eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiInterpretacje i wyjaśnienia › Kasa fiskalna na zagraniczne usługi budowlane?

Kasa fiskalna na zagraniczne usługi budowlane?

2021-09-23 14:00

Kasa fiskalna na zagraniczne usługi budowlane?

Zagranicznych usług budowlanych nie ujmujesz na kasie fiskalnej © Paylessimages - Fotolia.com

Załóżmy że podmiot świadczy usługi budowlane na rzecz osób prywatnych, ale za granicami Polski. Czy usługi takie muszą być ujmowane na kasie fiskalnej? Czy w sytuacji, gdy są to jego jedyni klienci, kasa fiskalna jest u niego niezbędna?

Przeczytaj także: Kasa fiskalna gdy świadczenie usług poza terytorium kraju

Kasa fiskalna wymaga ewidencjonowania obrotu opodatkowanego w kraju.

Art. 111 ust. 1 ustawy o VAT wskazuje, że podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących. Ust. 2 tej regulacji prawnej dodaje, że we wskazanej ewidencji wykazuje się dane o sprzedaży, zawarte w dokumentach wystawianych przy zastosowaniu kas rejestrujących, w tym określające przedmiot opodatkowania, wysokość podstawy opodatkowania i podatku należnego oraz dane służące identyfikacji poszczególnych sprzedaży, w tym numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku albo podatku od wartości dodanej.

Czym jest wskazana wyżej sprzedaż? Zgodnie z art. 2 pkt 22 ustawy o VAT należy przez nią rozumieć odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.

Usługi budowlane są traktowane jako usługi związane z nieruchomościami. Stosuje się do nich art. 28e ustawy o VAT. Przepis ten mówi, że miejscem świadczenia usług związanych z nieruchomościami, w tym usług świadczonych przez rzeczoznawców, pośredników w obrocie nieruchomościami, usług zakwaterowania w hotelach lub obiektach o podobnej funkcji, takich jak ośrodki wczasowe lub miejsca przeznaczone do użytku jako kempingi, użytkowania i używania nieruchomości oraz usług przygotowywania i koordynowania prac budowlanych, takich jak usługi architektów i nadzoru budowlanego, jest miejsce położenia nieruchomości. Co ważne – dla określenia miejsca opodatkowania (świadczenia) takich usług nie ma znaczenia status podatkowy ich nabywcy. Każdorazowo są one opodatkowane w kraju położenia nieruchomości. W naszym przypadku usługi budowlane są wykonywane wyłącznie na nieruchomościach znajdujących się poza granicami Polski. Nie podlegają zatem opodatkowaniu w kraju.

fot. Paylessimages - Fotolia.com

Zagranicznych usług budowlanych nie ujmujesz na kasie fiskalnej

Sprzedaż na rzecz tzw. Kowalskich co do zasady musi być ewidencjonowana na kasie fiskalnej. Tyczy się to także usług budowlanych. Jeżeli jednak usługi takie dotyczą nieruchomości znajdujących się poza granicami Polski, to tutaj nie podlegają opodatkowaniu VAT-em. Nie spełniają one definicji sprzedaży i nie powinny być ujmowane na kasie.


Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 22.08.2019 r. nr 0115-KDIT1-2.4012.341.2019.1.RS wyjaśnił co następuje: „(…) Analiza przedstawionego stanu faktycznego oraz powołanych regulacji jak i wskazanych orzeczeń prowadzi do stwierdzenia, że wykonywane przez Wnioskodawcę roboty budowlane oraz budowlano-montażowe przy użyciu własnych materiałów stanowią świadczenie kompleksowe, w którym to ww. usługi mają charakter świadczenia głównego, bowiem to one mają charakter dominujący pod względem znaczenia, sensu i celu nabycia. W konsekwencji, czynności te są tak ściśle ze sobą powiązane, że tworzą one w aspekcie gospodarczym jedną całość – świadczenie usług w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług – której to rozdzielenie na elementy składowe, tj. roboty i materiały, miałoby sztuczny charakter, gdyż celem opisanych czynności – jak wynika z zawartej umowy – jest wykonanie określonych robót budowlanych i budowlano-montażowych na nieruchomości będącej własnością zleceniodawcy, a nie dostarczenie materiałów budowlanych. W związku z tym, że usługi te są związane z nieruchomością, miejscem ich świadczenia i opodatkowania jest na podstawie art. 28e ustawy, miejsce położenia nieruchomości. Skoro – jak wynika z treści wniosku – usługi te są w całości wykonywane poza terytorium kraju, a więc gdzie jest położona dana nieruchomość, zatem nie podlegają opodatkowaniu na terytorium Polski. Tym samym nie mają do nich zastosowania regulacje polskiej ustawy o podatku od towarów i usług. W rezultacie zasady dokumentowania ww. czynności, w tym wykazanie poszczególnych elementów składowych świadczenia regulują przepisy kraju, w którym znajduje się miejsce świadczenia i opodatkowania przedmiotowych usług.(…)”

W konsekwencji należy przyjąć, że świadczenie usług budowlanych, dla których miejsce opodatkowania znajduje się poza terytorium Polski, nie podlega obowiązkowi ewidencji przy zastosowaniu kasy fiskalnej w kraju. Nie należy jej też uwzględniać przy wyliczaniu obrotu uprawniającego do korzystania ze zwolnienia podmiotowego w tym zakresie
Jak wyjaśnił Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 24.03.2017 r. nr 3063-ILPP2-2.4512.260.2016.1.AD: „(…) świadczenie usług budowlanych dla których miejsce świadczenia znajduje się poza granicami RP nie podlega obowiązkowi ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących w kraju, ponieważ usługi te nie wypełniają definicji sprzedaży wskazanej w art. 2 pkt 22 ustawy.(…)”

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: