eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Stawka VAT na wynajem i podnajem mieszkania

Stawka VAT na wynajem i podnajem mieszkania

2017-11-13 13:31

Stawka VAT na wynajem i podnajem mieszkania

Jak rozliczyć VAT od wynajmu mieszkania? © Piotr Adamowicz - Fotolia.com

Wynajem nieruchomości jest usługą, która podlega opodatkowaniu VAT. Jaką stawką? Usługi krótkotrwałego zakwaterowania opodatkowane są stawką 8%. Gdy mówimy stricte o najmie, stawki są dwie: zwolnienie i 23%. Kiedy którą stosować? Zależy to od charakteru nieruchomości oraz celu, na jaki została wynajęta.

Przeczytaj także: Odliczenie VAT od wynajmowanego mieszkania

Przy najmie nieruchomości zastosowanie ma co do zasady stawka podstawowa. Wyjątkiem są nieruchomości mieszkalne i to nie wszystkie. Obok mieszkalnego charakteru budynku czy lokalu istotne jest bowiem także to, w jakim celu lokum jest najmowane.
Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy o VAT zwalnia się od podatku usługi w zakresie wynajmowania lub wydzierżawiania nieruchomości o charakterze mieszkalnym lub części nieruchomości, na własny rachunek, wyłącznie na cele mieszkaniowe.

Aby zatem skorzystać z preferencji, podlegającej na opodatkowaniu VAT-em najmu stawką zwolnioną, należy spełnić przesłanki dotyczące podmiotu, przedmiotu oraz celu takiego najmu:
  1. wynajem musi następować na własny rachunek
  2. wynajem musi dotyczyć nieruchomości mieszkalnej lub jej części
  3. najemca wynajmuje taką nieruchomość w celach mieszkaniowych.

Niezwykle istotne jest przy tym, aby cel najmu wynikał z zawartej umowy najmu.
Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 27 lutego 2017 r., nr 3063-ILPP2-2.4512.5.2017.1.JK wyjaśnił, że „(...) Podatnik podatku VAT będzie mógł zatem skorzystać ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem od towarów i usług ww. usługi jeśli umowa najmu w swojej treści zawiera między innymi postanowienia, z których w sposób niebudzący wątpliwości wynika, że dotyczy ona lokalu mieszkalnego i lokal ten może być wykorzystany przez najemcę tylko w celach mieszkaniowych. Powyższe dotyczy zarówno umów najmu zawieranych pomiędzy wynajmującym a najemcą, jak również umów zawieranych z podmiotem trzecim, tj. w relacji wynajmujący – najemca – podnajemca.(...)”

Gdy wynajmujemy firmie


Wynajem na potrzeby inne niż mieszkaniowe oznacza opodatkowanie VAT-em takiej usługi wg stawki 23%. Czy jednak firmie również można mieszkanie wynająć ze zwolnieniem z podatku? Okazuje się że tak, co licznie potwierdzają organy podatkowe.

fot. Piotr Adamowicz - Fotolia.com

Jak rozliczyć VAT od wynajmu mieszkania?

Wynajem nieruchomości (gdy nie są to usługi krótkotrwałego zakwaterowania) opodatkowany jest zwykle podstawową stawką VAT. Jeżeli przedmiotem najmu jest nieruchomość mieszkalna, możliwe jest zastosowanie zwolnienia. Warunkiem jednakże jest tutaj to, że wynajem musi następować na potrzeby mieszkaniowe.


Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 29.04.2015 r. nr IPPP1/4512-144/15-2/JL wyjaśnił, że „(...) Z cytowanych przepisów wynika, że usługa najmu nieruchomości korzysta ze zwolnienia na podstawie ww. art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy o podatku od towarów i usług pod warunkiem łącznego spełnienia przesłanek co do podmiotu, przedmiotu i celu takiej umowy. Podatnik podatku VAT będzie mógł skorzystać ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem od towarów i usług ww. usługi jeśli umowa najmu w swojej treści zawiera między innymi postanowienia, z których w sposób nie budzący wątpliwości wynika, że dotyczy ona lokalu mieszkalnego i lokal ten może być wykorzystany przez najemcę tylko w celach mieszkaniowych. Przy czym dotyczy to zarówno umów najmu zawieranych pomiędzy wynajmującym a najemcą, jak również umów zawieranych z podmiotem trzecim, tj. w relacji wynajmujący - najemca - podnajemca.

Zatem w analizowanej sprawie bez znaczenia jest fakt, że najemcą lokalu jest również podmiot gospodarczy udostępniający go pracownikom. W tym przypadku najem lokalu mieszkalnego następuje na cele mieszkaniowe tych osób zatem cel najmu pozostaje mieszkaniowy, mimo że pracownicy firmy nie wynajmują lokalu bezpośrednio od wynajmującego (Wnioskującej). (...)”

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w przytoczonej już wcześniej interpretacji indywidualnej z dnia 27 lutego 2017 r., nr 3063-ILPP2-2.4512.5.2017.1.JK także uznał, że „(...) W rozpatrywanej sprawie wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii czy jako wynajmujący Spółce z o.o. lokale mieszkalne z prawem do dalszego podnajmowania tychże lokali wyłącznie na cele mieszkalne – korzysta ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy.
(...) z uwagi na fakt, że przedmiotem planowanej usługi jest wynajem nieruchomości mieszkalnej na rzecz Spółki z o.o., która następnie będzie udostępniać ww. lokale mieszkalne na cele mieszkaniowe, spełnione będą przesłanki do zastosowania zwolnienia od podatku, przewidzianego w art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy.(...)”

W interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 22.05.2017 r. nr 0112-KDIL4.4012.54.2017.1.NK czytamy zaś: „(...) świadczone przez Spółkę usługi wynajmu nieruchomości mieszkalnych innym przedsiębiorcom z przeznaczeniem tych nieruchomości wyłącznie na cele mieszkaniowe ich pracowników, podlegają – w myśl art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy – zwolnieniu od podatku VAT, jako działalność polegająca na świadczeniu usług w zakresie wynajmowania lub wydzierżawiania nieruchomości o charakterze mieszkalnym lub części nieruchomości, na własny rachunek, wyłącznie na cele mieszkaniowe.(...)”

Brak zapisu w umowie stwarza problemy


Gdyby natomiast się zdarzyło, iż najemca dalej wprawdzie podnajmuje nieruchomość na cele mieszkaniowe, niemniej z łączącej wynajmującego i najemcy umowy powyższe nie będzie wprost wynikać, fiskus zakwalifikuje taki najem jako niemieszkalny, który opodatkowany jest podstawową stawką podatku VAT.
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 6 czerwca 2017 r., nr 2461-IBPP2.4512.220.2017.2.EJu wyjaśnił, iż „(...) Realizacja celu wynajmu następuje poprzez wykorzystanie lokalu przez najemcę. Tym samym zasadniczą kwestią dla opodatkowania czy zwolnienia z podatku świadczonej usługi pozostaje cel realizowany przez osobę bezpośrednio uczestniczącą w świadczeniu usługi.

(...) z umowy pomiędzy Wnioskodawcą a najemcą nie wynika cel użytkowania przedmiotowego lokalu natomiast z samego faktu najmu wynika, że najemca wykorzysta lokal na cele działalności gospodarczej. Nie można zatem uznać, że zostaje spełniony cel mieszkaniowy wynajmu. W przypadku kiedy najemcą jest podmiot gospodarczy (Spółka) wykorzystujący lokal mieszkalny w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (dalszy podnajem) cel zawsze będzie finansowy (gospodarczy).

Zatem w takim przypadku podmiot świadczący na własny rachunek usługę wynajmu nieruchomości mieszkalnej na cele gospodarcze podmiotu gospodarczego, nie korzysta ze zwolnienia podatkowego, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy. Tym samym winien świadczoną usługę opodatkować według stawki 23%(...)”

Przeczytaj także


Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: