eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPodatkiInterpretacje i wyjaśnienia › Sprzedaż ciągnika przez rolnika z VAT marżą?

Sprzedaż ciągnika przez rolnika z VAT marżą?

2020-06-15 13:31

Sprzedaż ciągnika przez rolnika z VAT marżą?

Rolnik na VAT może korzystać z VAT marży © curto - Fotolia.com

Sprzedaż przez rolnika ciągnika rolniczego, nabytego na podstawie umowy kupna sprzedaży i stanowiącego środek trwały, może odbyć się w procedurze marży. W ten sposób nie można jednak sprzedać maszyn otrzymanych w darowiźnie - uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 10.06.2020 r. nr 0114-KDIP1-3.4012.84.2020.4.KP.

Przeczytaj także: Sprzedaż VAT marża czyli towary używane w JPK_VAT z deklaracją

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?


Wnioskodawca jest rolnikiem, który zarejestrował się do VAT w 2010 r. Do ewidencji środków trwałych wprowadził 15 letni ciągnik rolniczy oraz inne maszyny rolnicze, które wcześniej (tj. przed rejestracją) kupił bądź otrzymał w darowiźnie.

W 2020 r. część maszyn zainteresowany postanowił sprzedać. Na sprzedaż przeznaczył wskazany wyżej ciągnik kupiony na podstawie umowy kupna sprzedaży, czy otrzymane w darowiźnie kombajn, przyczepę rolniczą, pług, agregat siewno-uprawowy.

Wnioskodawca zadał pytanie, czy sprzedaż może nastąpić w procedurze VAT marża? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko?

„(…) Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług
(Dz. U. z 2020 r. poz. 106 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniem podatkiem od towarów i usług podlegają między innymi odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy – przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (…).

fot. curto - Fotolia.com

Rolnik na VAT może korzystać z VAT marży

Również rolnik (opodatkowany VAT) może sprzedać posiadane maszyny rolnicze w procedurze marży, ale pod warunkiem, że te zostały nabyte w odpowiedni sposób - czyli przykładowo na podstawie umowy kupna. Jeżeli natomiast maszynę otrzymano w darowiźnie, jej sprzedaż będzie opodatkowana VAT na zasadach ogólnych.


Stosownie do treści art. 2 pkt 6 ustawy – przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy – podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Stosownie do art. 15 ust. 2 ustawy, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Zgodnie z art. 29a ust. 1 ustawy, podstawą opodatkowania, z zastrzeżeniem ust. 2-5, art. 30a-30c, art. 32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5, jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika.

Natomiast w myśl art. 29a ust. 6 ustawy, podstawa opodatkowania obejmuje:
1. podatki, cła, opłaty i inne należności o podobnym charakterze, z wyjątkiem kwoty podatku;
2. koszty dodatkowe, takie jak prowizje, koszty opakowania, transportu i ubezpieczenia, pobierane przez dokonującego dostawy lub usługodawcę od nabywcy lub usługobiorcy.
Dla potrzeb stosowania szczególnej procedury w zakresie dostawy towarów używanych ustawodawca w art. 120 ust. 1 pkt 4 ustawy określił, że przez towary używane rozumie się ruchome dobra materialne nadające się do dalszego użytku w ich aktualnym stanie lub po naprawie, inne niż określone w pkt 1-3 oraz inne niż metale szlachetne lub kamienie szlachetne (CN 7102, 7103, 7106, 7108, 7110, 7112), (PKWiU 24.41.10.0, 24.41.20.0, ex 24.41.30.0, ex 32.12.11.0, ex 32.12.12.0 i 38.11.58.0).

Zgodnie z art. 120 ust. 4 ustawy – w przypadku podatnika dokonującego dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich lub antyków nabytych uprzednio przez tego podatnika w ramach prowadzonej działalności, w celu odsprzedaży, podstawą opodatkowania podatkiem jest marża stanowiąca różnicę między kwotą sprzedaży a kwotą nabycia, pomniejszona o kwotę podatku.

Przez kwotę sprzedaży rozumie się całkowitą kwotę, którą podatnik otrzymał lub ma otrzymać z tytułu dostawy towarów od nabywcy lub osoby trzeciej, wliczając w to otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty bezpośrednio związane z tą dostawą, podatki, cła, opłaty i inne należności o podobnym charakterze oraz koszty dodatkowe, takie jak prowizje, koszty opakowania, transportu i ubezpieczenia, którymi podatnik obciąża nabywcę, z wyłączeniem kwot, o których mowa w art. 29a ust. 7 (art. 120 ust. 1 pkt 5 ustawy).

Natomiast przez kwotę nabycia rozumie się wszystkie składniki wynagrodzenia, o których mowa w pkt 5, które dostawca towarów otrzymał lub ma otrzymać od podatnika (art. 120 ust. 1 pkt 6 ustawy).

Należy zaznaczyć, że opodatkowanie w systemie marży jest ograniczone do pewnej kategorii towarów używanych oraz istotne jest przy tym, od kogo towary używane zostały nabyte.

I tak, stosownie do art. 120 ust. 10 ustawy, przepisy ust. 4 i ust. 5 dotyczą dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich lub antyków, które podatnik nabył od:
1. osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, niebędącej podatnikiem, o którym mowa w art. 15 lub niebędącej podatnikiem podatku od wartości dodanej;
2. podatników, o których mowa w art. 15, jeżeli dostawa tych towarów była zwolniona od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 lub art. 113;
3. podatników, jeśli dostawa tych towarów była opodatkowana zgodnie z ust. 4 i 5;
4. podatników podatku od wartości dodanej, jeżeli dostawa tych towarów była zwolniona od podatku na zasadach odpowiadających regulacjom zawartym w art. 43 ust. 1 pkt 2 lub art. 113;
5. podatników podatku od wartości dodanej, jeżeli dostawa tych towarów była opodatkowana podatkiem od wartości dodanej na zasadach odpowiadających regulacjom zawartym w ust. 4 i 5, a nabywca posiada dokumenty jednoznacznie potwierdzające nabycie towarów na tych zasadach.

Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług przewidują zatem stosowanie szczególnej procedury opodatkowania dostawy – między innymi – towarów używanych, polegającej na opodatkowaniu marży. Jest to szczególna forma opodatkowania, w której podstawą opodatkowania jest marża stanowiąca różnicę między kwotą sprzedaży, a kwotą nabycia, pomniejszona o kwotę podatku. Taka procedura opodatkowania może być stosowana w przypadku dostawy towarów używanych nabytych wcześniej przez podatnika w ramach prowadzonej działalności w celu odsprzedaży. Przy czym, dla opodatkowania dostawy towarów używanych w procedurze marży nie mniej ważne jest – oprócz rodzaju towaru, który może zostać objęty tą procedurą – także to, od kogo ten towar został kupiony. Zastosowanie tej procedury wymaga, aby towary używane były nabyte od podmiotów wymienionych w powołanym wyżej art. 120 ust. 10 ustawy.

Wspólną cechą wszystkich przedstawionych w ww. przepisie przypadków, warunkujących zastosowanie szczególnej procedury opodatkowania marży, jest to, że podmiot sprzedający używany towar pozbawiony był prawa do odliczenia podatku od towarów i usług naliczonego przy jego nabyciu. Ponadto, jak wynika z przepisu art. 120 ust. 4 ustawy, warunkiem niezbędnym do zastosowania tej procedury jest określenie, że towar został jednak nabyty w celu odsprzedaży (także w sytuacji, gdy towar ten przed odsprzedażą podatnik użytkował dla potrzeb prowadzonej działalności gospodarczej). (…)

Analiza treści wniosku oraz przywołanych przepisów prawa podatkowego prowadzi do stwierdzenia, że w odniesieniu do sprzedaży używanego ciągnika rolniczego nabytego od osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej na podstawie umowy sprzedaży, który to ciągnik stanowił środek trwały Wnioskodawcy, spełnione będą przesłanki pozwalające na zastosowanie procedury opodatkowania marży. Ciągnik został nabyty od podmiotu, o którym mowa w art. 120 ust. 10 pkt 1 ustawy, a tym samym od nabycia tego ciągnika Wnioskodawcy nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT. Ponadto – jak wskazał Zainteresowany – zakładał On zbycie ww. ciągnika po bliżej nieokreślonym czasie, gdy dokona nabycia bardziej nowoczesnych maszyn. Poza tym ww. ciągnik w chwili sprzedaży będzie nadawał się do dalszego użytku. Jak z wniosku wynika Wnioskodawca po zarejestrowaniu się na potrzeby podatku VAT wykorzystywał ww. ciągnik wyłącznie do czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Wnioskodawca wykorzystywany w działalności gospodarczej ciągnik przeznaczył do dalszej odsprzedaży, co łącznie skutkuje spełnieniem przesłanek do zastosowania opodatkowania w procedurze marży.

W konsekwencji, w analizowanej sprawie przy sprzedaży przedmiotowego ciągnika nabytego na podstawie umowy sprzedaży od osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, niebędących podatnikami VAT lub podatnikami podatku od wartości dodanej oraz wprowadzonego do ewidencji środków trwałych, Zainteresowanemu będzie przysługiwało prawo do zastosowania szczególnej procedury VAT-marża, przewidzianej w art. 120 ust. 4 ustawy.

Natomiast w odniesieniu do używanych maszyn tj. kombajnu, przyczepy rolniczej, pługu, agregatu siewno – uprawowego nabytych przez Wnioskodawcę od rodziców w drodze darowizny należy wskazać, że nie będą spełnione przesłanki pozwalające na zastosowanie procedury opodatkowania marży. Jak wynika z powołanego wyżej art. 120 ust. 4 ustawy, podstawą opodatkowania podatkiem jest marża stanowiąca różnicę między kwotą sprzedaży a kwotą nabycia, pomniejszona o kwotę podatku. Ponadto przez kwotę nabycia rozumie się wszystkie składniki wynagrodzenia, o których mowa w pkt 5, które dostawca towarów otrzymał lub ma otrzymać od podatnika (art. 120 ust. 1 pkt 6 ustawy). Natomiast jak wynika z opisu prawy Wnioskodawca ww. maszyny otrzymał w drodze darowizny, zatem nie wystąpiła kwota nabycia. Tym samym określając kwotę marży Wnioskodawca nie będzie mógł wyliczyć różnicy między całkowitą kwotą, którą ma zapłacić nabywca towaru, a kwotą nabycia, pomniejszoną o kwotę podatku od towarów, skoro Zainteresowany w ogóle nie zapłacił za ww. maszyny.

W konsekwencji przy sprzedaży przedmiotowych maszyn tj. kombajnu, przyczepy rolniczej, pługu, agregatu siewno – uprawowego nabytych przez Wnioskodawcę w drodze darowizny od rodziców, Zainteresowanemu nie będzie przysługiwało prawo do zastosowania szczególnej procedury VAT-marża, przewidzianej w art. 120 ust. 4 ustawy, gdyż nie wystąpiła kwota nabycia, która jest niezbędna do ustalenia kwoty marży.

W związku z powyższym przy sprzedaży ww. maszyn, cała należność otrzymana za daną maszynę z wyjątkiem kwoty podatku, będzie podlegała opodatkowaniu właściwą stawką podatku VAT.(…)”


Pełną treść interpretacji można przeczytać na stronie Ministerstwa Finansów

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: