eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Rejestry VAT a faktury bez podatku

Rejestry VAT a faktury bez podatku

2011-10-20 13:10

Podstawowym obowiązkiem czynnych podatników VAT jest wystawianie faktur sprzedaży, prowadzenie stosownych rejestrów oraz na ich podstawie rozliczanie podatku od towarów i usług. Wartości z faktur w pierwszej kolejności są ujmowane w rejestrach, a następnie przenoszone do deklaracji VAT. Czy jednak w rejestrach tych muszą się znaleźć wszystkie faktury, jakie podatnik posiada?

Przeczytaj także: Ewidencja VAT: czynności nieopodatkowane

Ustawodawca dosyć precyzyjnie określił, co winno znaleźć się na fakturze VAT. Niezbędne elementy tego dokumentu zostały określone przede wszystkim w §5 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie m.in. wystawiania faktur. Można tutaj wymienić przede wszystkim:
1) imiona i nazwiska lub nazwy bądź nazwy skrócone sprzedawcy i nabywcy oraz ich adresy;
2) numery identyfikacji podatkowej sprzedawcy i nabywcy;
3) numer kolejny faktury oznaczonej jako "FAKTURA VAT";
4) dzień, miesiąc i rok wystawienia faktury, a w przypadku, gdy data ta różni się od daty sprzedaży, również datę sprzedaży; w przypadku sprzedaży o charakterze ciągłym podatnik może podać na fakturze miesiąc i rok dokonania sprzedaży, pod warunkiem podania daty wystawienia faktury;
5) nazwę (rodzaj) towaru lub usługi;
6) miarę i ilość sprzedanych towarów lub zakres wykonanych usług;
7) cenę jednostkową towaru lub usługi bez kwoty podatku (cenę jednostkową netto);
8) wartość towarów lub wykonanych usług, których dotyczy sprzedaż, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto);
9) stawki podatku;
10) sumę wartości sprzedaży netto towarów lub wykonanych usług z podziałem na poszczególne stawki podatku i zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu;
11) kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto towarów (usług), z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku;
12) kwotę należności ogółem wraz z należnym podatkiem.

Nie każda faktura zawiera jednak wartość podatku, a to dlatego, że ustawa zwalnia część czynności z opodatkowania, do innych nakazuje stosować stawkę 0%, a do niektórych przewiduje np. opodatkowanie w systemie marży. Czy i takie faktury należy ujmować w rejestrach podatku VAT? Odpowiedź na powyższe jest różna w zależności od tego, czy przedmiotowe faktury dokumentują dokonaną sprzedaż czy też zakupy.

Otóż art. 109 ust. 3 ustawy o VAT mówi, że podatnicy VAT czynni są obowiązani prowadzić ewidencję zawierającą: kwoty określone w art. 90, dane niezbędne do określenia przedmiotu i podstawy opodatkowania, wysokość podatku należnego, kwoty podatku naliczonego obniżające kwotę podatku należnego oraz kwotę podatku podlegającą wpłacie do urzędu skarbowego lub zwrotowi z tego urzędu oraz inne dane służące do prawidłowego sporządzenia deklaracji podatkowej.

W praktyce przyjęło się prowadzenie przez podatników odrębnie ewidencji sprzedaży (dostawy) oraz ewidencji zakupu (nabycia).

W pierwszej ze wskazanych winny znaleźć się wszystkie faktury wystawione przez podatnika, czyli zarówno te, które dokumentują sprzedaż opodatkowaną poszczególnymi stawkami podatku VAT (w tym stawką 0%), sprzedaż zwolnioną, opodatkowaną na zasadach marży, a także niepodlegającą opodatkowaniu w Polsce. Należy bowiem pamiętać, że w deklaracji VAT składanej w urzędzie skarbowym jest wykazywana także ta sprzedaż, przy której sam podatek VAT nie wystąpił.

Inaczej jest w przypadku rejestru zakupów. Podobnie jak ewidencja sprzedaży, tak i ta winna być tak prowadzona, aby było możliwe prawidłowe rozliczenie podatku VAT. W zakresie zakupów i podatku naliczonego jednak większego znaczenia nie mają faktury, na których kwota podatku nie została wykazana. W stosunku do takich nabyć bowiem nie przysługuje prawo do odliczenia tego podatku (jako że nie ma czego odliczyć). Nie muszą one zatem być ujęte w deklaracji VAT, jak i w samej ewidencji zakupu. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, aby jednak i tutaj się faktury takie znalazły.

oprac. : Krzysztof Skrzypek / eGospodarka.pl eGospodarka.pl

Przeczytaj także

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: