eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiAktualności podatkowe › Urząd skarbowy sprawdzi zeznanie roczne

Urząd skarbowy sprawdzi zeznanie roczne

2012-05-11 12:12

Urząd skarbowy sprawdzi zeznanie roczne

Zeznanie roczne © anna - Fotolia.com

Podatnicy rozliczyli się już z fiskusem z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych za ubiegły rok. Urzędnicy mają jednak prawo sprawdzić, czy zrobili to prawidłowo. Niekiedy oznacza to konieczność stawienia się w urzędzie skarbowym, aby wytłumaczyć nieścisłości, przedstawić dowody na zasadność odliczeń, poprawić błędy.

Przeczytaj także: Zeznania roczne PIT do kontroli?

Kontrola terminowości
Wstępna weryfikacja rocznego rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych przeprowadzana jest w ramach czynności sprawdzających. Jednym z aspektów, jakie urzędnicy badają w tym trybie, jest terminowość złożenia zeznania i wpłaty wymaganego podatku.

Osoby figurujące w systemie informatycznym urzędu skarbowego jako te, które mimo upływu terminu nie złożyły zeznania, będą musiały wytłumaczyć, dlaczego tak się stało. Urzędnicy mogą wezwać je do złożenia wyjaśnień na podstawie art. 274a § 1 Ordynacji podatkowej. Powody braku zeznania są dwa: rzeczywiście nie zostało złożone albo zawieruszyło się.

Podatnicy, którzy nie rozliczyli się w terminie i nie mają nic na swoje usprawiedliwienie, muszą liczyć się z karą. W praktyce jest to grzywna wymierzona mandatem karnym. Może ona wynieść od 150 zł do 3.000 zł.

Ci, którzy złożyli PIT, powinni natomiast przedstawić na to dowód. Jest to - w zależności od sposobu złożenia zeznania - kopia z przybitą pieczątką daty wpływu, dowód nadania przesyłki, Urzędowe Poświadczenie Odbioru, wydruk z urzędomatu.

Urzędnicy sprawdzają także terminowość wpłaty podatku wykazanego w zeznaniu. Osoby, które mają zaległości, otrzymają upomnienie. Zawiera ono wezwanie do uiszczenia zaległego podatku (wraz z odsetkami za zwłokę i kosztami upomnienia) pod rygorem skierowania sprawy na drogę postępowania egzekucyjnego. Podatnik powinien uregulować należną kwotę w ciągu 7 dni od otrzymania upomnienia. Jeżeli tego nie zrobi, urząd skarbowy może wystawić tytuł wykonawczy i wszcząć postępowanie egzekucyjne.

8,80 zł - koszt upomnienia wzywającego do zapłaty zaległego podatku.

fot. anna - Fotolia.com

Zeznanie roczne

Urząd skarbowy sprawdzi zeznanie roczne

Dokumenty na ulgi

Urzędnicy uważnie przyglądają się rozliczeniom, w których podatnicy skorzystali z ulg podatkowych, np. rehabilitacyjnej, internetowej, prorodzinnej. Mogą zażądać przedłożenia dokumentów potwierdzających zasadność skorzystania z odliczeń. Nie ma obowiązku dołączania ich do składanego zeznania. Na wezwanie trzeba jednak okazać dokumenty lub złożyć fotokopie dokumentów, których posiadanie w określonym czasie jest wymagane przez przepisy prawa (przykłady w tabeli). Wynika to z art. 275 § 1 Ordynacji podatkowej.

Ocena rozliczenia w ramach czynności sprawdzających nie wyklucza dalszej jego weryfikacji. Może być ono przedmiotem kontroli lub postępowania podatkowego. Nie jest to wykluczone, nawet jeżeli w czasie czynności sprawdzających podatnik wyjaśnił wątpliwości, przedstawił dokumenty potwierdzające wydatki odliczone w ramach ulg czy poprawił zeznanie.

Dokumentów związanych z rozliczeniem podatku dochodowego od osób fizycznych za ubiegły rok nie wolno pozbyć się przez kilka najbliższych lat. Trzeba je trzymać przynajmniej do końca 2017 r. Okres przechowywania dokumentacji może być niekiedy jeszcze dłuższy. Stanie się tak w sytuacji, gdy bieg terminu przedawnienia podatku nie rozpocznie się, ulegnie zawieszeniu lub zostanie przerwany.

Błędy do poprawki
W czasie czynności sprawdzających urzędnicy wykrywają uchybienia formalne i pomyłki rachunkowe. Najczęściej podatnicy mylą się przy zaokrąglaniu podstawy opodatkowania lub podatku, zapominają o podpisie, posługują się nieaktualnymi danymi osobowymi, używają niewłaściwych formularzy, nie składają potrzebnych załączników itp. Błędy rachunkowe, inne oczywiste pomyłki lub nieprawidłowości wynikające z wypełnienia formularzy niezgodnie z ustalonymi wymaganiami mogą być od razu poprawione. Korekty może dokonać pracownik urzędu skarbowego lub podatnik. Wynika to z art. 274 Ordynacji podatkowej.

Urzędnik dokonuje stosownych poprawek lub uzupełnień tylko wtedy, gdy w wyniku tego zmiana wysokości zobowiązania podatkowego, nadpłaty czy straty nie przekracza 1.000 zł. Podatnikowi wysyłana jest uwierzytelniona kopia skorygowanego zeznania. Wraz z nią otrzymuje informację o związanej z korektą zmianie wysokości zobowiązania podatkowego, nadpłaty lub straty bądź o braku takich zmian. Podatnik nie musi zgadzać się z dokonaną w ten sposób korektą. Ma prawo złożyć na nią sprzeciw. Jego wniesienie anuluje taką korektę.

Jeżeli natomiast urzędnik sprawdzający zeznanie uzna, że ze względu na charakter i zakres uchybień nie może sam nanieść poprawek, zwraca się o to do podatnika. Wzywa go do skorygowania zeznania i złożenia niezbędnych wyjaśnień. Wskazuje przy tym przyczyny, z powodu których informacje zawarte w zeznaniu budzą wątpliwości.

Efektem skorygowania zeznania w czasie czynności sprawdzających może być konieczność zapłaty podatku. Należy wówczas pamiętać o doliczeniu odsetek za zwłokę - według stawki podstawowej, a nie obniżonej.

Jak udokumentować prawo do ulg podatkowych?

ulga podatkowa

dokumenty

ulga prorodzinna w szczególności:
- odpis aktu urodzenia dziecka
- zaświadczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka - odpis orzeczenia sądu o ustaleniu rodziny zastępczej lub umowa zawarta między rodziną zastępczą a starostą
- zaświadczenie o uczęszczaniu pełnoletniego dziecka do szkoły
ulga dla honorowych dawców krwi zaświadczenie, wystawione przez jednostkę organizacyjną realizującą zadania w zakresie pobierania krwi, o ilości bezpłatnie oddanej krwi lub jej składników
ulga internetowa dokument zawierający dane podatnika, dane sprzedawcy usług internetowych oraz cenę za te usługi (np. przelew bankowy)
ulga rehabilitacyjna - orzeczenie o niepełnosprawności
- w większości przypadków - dokumenty potwierdzające poniesione wydatki (np. faktury na zakup leków, rachunki dokumentujące pobyt na turnusie rehabilitacyjnym)
darowizna odliczana od dochodu w ramach limitu 6% - dowód wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego (darowizna pieniężna)
- dokument z danymi identyfikującymi darczyńcę i wartością darowizny oraz oświadczenie obdarowanego o przyjęciu darowizny (darowizna niepieniężna)
- w przypadku darowizny na rzecz organizacji zagranicznej dodatkowo oświadczenie, że na dzień przekazania darowizny miała ona status równoważny z organizacją pożytku publicznego
darowizna na działalność charytatywno-opiekuńczą prowadzoną przez kościelne osoby prawne - dowód wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego (darowizna pieniężna)
- dokument z danymi identyfikującymi darczyńcę i wartością darowizny oraz oświadczenie obdarowanego o przyjęciu darowizny (darowizna niepieniężna)
- sprawozdanie o przeznaczeniu darowizny na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą (darczyńca powinien je otrzymać od obdarowanego w ciągu 2 lat od przekazania darowizny)


Podstawa prawna
Ustawa z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 ze zm.)


Wydawnictwo Podatkowe GOFIN – wydawca czasopism, Gazety Podatkowej i serwisów internetowych dostarczających specjalistycznej wiedzy z zakresu podatków, rachunkowości, ubezpieczeń i prawa pracy.

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: