eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiInterpretacje i wyjaśnienia › Brak podstawy prawnej zwolnienia podmiotowego na fakturze VAT

Brak podstawy prawnej zwolnienia podmiotowego na fakturze VAT

2018-03-23 13:44

Brak podstawy prawnej zwolnienia podmiotowego na fakturze VAT

Faktura VAT nie musi zawierać powodu zwolnienia z podatku © apops - Fotolia.com

Podatnik korzystający ze zwolnienia z VAT, o którym mowa w art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o VAT, na wystawianych fakturach nie ma obowiązku podawać podstawy prawnej tego zwolnienia - uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 21.03.2018 r. nr 0115-KDIT1-3.4012.51.2018.1.AT.

Przeczytaj także: Sprzedaż samochodu nie zawsze musi być udokumentowana fakturą VAT

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?


Wnioskodawca do sierpnia 2017 r. korzystał ze zwolnienia podmiotowego z VAT, o którym mowa w art. 113 ust. 9 ustawy. Swoją sprzedaż dokumentował fakturami, na których nie podawał podstawy prawnej stosowanego zwolnienia. Wnioskodawca zadał pytanie, czy wystawiane faktury powinny zawierać w jego przypadku podstawę prawną stosowanego zwolnienia? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:

„(...) Zasady dotyczące dokumentowania wykonywanych czynności za pomocą faktur na gruncie przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, z późn. zm.) – zwanej dalej „ustawą” – ustawodawca uregulował w przepisach Działu XI „Dokumentacja” Rozdział 1 „Faktury”.

Istotne postanowienia odnoszące się do fakturowania zawarto we wskazanym Dziale i Rozdziale w szczególności w przepisach art. 106a-106q.

fot. apops - Fotolia.com

Faktura VAT nie musi zawierać powodu zwolnienia z podatku

Faktury wystawiane przez podatników korzystających ze zwolnienia z VAT mogę nie zawierać wszystkich informacji wymaganych przy zwykłych fakturach. Na ogół muszą jednak dodatkowo wskazywać podstawę prawną tudzież inną informację w zakresie stosowanego zwolnienia. I tutaj jednak przewidziano kilka wyjątków. Jeden z nich dotyczy podatników korzystających ze zwolnienia podmiotowego - na wystawianych przez nich fakturach nie trzeba podawać podstawy prawnej tego zwolnienia.


Zgodnie z art. 106a ustawy, przepisy niniejszego rozdziału stosuje się do:
1. sprzedaży, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 i 5 oraz ust. 1a, w których usługodawca lub dokonujący dostawy towarów nie rozlicza podatku należnego i faktura dokumentująca te transakcje nie jest wystawiana przez usługobiorcę lub nabywcę towarów w imieniu i na rzecz usługodawcy lub dokonującego dostawy towarów;
2. dostawy towarów i świadczenia usług dokonywanych przez podatnika posiadającego na terytorium kraju siedzibę działalności gospodarczej lub stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, z którego dokonywane są te czynności, a w przypadku braku na terytorium kraju siedziby działalności gospodarczej oraz stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej - posiadającego na terytorium kraju stałe miejsce zamieszkania albo zwykłe miejsce pobytu, z którego dokonywane są te czynności, w przypadku gdy miejscem świadczenia jest terytorium:
a. państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju, a osobą zobowiązaną do zapłaty podatku od wartości dodanej jest nabywca towaru lub usługobiorca i faktura dokumentująca te czynności nie jest wystawiana przez tego nabywcę lub usługobiorcę w imieniu i na rzecz podatnika,
b. państwa trzeciego.

W myśl art. 106b ust. 1 ustawy, podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą:
1. sprzedaż, a także dostawę towarów i świadczenie usług, o których mowa w art. 106a pkt 2, dokonywane przez niego na rzecz innego podatnika podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze lub na rzecz osoby prawnej niebędącej podatnikiem;
2. sprzedaż wysyłkową z terytorium kraju i sprzedaż wysyłkową na terytorium kraju na rzecz podmiotu innego niż wskazany w pkt 1;
3. wewnątrzwspólnotową dostawę towarów na rzecz podmiotu innego niż wskazany w pkt 1;
4. otrzymanie przez niego całości lub części zapłaty przed dokonaniem czynności, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyjątkiem przypadku, gdy zapłata dotyczy wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów lub czynności, dla których obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt 4.

Faktury są dokumentami potwierdzającymi rzeczywiste transakcje gospodarcze dokonywane przez podatnika. Faktura pełni szczególną rolę dowodową w prawidłowym wymiarze podatku od towarów i usług, dlatego też niezwykle istotne jest prawidłowe oznaczenie wszystkich elementów faktury.

Z powyższych przepisów wynika również, że faktury są dokumentem sformalizowanym i muszą być wystawione zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa krajowego w tym względzie. Prawidłowość materialnoprawna faktury zachodzi, jeżeli odzwierciedla w sposób prawidłowy zdarzenie gospodarcze. Faktura potwierdza zaistniałe zdarzenia gospodarcze, a jej elementy formalne wymagane przez art. 106e ust. 1 ustawy mają znaczenie dowodowe.

I tak, według ww. art. 106e ust. 1 w pkt 19 wskazano, że faktura powinna zawierać w przypadku dostawy towarów lub świadczenia usług zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1, art. 113 ust. 1 i 9 albo przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3 - wskazanie:
a. przepisu ustawy albo aktu wydanego na podstawie ustawy, na podstawie którego podatnik stosuje zwolnienie od podatku,
b. przepisu dyrektywy 2006/112/WE, który zwalnia od podatku taką dostawę towarów lub takie świadczenie usług, lub
c. innej podstawy prawnej wskazującej na to, że dostawa towarów lub świadczenie usług korzysta ze zwolnienia.

Jak wynika z kolei z art. 106b ust. 2 ustawy, podatnik nie jest obowiązany do wystawienia faktury w odniesieniu do sprzedaży zwolnionej od podatku na podstawie art. 43 ust. 1, art. 113 ust. 1 i 9 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3.

Regulacja określona w art. 106b ust. 2 ustawy wyraża zasadę, zgodnie z którą nie ma obowiązku wystawiania faktury dla sprzedaży zwolnionej od podatku. Przepis ten pozwala, aby faktury nie były wystawiane dla czynności zwolnionych na mocy ustawy bądź na mocy przepisów wykonawczych. Nie pozbawia on wszakże podatników dokonujących tych czynności prawa do wystawiania faktury dokumentującej te czynności. Wystawienie faktury dla sprzedaży zwolnionej jest, co do zasady, pozostawione wyborowi wykonującego czynność.

Stosownie do treści art. 106b ust. 3 ustawy, na żądanie nabywcy towaru lub usługi podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą:
1. czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 1, z wyjątkiem czynności, o których mowa w art. 19a ust. 5 pkt 4, oraz otrzymanie całości lub części zapłaty przed wykonaniem tych czynności, z wyjątkiem przypadku, gdy zapłata dotyczy wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów - jeżeli obowiązek wystawienia faktury nie wynika z ust. 1,
2. sprzedaż zwolnioną, o której mowa w ust. 2, z zastrzeżeniem art. 117 pkt 1 i art. 118
− jeżeli żądanie jej wystawienia zostało zgłoszone w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę bądź otrzymano całość lub część zapłaty.

Nadmienia się, że w myśl art. 19a ust. 1 ustawy, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi, z zastrzeżeniem ust. 5 i 7-11, art. 14 ust. 6, art. 20 i art. 21 ust. 1.

Według art. 106o ustawy, minister właściwy do spraw finansów publicznych może określić, w drodze rozporządzenia, przypadki, w których faktury mogą zawierać zakres danych węższy niż określony w art. 106e, oraz zakres tych danych, uwzględniając:
1. konieczność zapewnienia odpowiedniego dokumentowania dostawy towarów lub świadczenia usług i identyfikacji czynności dokonanych przez niektóre kategorie podatników;
2. niską wartość transakcji lub specyfikę niektórych rodzajów działalności związaną z liczbą lub rodzajem wykonywanych czynności.

Na podstawie wskazanej delegacji ustawowej zostało wydane rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur (Dz. U. z 2013 r. poz. 1485). W Rozdziale 2 tego rozporządzenia „Przypadki, w których faktury mogą zawierać zakres danych węższy niż określony w art. 106e ustawy, oraz zakres tych danych” przewidziano następujące sytuacje, w których ilość danych, jakie winna zawierać faktura, może być określona w węższym – niż w ustawie – zakresie.

W § 3 pkt 3 powołanego rozporządzenia wskazano, że faktura dokumentująca dostawę towarów lub świadczenie usług zwolnionych od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 ustawy powinna zawierać dane, o których mowa w pkt 1 lit. a-g.

Pkt 1 wskazanego przepisu stanowi natomiast, że faktura dokumentująca dostawę towarów lub świadczenie usług zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2-6, 8-36 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3 ustawy powinna zawierać:
a. datę wystawienia,
b. numer kolejny,
c. imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy,
d. nazwę (rodzaj) towaru lub usługi,
e. miarę i ilość (liczbę) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług,
f. cenę jednostkową towaru lub usługi,
g. kwotę należności ogółem,
h. wskazanie przepisu ustawy, aktu wydanego na podstawie ustawy, przepisu dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 347 z 11.12.2006, str. 1, z późn. zm.) lub innej podstawy prawnej, zgodnie z którą podatnik stosuje zwolnienie od podatku.

Z powyższego wynika zatem, że w sytuacji, gdy podatnik jest zwolniony od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 ustawy winien wystawiać faktury uwzględniające w swym zakresie dane wymienione we wskazanym pkt 1 w lit. a-g, co oznacza, że nie ma on obowiązku do wskazywania przepisu ustawy, aktu wydanego na podstawie ustawy, przepisu dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 347 z 11.12.2006, str. 1, z późn. zm.) lub innej podstawy prawnej, zgodnie z którą stosuje zwolnienie od podatku.

Mając na uwadze powyższe zgodzić należy się z Wnioskodawcą, że w przedmiotowej sprawie nie miał on obowiązku zawierania na wystawianych przez siebie fakturach dokumentujących wykonywane czynności informacji, o której mowa w art. 106e ust. 1 pkt 19 ustawy, tj. danych dotyczących przepisu ustawy, aktu wydanego na podstawie ustawy, przepisu dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej lub też innej podstawy prawnej, zgodnie z którą podatnik stosuje zwolnienie od podatku. W tej sytuacji wystarczające było zatem zawarcie na fakturze informacji, o których mowa w § 3 pkt 3 powołanego rozporządzenia w sprawie wystawiania faktur.

Nadmienić należy, że – jako podatnik zwolniony od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 – Wnioskodawca na żądanie nabywcy (art. 106b ust. 2 w zw. ust. 3 pkt 2 ustawy) był zobowiązany do wystawienia faktury, natomiast w przeciwnym przypadku mógł, ale nie miał takiego obowiązku.(....)”


Pełną treść interpretacji można przeczytać na stronie Ministerstwa Finansów

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (1)

  • Program do rachunków

    bartek0483 / 2019-06-06 14:12:36

    Opłaca się być zwolnionym z VAT szczególnie przy usługach. Minusem jest jednak to, że nie wszyscy kontrahenci honorują rachunki i żądają wystawienia faktury VAT żeby móc odliczyć VAT. Ale dla kogoś kto nie prowadzi firmy nie ma to znaczenia. Ja rachunki wystawiam w programie Fineco Rachunek. Można go pobrać tutaj dla nievatowców:

    https://www.finecosoftware.pl/rachunek odpowiedz ] [ cytuj ]

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: