eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiInterpretacje i wyjaśnienia › Sprzedaż drogi zwolniona z podatku VAT?

Sprzedaż drogi zwolniona z podatku VAT?

2019-07-19 13:22

Sprzedaż drogi zwolniona z podatku VAT?

Podatek VAT: wybudowana droga to budowla, o czym należy pamiętać przy jej sprzedaży © Hardy H. - Fotolia.com

W przypadku sprzedaży działki, na której posadowiona jest droga (budowla), nie mamy do czynienia ze zbyciem samego gruntu (terenu budowlanego), lecz nieruchomości zabudowanej. Należy zatem stosować tutaj zasady opodatkowania przewidziane dla gruntu zabudowanego a nie samej działki, dla której wydano decyzję o warunkach zabudowy – uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 17.07.2019 r. nr 0115-KDIT1-2.4012.293.2019.2.RS.

Przeczytaj także: Komornik też sprzedaje nieruchomość bez VAT

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?


Gmina zamierza zbyć działkę gruntu na rzecz właściciela nieruchomości przyległej. Działka ta objęta jest decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, która umożliwia realizację niezbędnej infrastruktury i zagospodarowania terenu wraz z dojazdem na potrzeby realizowanej w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Na działce są zrealizowane: sieć elektryczna, wodociągowa i kanalizacji sanitarnej, które stanowią własność poszczególnych gestorów sieci. Ustanowiono też na niej odpłatne służebności przesyłu, które zostały obciążone 23% podatkiem.

Zgodnie z ewidencją gruntów działka jest sklasyfikowana, jako grunt o symbolu klasoużytku „dr”. Działka jest gruntem niezabudowanym, utwardzonym trylinką betonową i stanowi drogę wewnętrzną, zapewniającą dostęp do drogi publicznej powiatowej. Gmina nie ponosiła wydatków na ulepszenie opisanej nieruchomości w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym w wysokości przekraczającej 30% wartości początkowej, a także nie przysługiwało jej prawo do odliczenia podatku tytułem nabycia ani ulepszenia. Przedmiotowa nieruchomość nie była i nie jest objęta umową dzierżawy, najmu lub umową o podobnym charakterze, itp. Na działce jest wybudowana droga utwardzona trylinką betonową stanowiącą budowlę w myśl ustawy prawo budowlane.

fot. Hardy H. - Fotolia.com

Podatek VAT: wybudowana droga to budowla, o czym należy pamiętać przy jej sprzedaży

Sprzedaż gruntów budowlanych objęta jest podstawową stawką podatku VAT. Należy tutaj jednakże sprawdzać, czy grunt taki jest zabudowany budynkiem bądź budowlą. Jeżeli bowiem znajduje się na nim przykładowo droga stanowiąca budowlę w myśl prawa budowlanego, przy zbyciu takiej nieruchomości będą stosowane zasady przewidziane dla budowli.


Zadano pytanie, jak opodatkować sprzedaż powyższej działki? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:

„(…) Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r., poz. 2174, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się - w myśl dyspozycji art. 7 ust. 1 ww. ustawy - przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (…).

W świetle art. 2 pkt 6 ustawy, przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Stosownie do treści art. 146aa ust. 1 pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do końca roku następującego po roku, dla którego wartość relacji, o której mowa w art. 38a pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, jest nie większa niż 43% oraz wartość, o której mowa w art. 112aa ust. 5 tej ustawy, jest nie mniejsza niż -6% stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Na podstawie ust. 2 ww. artykułu, minister właściwy do spraw finansów publicznych ogłosi, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, koniec okresu obowiązywania stawek podatku, o których mowa w ust. 1, w terminie do dnia 31 października roku następującego po roku, dla którego zostały spełnione warunki określone w ust. 1.

Jednakże, zarówno w ustawie o podatku od towarów i usług, jak i w przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewiduje dla niektórych czynności zwolnione od podatku.

Artykuł 43 ust. 1 pkt 9 ww. ustawy stanowi, że zwalnia się od podatku dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane.

Powyższe oznacza, że opodatkowaniu podlegają dostawy, których przedmiotem są nieruchomości gruntowe zabudowane i niezabudowane, przy czym w przypadku tych ostatnich opodatkowane są wyłącznie te, których przedmiotem są tereny budowlane.

Przez tereny budowlane, jak wynika z treści art. 2 pkt 33 ustawy, rozumie się grunty przeznaczone pod zabudowę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku takiego planu − zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o których mowa w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

W myśl art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:
a. dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,
b. pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

W świetle art. 2 pkt 14 ustawy, przez pierwsze zasiedlenie rozumie się oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:
a. wybudowaniu lub
b. ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

Z treści art. 2 pkt 14 ustawy wynika, że aby można było mówić o pierwszym zasiedleniu, musi dojść do oddania budynków (budowli) lub ich części do użytkowania w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu. W przeciwieństwie do polskiej ustawy o podatku od towarów i usług Dyrektywa 2006/112/WE, nie definiuje tego pojęcia i nie wprowadza dodatkowych warunków określających.

W konsekwencji zarówno zgodnie z przepisami Dyrektywy 2006/112/WE oraz w świetle utrwalonego w tej materii orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej pierwsze zasiedlenie budynku należy rozumieć szeroko jako „pierwsze zajęcie budynku, używanie”. W efekcie, aby w tej sytuacji można było mówić o pierwszym zasiedleniu, musi dojść do zajęcia budynku, jego używania, w tym również na potrzeby własnej działalności gospodarczej.

Zgodnie jednak z art. 12 ust. 1 Dyrektywy 2006/112/WE, państwa członkowskie mogą uznać za podatnika każdego, kto okazjonalnie dokonuje transakcji związanej z działalnością, o której mowa w art. 9 ust. 1 akapit drugi, w szczególności jednej z następujących transakcji:
a. dostawa budynku lub części budynku oraz związanego z nim gruntu, przed pierwszym zasiedleniem,
b. dostawa terenu budowlanego.

Jak stanowi art. 12 ust. 2 zdanie drugie Dyrektywy 2006/112/WE, państwa członkowskie mogą określić szczegółowe zasady stosowania kryterium, o którym mowa w ust. 1 lit. a), do przebudowy budynków oraz zdefiniować pojęcie „gruntu związanego z budynkiem”.

Jak stanowi art. 29a ust. 8 ustawy o podatku od towarów i usług, w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu.

Z powyższego przepisu jednoznacznie wynika, że – co do zasady – grunt będący przedmiotem dostawy podlega opodatkowaniu według takiej stawki podatku od towarów i usług, jaką opodatkowane są budynki/budowle na nim posadowione. Oznacza to, że w sytuacji, gdy budynki, budowle lub ich części korzystają ze zwolnienia od podatku, również dostawa gruntu, w tym zbycie prawa użytkowania wieczystego, korzysta ze zwolnienia od podatku.

Analiza przedstawionego zdarzenia przyszłego pozwala stwierdzić, że skoro – jak wynika z treści wniosku – Gmina zamierza zbyć działkę, na której posadowiona jest droga (budowla), przedmiotem dostawy nie będzie sam grunt (teren budowlany), lecz nieruchomość zabudowana. Zatem na jej opodatkowanie będzie rzutowało opodatkowanie drogi a nie wydanie dla tej działki decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Biorąc pod uwagę powołane regulacje należy uznać, że o ile planowa przez Gminę sprzedaż drogi (budowli) będzie dokonana po upływie dwóch lat od pierwszego jej zasiedlenia w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy o podatku od towarów i usług, ww. dostawa korzystać będzie ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 powołanej ustawy. Z uwagi na fakt, że dostawa ta będzie zwolniona od podatku, również zbycie gruntu (działki nr 361/8), na którym posadowiona jest droga – w myśl art. 29a ust. 8 ustawy – będzie objęta zwolnieniem od podatku. Bez znaczenia dla opodatkowania ww. nieruchomości ma fakt, że na gruncie tym zlokalizowane są sieci elektryczne, wodociągowe i kanalizacji sanitarnej, gdyż są one własnością poszczególnych gestorów sieci i nie są przedmiotem transakcji. (…)”


Pełną treść interpretacji można przeczytać na stronie Ministerstwa Finansów

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: