eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Nagrody otrzymane w związku ze sprzedażą premiową w podatku dochodowym

Nagrody otrzymane w związku ze sprzedażą premiową w podatku dochodowym

2018-10-25 13:24

Nagrody otrzymane w związku ze sprzedażą premiową w podatku dochodowym

Kiedy prezenty w sprzedaży premiowej bez podatku? ©  Kenishirotie - Fotolia.com

Sprzedaż premiowa jest jedną z form akcji promocyjnych organizowanych przez przedsiębiorstwa. Jej głównym zamierzeniem jest chęć uatrakcyjnienia zakupu określonych dóbr i usług oferowanych przez dany podmiot. To z kolei, przekłada się na zwiększenie sprzedaży, a tym samym wzrost obrotów przedsiębiorstwa. Pomimo, że reguły opodatkowania sprzedaży premiowej były przedmiotem licznych orzeczeń sądów administracyjnych oraz organów podatkowych – w dalszym ciągu pojawiają się problemy z ich praktycznym zastosowaniem.

Przeczytaj także: Sprzedaż premiowa z 10% podatkiem dochodowym?

Czym jest sprzedaż premiowa?


Wyrażenie „sprzedaż premiowa” użyte w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zostało zdefiniowane zarówno w samej ustawie, jak i w całym systemie prawnym. Co za tym idzie, w celu odkodowania jego znaczenia na potrzeby opodatkowania nagród przyznawanych uczestnikom – zasadne jest posłużenie się potocznym znaczeniem obu pojęć.

Można zatem uznać, że sprzedaż premiowa jest szczególną formą umowy sprzedaży, w której strony – sprzedawca i kupujący – wzbogacają treść łączącego je stosunku o dodatkowe postanowienia, na mocy których sprzedawca zobowiązuje się do przekazania nagród pod warunkiem nabycia przez konsumenta określonego towaru (lub ilości towaru) czy też usługi.
Wykładni powyższego wyrażenia dokonał Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 27.03.2015 r. sygn. II FSK 2758/14 stwierdzając: „pod pojęciem sprzedaży premiowej należy uznać sprzedaż towarów i usług związaną z otrzymaniem nagrody przez nabywającego.”

Opodatkowanie nagród otrzymywanych przez uczestników


Ustawodawca przewidział szczególne zasady opodatkowania nagród w ramach sprzedaży premiowej. Co do zasady, premie uzyskiwane przez uczestników (osoby fizyczne), związane ze sprzedażą premiową podlegają opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym, przy zastosowaniu stawki 10%. Organizator, jako płatnik jest zobowiązany do wykazania kwoty podatku w deklaracji PIT-8AR, składanej do właściwego miejscowo naczelnika urzędu skarbowego w terminie do końca stycznia roku podatkowego następującego po roku, w którym wydano premię. Ponadto, płatnik dokonuje wpłaty pobranego zryczałtowanego podatku na konto organu podatkowego.

fot. Kenishirotie - Fotolia.com

Kiedy prezenty w sprzedaży premiowej bez podatku?

Nagrody otrzymane w związku z udziałem w sprzedaży premiowej są opodatkowane 10% zryczałtowanym podatkiem bądź zwolnione z opodatkowania, gdy wartość nagród nie przekracza określonego pułapu. Trzeba jednak pamiętać, że nie każda organizowana akcja promocyjna stanowi sprzedaż premiową. Tutaj bowiem prezent musi być ściśle związany z konkretnym zakupem


Jednakże, w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej jako ustawa o PDOF) zawarto zwolnienie dla przychodów osiąganych przez określoną kategorię podatników. Zgodnie z treścią art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PDOF, wolna od podatku dochodowego jest wartość nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów i usług, jeżeli:
  1. jednorazowa wartość nagród nie przekracza kwoty 2000 zł, oraz
  2. otrzymanie nagrody nie jest związane z prowadzoną przez uczestnika działalnością gospodarczą.

W przypadku, gdy w ramach sprzedaży premiowej następuje wydanie nagród na rzecz osób prawnych lub osób fizycznych prowadzących działalności gospodarcza – wartość nagrody stanowi dla nich przychód z działalności gospodarczej, który powinni rozliczyć we własnym zakresie.

Kryteria uznania danej akcji promocyjnej za sprzedaż premiową


Właściwe ustalenie przez organizatora, czy konkretna akcja promocyjna spełnia kryteria sprzedaży premiowej jest niezwykle istotne na gruncie przepisów prawa podatkowego. Należy bowiem zaznaczyć, że świadczenia otrzymywane przez uczestników innego typu promocji stanowią – co do zasady - przychód, klasyfikowany jako przychód z innego źródła (art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o PDOF).
Jeżeli zatem, w odniesieniu do przekazywanej premii nie znajdą zastosowania szczególne reguły ustanowione dla sprzedaży premiowej, to na organizatorze mogą spoczywać dodatkowe obowiązki. Co do zasady bowiem, tak powstały przychód należy ująć w sporządzonej informacji PIT-8C, którą następnie przekazuje się uczestnikowi, a także właściwym miejscowo naczelnikom urzędów skarbowych do końca lutego następnego roku podatkowego.

Jak wspomniano wcześniej, sprzedaż premiowa jest formą promocji, w której zakup określonego produktu premiowany jest otrzymaniem nagrody przez nabywcę. Tym samym, w ramach sprzedaży premiowej, przyznawanie nagród przez organizatorów nie może mieć charakteru losowego lub uznaniowego. Uczestnik powinien posiadać gwarancję otrzymania premii po spełnieniu ustalonych warunków. Wspomniana gwarancja powinna wprost wynikać ze stosownych regulacji zawartych w regulaminie konkretnej akcji promocyjnej.

Co więcej, przekazanie nagrody powinno być ściśle związane z faktem zakupu przez osobę otrzymującą premię promocyjnego towaru lub usługi (lub też zakupu za określoną cenę). Pomiędzy zakupem określonego produktu, a faktem przekazania nagrody musi zatem istnieć związek przyczynowo – skutkowy.

W praktyce, wspomniana przesłanka jest bardzo często pomijana przez podmioty organizujące promocje. Przykładem może być akcja promocyjna, w której towar od organizatora nabywa jego kontrahent, natomiast do promocji zgłaszają się jako uczestnicy – pracownicy kontrahenta. Organizowanie promocji w tej formie, wyklucza możliwość uznania jej za sprzedaż premiową. Niniejsze stanowisko potwierdzają organy podatkowe m.in. interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 20.02.2018 r. sygn. 0111-KDIB2-3.4011.304.2017.1.AB.

Związek wydawanych nagród z konkretną sprzedażą


Ważna wskazówka dotycząca właściwego zrozumienia zasad funkcjonowania sprzedaży premiowej została sformułowana w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 5.06.2018 r. sygn. II FSK 1335/16. Wyrok – co prawda dotyczący podmiotu z sektora bankowego – ma również zastosowanie do promocji organizowanych przez podmioty z innych branż.
Sąd podkreślił, że dla uznania danego przedsięwzięcia za sprzedaż premiową niezbędne jest bezpośrednie powiązanie wydanej premii z określonym produktem (towarem lub usługą) oferowanym przez organizatora. Tym samym, jeżeli przekazane klientowi świadczenie nie jest wynikiem sprzedaży dokonanej przez organizatora – przedsięwzięcia nie można uznać za sprzedaż premiową.

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: