eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiAktualności podatkowe › Tarcza antykryzysowa: świadczenie postojowe dla samozatrudnionych i zleceniobiorców

Tarcza antykryzysowa: świadczenie postojowe dla samozatrudnionych i zleceniobiorców

2020-03-27 12:17

Tarcza antykryzysowa: świadczenie postojowe dla samozatrudnionych i zleceniobiorców

Świadczenie postojowe za przestój w firmie © Minerva Studio - Fotolia.com

80% wynagrodzenia minimalnego, o taką kwotę może starać się niewielki przedsiębiorca bądź osoba zatrudniona na umowę cywilnoprawną, której przychody spadły w związku z epidemią koronawirusa. Szczegóły opisujemy poniżej.

Przeczytaj także: Nowa tarcza antykryzysowa: można składać wnioski o zwolnienie z ZUS

Na wstępie należy jednakże zaznaczyć, że omawiane rozwiązania znalazły się w projekcie ustawy, a nie ustawie ogłoszonej. Mogą zatem ulec zmianie.

Świadczenie postojowe


Przedsiębiorca, który wskutek koronawirusa odnotował spadek przychodów, będzie mógł się ubiegać z ZUS o specjalny zasiłek postojowy. Jego wysokość wyniesienie 80% kwoty minimalnego wynagrodzenia (2 080 zł). Świadczenie to będzie zwolnione ze składek i podatku.

Nieco inaczej sytuacja będzie wyglądać w przypadku przedsiębiorców rozliczających się wg karty podatkowej. Tutaj kwota zasiłku wyniesie 50% wynagrodzenia minimalnego, czyli 1 300 zł.

O świadczenie będą mogli ubiegać się także pracownicy zatrudnieni na podstawie umów cywilnoprawnych (agencyjnej, zlecenia, czy innej umowy o świadczenie usług, do której stosuje się przepisy dotyczące zlecenia albo umowę o dzieło). Tutaj również świadczenie wyniesie 80% wynagrodzenia minimalnego. Wyjątkiem będzie sytuacja, w której suma przychodów z takich umów w danym miesiącu nie przekroczy 50% wynagrodzenia minimalnego. Wówczas to bowiem świadczenie postojowe będzie mogło zostać wypłacone w wysokości sumy wynagrodzeń z tytułu wykonywania umów cywilnoprawnych.

Warunki skorzystania ze świadczenia postojowego


Świadczenie postojowe będzie przysługiwać jedynie w sytuacji, gdy w następstwie wystąpienia COVID-19 doszło do przestoju w prowadzeniu działalności (przedsiębiorcy czy zleceniodawcy). Kolejny warunek, to brak innego tytułu do ubezpieczeń społecznych. Jeżeli zatem przykładowo przedsiębiorca bądź osoba na umowie zleceniu dodatkowo pracuje na etacie, prawa do świadczenia postojowego mieć już nie będzie.

fot. Minerva Studio - Fotolia.com

Świadczenie postojowe za przestój w firmie

Przedsiębiorca, który będzie miał przestój związany z koronawirusem i w związku z tym odnotuje spadek przychodu, będzie mógł ubiegać się z ZUS o świadczenie postojowe w wysokości 80% wynagrodzenia minimalnego. To samo uprawnienie będzie przysługiwać zatrudnionym na umowach cywilnoprawnych. Nie każdy jednak świadczenie otrzyma.


Nadto w przypadku przedsiębiorcy prawo do świadczenia postojowego będzie przysługiwać pod warunkiem, że:
 • nie zawiesi on działalności gospodarczej, a jego przychód z prowadzonej firmy uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku o to świadczenie będzie o co najmniej 15% niższy od przychodu uzyskanego w miesiącu poprzedzającym ten miesiąc i nie będzie wyższy od 300% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej (limit ten wynosi 15 681 zł),
 • zawiesi on działalność gospodarczą po dniu 31 stycznia 2020 r., zaś jego przychód z prowadzenia tej działalności uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek o świadczenie postojowe, nie będzie wyższy od 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r.
Wymogi te nie dotyczą podatników opodatkowanych kartą podatkową, korzystających jednocześnie ze zwolnienia z VAT (podmiotowego).

W przypadku natomiast osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych, aby ze świadczenia postojowego skorzystać, obok warunków wymienionych na początku (czyli wystąpienia przestoju oraz brak innego tytułu ubezpieczeń), sama umowa musiała zostać zawarta przed 1 lutego 2020 r.

Konieczny wniosek


Świadczenie postojowe będzie przyznawane w drodze decyzji na wniosek zainteresowanego. Przedsiębiorcy wniosek taki będą składać samodzielnie do ZUS, zaś zatrudnieni na umowach cywilnoprawnych za pośrednictwem odpowiednio zleceniodawcy lub zamawiającego.

Wniosek musi zawierać:
 1. dane osoby uprawnionej:
  a) imię i nazwisko,
  b) numer PESEL, a jeżeli nie nadano tego numeru, serię i numer dowodu osobistego lub numer paszportu - w przypadku zatrudnionych na umowy cywilnoprawne,
  c) numer NIP, a jeżeli nie nadano tego numeru, numery PESEL i REGON - w przypadku przedsiębiorców,
  d) adres miejsca zamieszkania albo adres do korespondencji jeżeli jest inny niż adres zamieszkania,
  e) nazwę skróconą płatnika składek
  f) adres wykonywania działalności;
 2. wskazanie rachunku płatniczego osoby uprawnionej prowadzonego w kraju lub wydanego w kraju instrumentu płatniczego;
 3. dane odpowiednio zleceniodawcy albo zamawiającego za pośrednictwem którego składany jest wniosek:
  a) imię i nazwisko, nazwę skróconą,
  b) numer NIP, a jeżeli nie nadano tego numeru – numery PESEL i REGON,
  c) adres wykonywania działalności albo adres zamieszkania;
 4. oświadczenie osoby prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą potwierdzające:
  a) uzyskanie w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek o świadczenie postojowe przychodu nie wyższego od 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r.,
  b) przestój w prowadzeniu działalności,
  c) uzyskanie w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku o świadczenie postojowe przychodu o co najmniej 15% niższego od przychodu uzyskanego w miesiącu poprzedzającym ten miesiąc, jeżeli nie zawiesiła prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej;
 5. oświadczenie osoby wykonującej umowę cywilnoprawną potwierdzające uzyskanie w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek o świadczenie postojowe przychodu nie wyższego niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r;
 6. inne informacje niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia postojowego;
 7. podpis wnioskodawcy.

Osoby zatrudnione na umowy cywilnoprawne dodatkowo do wniosku będą musiały załączyć:
 1. oświadczenie potwierdzające:
  a) nie dojście do skutku lub ograniczenie wykonywania umowy cywilnoprawnej z powodu przestoju w prowadzeniu działalności,
  b) datę zawarcia i wysokość wynagrodzenia z tytułu umowy cywilnoprawnej;
 2. kopię umowy cywilnoprawnej.

W uzasadnieniu do projektu czytamy: „(…) Prawo do świadczenia będzie przysługiwać z tytułu przestoju ekonomicznego (w następstwie wystąpienia zagrożenia epidemicznego), które trwało co najmniej 30 dni przed miesiącem, w którym składany jest wniosek o świadczenie (…)”

W przypadku osób zatrudnionych na umowy cywilnoprawne „(…) Wysokość świadczenia nie będzie uzależniona od wysokości wynagrodzenia przewidzianego w umowie cywilnoprawnej jak również faktycznej wypłaty wynagrodzenia za ograniczone wykonanie umowy. W każdym przypadku wynosić będzie 80% minimalnego wynagrodzenia

Świadczenie będzie wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) na podstawie wniosku zainteresowanego. W celu możliwości weryfikacji przychodu osiąganego przez osobę prowadzącą działalność gospodarczą proponuje się wprowadzić:
 • obowiązek przekazania przez ZUS do Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) informacji o zadeklarowanych - we wniosku o przyznanie świadczenia postojowego przez przedsiębiorców - wysokościach osiąganych przychodów w danym okresie. Rozwiązanie to powinno zapewnić spójność danych w systemach podatkowych i ubezpieczeń społecznych, jak również uszczelnienie systemu podatkowego;
 • uprawnienie dla KAS weryfikowania i powiadamiania ZUS o wszelkich rozbieżnościach w zadeklarowanych przychodach, które będą podstawą dla ZUS wszczęcia postępowania o potwierdzenie prawidłowości przyznania prawa do świadczenia.

ZUS będzie mógł skorzystać z posiadanego uprawnienia badania prawidłowości zawartych umów cywilnoprawnych, a w konsekwencji odmowy wypłaty świadczenia jeżeli umowa nie została zgłoszona do ubezpieczeń społecznych pomimo istnienia takiego obowiązku wynikającego z charakteru tej umowy.(…)”

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (1)

 • Bożena Osoba / 2020-04-03 02:11:47

  A w przypadku- Kiedy Emerytka prowadzi działalność gospodarczą na ryczałcie , i ma spadek obrotów, czy dostanie ten zasiłek ? odpowiedz ] [ cytuj ]

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: