017: mikro i małe przedsiębiorstwa

2016-11-30 12:06

Jednolity plik kontrolny 2017: mikro i małe przedsiębiorstwa

JPK nie dla mikroprzedsiębiorstw © Minerva Studio - Fotolia.com

Rok 2017 zbliża się dużymi krokami, a wraz z nim także nowe obowiązki dla podatników. Spora część firm będzie bowiem musiała przesyłać fiskusowi miesięczne rejestry VAT w postaci jednolitego pliku kontrolnego. Pierwszy taki obowiązek wystąpi w lutym i będzie dotyczył miesiąca stycznia. Warto zatem wiedzieć, na kim dokładnie będzie on ciążył.

Przeczytaj także: Faktura zakupu w ewidencji VAT i JPK_VAT

Obowiązek przekazywania rejestrów VAT w formie JPK wynika z art. 82 §1b ustawy Ordynacja podatkowa.
Osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, prowadzące księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych, są obowiązane, bez wezwania organu podatkowego, do przekazywania, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych informacji o prowadzonej ewidencji, o której mowa w art. 109 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, w postaci elektronicznej odpowiadającej strukturze logicznej, o której mowa w art. 193a § 2, na zasadach dotyczących przesyłania ksiąg podatkowych lub ich części określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 193a § 3, za okresy miesięczne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu, wskazując miesiąc, którego ta informacja dotyczy.

Obowiązek przekazywania rejestrów VAT za okresy miesięczne obejmuje także podatników rozliczających podatek VAT kwartalnie.

Każdy zatem, kto prowadzi elektronicznie rejestry VAT, musi przekazywać do ministerstwa finansów te rejestry w ramach JPK.
Resort finansów wyjaśnia
Czy firma prowadząca ewidencję zakupu i sprzedaży VAT przy pomocy programu Microsoft Excel musi przysłać w okresach miesięcznych pliki JPK_VAT? Czy Microsoft Excel jest programem komputerowym?

Księgi podatkowe prowadzone z wykorzystaniem programów biurowych, w tym arkuszy kalkulacyjnych, należy uznać za prowadzone przy użyciu programów komputerowych. Tym samym podmioty prowadzące księgi podatkowe przy użyciu arkuszy kalkulacyjnych są obowiązane do comiesięcznego przekazywania za pomocą środków komunikacji elektronicznej informacji o prowadzonej ewidencji, o której mowa w art. 109 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, w postaci elektronicznej odpowiadającej strukturze logicznej, o której mowa w art. 193a § 2.

fot. Minerva Studio - Fotolia.com

JPK nie dla mikroprzedsiębiorstw

Jedynie mikro firmy w 2017 r. nie będą miały obowiązku przekazywania rejestrów VAT w formie JPK.


Obowiązek przekazywania rejestrów VAT w formie JPK występuje od rozliczeń za miesiąc lipiec 2016 r. Ustawodawca przewidział tutaj jednak pewne okresy przejściowe - odwlekające w czasie tę powinność dla niektórych firm. I tak w 2016 r. obowiązkowo JPK musiały przekazywać jedynie duże przedsiębiorstwa. Mikro, małe i średnie firmy zostały z niego zwolnione.
Z początkiem 2017 r. obowiązkiem przekazywania rejestrów VAT w postaci JPK zostaną objęte małe i średnie firmy. Mikroprzedsiębiorcy natomiast obowiązkiem tym zostaną objęci od początku 2018 r.
Wskazane okresy przejściowe wynikają z art. 6 ust. 2 ustawy nowelizującej z dnia 13 maja 2016 r. (wprowadzającej JPK dla rejestrów VAT).

W związku z powyższym w przyszłym roku jedynie mikroprzedsiębiorcy nie będą musieli obowiązkowo przesyłać rejestrów VAT do ministerstwa finansów. Kto zalicza się do tego grona podatników?

Definicje, zarówno mikro, małych jak i średnich przedsiębiorców znalazły się w ustawi o swobodzie działalności gospodarczej.
Za mikroprzedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:
 1. zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz
 2. osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro.

Za małego przedsiębiorcę uważa się natomiast przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:
 1. zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz
 2. osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 10 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 10 milionów euro.

Wyrażone w euro wielkości przelicza się na złote według średniego kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu roku obrotowego wybranego do określenia statusu przedsiębiorcy.

Analizując przytoczone definicje zauważamy, iż aby dany podmiot zaliczył się do danej grupy przedsiębiorców, musi spełnić warunek wskazany w punkcie pierwszym oraz jeden z dwóch warunków wskazanych w punkcie drugim definicji.
Pierwszym warunkiem obowiązkowym jest wielkość zatrudnienia.
Drugim warunkiem obowiązkowym jest wartość obrotu bądź suma aktywów danego przedsiębiorstwa. Tutaj wystarczy spełnienie jednego z tych dwóch warunków.

W związku z tym, aby dany podatnik zaliczał się do mikroprzedsiębiorców:
 • jego średnioroczne zatrudnienie musi być niższe niż 10 pracowników oraz roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług jak i operacji finansowych nie przekracza 2 milionów euro, albo
 • jego średnioroczne zatrudnienie musi być niższe niż 10 pracowników oraz suma aktywów bilansu nie przekracza 2 milionów euro.

Oczywiście jeżeli spełnione zostaną wszystkie trzy warunki, dany podmiot także będzie zaliczany do mikroprzedsiębiorców. Z drugiej strony niespełnienie chociażby jednego warunku obowiązkowego skutkuje tym, że dany podmiot nie będzie spełniał definicji mikroprzedsiębiorcy.

Przykład
Średnioroczne zatrudnienie w firmie w ciągu dwóch ostatnich lat wynosiło 15 osób. Natomiast zarówno obroty jak i wartość aktywów nie przekraczała 1 mln euro.

W takim przypadku z uwagi na stan zatrudnienia firma nie będzie traktowana jako mikroprzedsiębiorca. Nie został bowiem spełniony warunek konieczny w postaci wielkości zatrudnienia. Firma będzie zaliczana do małych przedsiębiorstw i od 2017 r. winna przekazywać rejestry VAT w postaci jednolitego pliku kontrolnego.


Co przy tym niezwykle ważne, wskazane warunki wystarczy spełnić przynajmniej w jednym z dwóch ostatnich lat, aby skorzystać ze statusu mikroprzedsiębiorcy.

Warto o tym pamiętać. Ustalając zatem status podatnika na rok 2017, pod uwagę bierzemy rok 2016 oraz 2015.

Przykład
W roku 2014 zatrudnienie w firmie wynosiło 20 osób, zaś obrót netto ze sprzedaży plasował się na poziomie 1,5 mln euro.
W roku 2015 zatrudnienie w firmie wynosiło 18 osób, zaś obrót netto ze sprzedaży plasował się na poziomie 1,7 mln euro.
W roku 2016 zatrudnienie w firmie wynosiło 9 osób, zaś obrót netto ze sprzedaży plasował się na poziomie 1,8 mln euro.

W związku z powyższym, od 1 stycznia 2017 r. firma będzie mieć status mikroprzedsiębiorcy, mimo że do końca 2016 r. miała ona status małego przedsiębiorcy. W rezultacie obowiązki w zakresie JPK będą na niej ciążyć dopiero od 1 stycznia 2018 r.


Tylko umowy o pracę czy również umowy cywilnoprawne?


Jak zostało to wyżej podkreślone, warunek zatrudniania określonej liczby pracowników, jest koniecznym do spełnienia, aby posiadać statusu mikroprzedsiębiorcy niezbędnego do odroczenia o kolejny rok obowiązku przesyłania rejestrów VAT w formie JPK.

O jaki stosunek zatrudnienia tutaj jednak chodzi? Czy są to wyłącznie umowy o pracę, czy też umowy zlecenie bądź o dzieło?

Wskazane w przytoczonych regulacjach ustawy o swobodzie działalności gospodarczej pojęcie „zatrudniał” należy interpretować łącznie z zawartym w tym przepisie słowem „pracowników”.
Dodatkowo art. 109 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej wskazuje, że średnioroczne zatrudnienie określa się w przeliczeniu na pełne etaty. Przy obliczaniu takiego zatrudnienia nie uwzględnia się przy tym pracowników przebywających na urlopach macierzyńskich, urlopach na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopach ojcowskich, urlopach rodzicielskich i urlopach wychowawczych, a także zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego.

W związku z powyższym zdaniem autora powyższe regulacje odnoszą się jedynie do osób posiadających status pracownika w rozumieniu przepisów kodeksu pracy (jedynie tutaj jest przy tym podana definicja pracownika).
Zgodnie z art. 2 Kodeksu pracy, pracownikiem jest osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę.

Podkreślić przy tym należy, że uregulowana w przedmiotowym przepisie norma zawiera definicję „pracownika” odnoszącą się do całego systemu prawa pracy.

Reasumując, przy ustalaniu wysokości „zatrudnienia pracowników” dla celów JPK należy uwzględniać jedynie osoby zatrudnione na umowy o pracę, ze wskazanymi wyżej wyłączeniami.

Od 2018 r. obowiązkowe elektroniczne rejestry VAT


Warto w tym miejscu wspomnieć, że od 2018 r. przepisy będą wymagały prowadzenia rejestrów VAT w formie elektronicznej. W związku z tym każdy podatnik, który rozlicza ten podatek, będzie obowiązany do przekazywania JPK resortowi finansów.
Ministerstwo finansów wyjaśnia - podatnicy zwolnieni z VAT
Podatnicy wykonujący wyłącznie czynności zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3 oraz podatnicy, u których sprzedaż jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o VAT nie są obowiązani do prowadzenia ewidencji, o której mowa w art. 109 ust. 3 ustawy o VAT, a w konsekwencji nie są obowiązani do przekazywania, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych informacji o prowadzonej ewidencji, o której mowa w art. 109 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, w postaci elektronicznej odpowiadającej strukturze logicznej JPK_VAT.

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (1)

 • Re: Jednolity plik kontrolny 2017: mikro i małe przedsiębiorstwa

  Rafal-33 / 2016-12-08 10:06:35

  Nawet nie wiecie jakie ułatwienia niesie ze sobą wprowadzenie jednolitego pliku kontrolnego. Piszę to, bo za sprawą oprogramowania, którym jest symfonia 2.0 Finanse i Księgowość, wszystko w firmie idzie dużo sprawniej, do tego program jest bardzo łatwy w obsłudze i elastyczny.
  odpowiedz ] [ cytuj ]

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: