eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Jak dokumentować sprzedaż zwolnioną z VAT?

Jak dokumentować sprzedaż zwolnioną z VAT?

2016-09-02 13:33

Jak dokumentować sprzedaż zwolnioną z VAT?

Jak dokumentować sprzedaż zwolnioną z VAT? © wsf-f - Fotolia.com

Ustawa o podatku od towarów i usług wskazuje, że podatnik co do zasady nie jest obowiązany do wystawiania faktur w odniesieniu do sprzedaży zwolnionej od tego podatku. Fakturę trzeba jednak wystawić, gdy żąda tego nabywca towaru bądź usługi, zaś żądanie takie zostanie złożone w ciągu 3 miesięcy licząc od końca miesiąca, w którym towar dostarczono, wykonano usługę bądź uzyskano całość lub część zapłaty. Jak taka faktura powinna wyglądać?

Przeczytaj także: Faktura podatnika zwolnionego z VAT - wymagane elementy

Elementy niezbędne faktury wylicza nam art. 106e ustawy o VAT. Wyjątki, co do konieczności wykazywania niektórych danych, zawiera natomiast rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur.
W zależności od tego, z jakim rodzajem zwolnienia mamy do czynienia, różne są obowiązkowe elementy wystawianych faktur.

1. Dostawa towarów lub świadczenie usług zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2-6, 8-36 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3 ustawy


Do czynności tych zalicza się m.in.:
 • dostawę towarów wykorzystywanych wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku, jeżeli z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego;
 • dostawę gotowych posiłków przeznaczonych dla pasażerów, jeżeli z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych posiłków nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego;
 • dostawę produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej, dokonywaną przez rolnika ryczałtowego oraz świadczenie usług rolniczych przez rolnika ryczałtowego;
 • dostawę za cenę równą wartości nominalnej znaczków pocztowych, ważnych w obrocie pocztowym na terytorium kraju i innych znaczków tego typu;
 • dostawę ludzkich organów i mleka kobiecego;
 • dostawę krwi, osocza w pełnym składzie, komórek krwi lub preparatów krwiopochodnych pochodzenia ludzkiego, niebędących lekami;
 • dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane;
 • dostawę budynków, budowli lub ich części;
 • usługi w zakresie wynajmowania lub wydzierżawiania nieruchomości o charakterze mieszkalnym lub części nieruchomości, na własny rachunek, wyłącznie na cele mieszkaniowe;
 • dostawę złota dla Narodowego Banku Polskiego.

fot. wsf-f - Fotolia.com

Jak dokumentować sprzedaż zwolnioną z VAT?

Ustawa o podatku od towarów i usług wskazuje, że podatnik co do zasady nie jest obowiązany do wystawiania faktur w odniesieniu do sprzedaży zwolnionej od tego podatku.


Faktura dokumentująca takie czynności winna zawierać co najmniej następujące informacje:
 • datę wystawienia,
 • numer kolejny,
 • imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy,
 • nazwę (rodzaj) towaru lub usługi,
 • miarę i ilość (liczbę) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług,
 • cenę jednostkową towaru lub usługi,
 • kwotę należności ogółem,
 • wskazanie przepisu ustawy, aktu wydanego na podstawie ustawy, przepisu dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 347 z 11.12.2006, str. 1, z późn. zm.) lub innej podstawy prawnej, zgodnie z którą podatnik stosuje zwolnienie od podatku

2. Świadczenie usług zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 7, 37-41


Do czynności tych zalicza się m.in.:
 • transakcje, łącznie z pośrednictwem, dotyczące walut, banknotów i monet używanych jako prawny środek płatniczy, z wyłączeniem banknotów i monet będących przedmiotami kolekcjonerskimi, za które uważa się monety ze złota, srebra lub innego metalu oraz banknoty, które nie są zwykle używane jako prawny środek płatniczy lub które mają wartość numizmatyczną;
 • usługi ubezpieczeniowe, usługi reasekuracyjne i usługi pośrednictwa w świadczeniu usług ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych, a także usługi świadczone przez ubezpieczającego w zakresie zawieranych przez niego umów ubezpieczenia na cudzy rachunek, z wyłączeniem zbywania praw nabytych w związku z wykonywaniem umów ubezpieczenia i umów reasekuracji;
 • usługi udzielania kredytów lub pożyczek pieniężnych oraz usługi pośrednictwa w świadczeniu usług udzielania kredytów lub pożyczek pieniężnych, a także zarządzanie kredytami lub pożyczkami pieniężnymi przez kredytodawcę lub pożyczkodawcę;
 • usługi w zakresie udzielania poręczeń, gwarancji i wszelkich innych zabezpieczeń transakcji finansowych i ubezpieczeniowych oraz usługi pośrednictwa w świadczeniu tych usług, a także zarządzanie gwarancjami kredytowymi przez kredytodawcę lub pożyczkodawcę;
 • usługi w zakresie depozytów środków pieniężnych, prowadzenia rachunków pieniężnych, wszelkiego rodzaju transakcji płatniczych, przekazów i transferów pieniężnych, długów, czeków i weksli oraz usługi pośrednictwa w świadczeniu tych usług;
 • usługi, w tym także usługi pośrednictwa, których przedmiotem są udziały w:
  a) spółkach,
  b) innych niż spółki podmiotach, jeżeli mają one osobowość prawną
  - z wyłączeniem usług przechowywania tych udziałów i zarządzania nimi;
 • usługi, których przedmiotem są instrumenty finansowe, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2014 r. poz. 94, z późn. zm.), z wyłączeniem przechowywania tych instrumentów i zarządzania nimi, oraz usługi pośrednictwa w tym zakresie.

Faktura dokumentująca takie czynności winna zawierać co najmniej:
 • datę wystawienia,
 • numer kolejny,
 • imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług,
 • nazwę usługi,
 • kwotę, której dotyczy dokument.

3. Dostawa towarów lub świadczenie usług zwolnionych od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 ustawy


Jest to tzw. zwolnienie podmiotowe/z uwagi na obroty, z którego może skorzystać większa część podatników uzyskujących roczne obroty ze sprzedaży na poziomie poniżej 150 000 zł.

Faktura dokumentująca takie czynności winna zawierać co najmniej następujące informacje:
 • datę wystawienia,
 • numer kolejny,
 • imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy,
 • nazwę (rodzaj) towaru lub usługi,
 • miarę i ilość (liczbę) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług,
 • cenę jednostkową towaru lub usługi,
 • kwotę należności ogółem.

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Advertisement

REKLAMA

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: