eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiInterpretacje i wyjaśnienia › Wycofanie z firmy i sprzedaż mieszkania w podatku dochodowym

Wycofanie z firmy i sprzedaż mieszkania w podatku dochodowym

2020-05-20 13:15

Wycofanie z firmy i sprzedaż mieszkania w podatku dochodowym

Sprzedaż firmowego mieszkania jak z majątku prywatnego © BlueSkyImages - Fotolia.com

Przesunięcie składnika majątku (mieszkania) z firmy do majątku prywatnego nie rodzi skutków w postaci powstania przychodu opodatkowanego podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Późniejsza sprzedaż tego mieszkania będzie natomiast traktowana jak rozporządzanie majątkiem prywatnym - uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 18.05.2020 r. nr 0115-KDIT3.4011.176.2020.1.AWO.

Przeczytaj także: Sprzedaż mieszkania nie stanowi przychodu firmy

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?


Wnioskodawca zakupił 3 mieszkania: 9 lutego 2009 r., 9 maja 2011 r. i 31 maja 2011 r. Mieszkania były wykorzystywane w działalności gospodarczej i zaliczone do jej środków trwałych. W 2020 r. na podstawie protokołu wnioskodawca mieszkania wycofał z firmy i przekazał do majątku osobistego. Po tej czynności zainteresowany zamierza je sprzedać.

Wnioskodawca zadał pytanie, czy przesunięcie mieszkań z majątku firmowego do majątku osobistego skutkuje powstaniem przychodu w PIT? Czy opodatkowana będzie późniejsza sprzedaż tych mieszkań? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:

„(…) Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1387, z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Stosownie do treści art. 10 ust. 1 cytowanej ustawy, odrębnym źródłem przychodów są określone w pkt 3 i 8 tego przepisu:
• pozarolnicza działalność gospodarcza;
• odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:
a. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
b. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
c. prawa wieczystego użytkowania gruntów
– jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonywaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia ww. nieruchomości i praw majątkowych przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

fot. BlueSkyImages - Fotolia.com

Sprzedaż firmowego mieszkania jak z majątku prywatnego

Wycofanie środka trwałego z firmy i przekazanie go do majątku prywatnego przedsiębiorcy, nie wywołuje żadnych skutków w podatku dochodowym. Jeżeli takim składnikiem majątku jest mieszkanie wykorzystywane w firmie, jego późniejsza sprzedaż będzie w PIT rozpatrywana jako sprzedaż majątku prywatnego. Nie wywoła zatem przychodu w firmie, a gdy będzie mieć miejsce po 5 latach od zakupu, w ogóle nie będzie opodatkowana.


W myśl art. 10 ust. 2 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przepisów ust. 1 pkt 8 nie stosuje się do odpłatnego zbycia składników majątku, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 1, z zastrzeżeniem ust. 3, nawet jeżeli przed zbyciem zostały wycofane z działalności gospodarczej, a między pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym składniki majątku zostały wycofane z działalności i dniem ich odpłatnego zbycia, nie upłynęło 6 lat.

Natomiast zgodnie z treścią art. 10 ust. 3 przywołanej ustawy, przepisy ust. 1 pkt 8 mają zastosowanie do odpłatnego zbycia wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą oraz przy prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej: budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie.

Oznacza to, że przychody z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw wymienionych w tym przepisie (art. 10 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) nie są zaliczane do źródła przychodów określonego w art. 10 ust. 1 pkt 3, tj. do pozarolniczej działalności gospodarczej, nawet jeśli były wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej.

Powyższe znajduje swoje potwierdzenie także w brzmieniu art. 14 ust. 2c wskazanej wyżej ustawy, zgodnie z którym do przychodów z odpłatnego zbycia składników majątku wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą oraz przy prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej, o których mowa w ust. 2 pkt 1 tego artykułu, nie zalicza się przychodów z odpłatnego zbycia (wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą oraz przy prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej): budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie.

Zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 1 wyżej cytowanej ustawy przychodem z działalności gospodarczej są również przychody z odpłatnego zbycia składników majątku będących:
a. środkami trwałymi albo wartościami niematerialnymi i prawnymi, podlegającymi ujęciu w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
b. składnikami majątku, o których mowa w art. 22d ust. 1, z wyłączeniem składników, których wartość początkowa ustalona zgodnie z art. 22g nie przekracza 1500 zł,
c. składnikami majątku, które ze względu na przewidywany okres używania równy lub krótszy niż rok nie zostały zaliczone do środków trwałych albo wartości niematerialnych i prawnych,
d. składnikami majątku stanowiącymi spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego lub udział w takim prawie, które zgodnie z art. 22n ust. 3 nie podlegają ujęciu w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
• wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą lub przy prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej, z zastrzeżeniem ust. 2c; przy określaniu wysokości przychodów przepisy ust. 1 i art. 19 stosuje się odpowiednio(…)

Mając powyższe na względzie – w zakresie przedstawionego zdarzenia przyszłego – stwierdzić należy, że odpłatne zbycie opisanych we wniosku lokali mieszkalnych nie będzie stanowić źródła przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Skutki podatkowe przedmiotowej sprzedaży rozpatrywane będą w oparciu o art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Stosownie do treści przywołanego artykułu, bieg określonego w nim pięcioletniego terminu rozpoczyna się od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie prawa własności nieruchomości. Z powyższych względów odpłatne zbycie przedmiotowych lokali mieszkalnych, dokonane po upływie tego okresu nie będzie skutkować powstaniem przychodu na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych.

Odnosząc się natomiast do zawartego we wniosku stanu faktycznego podkreślić należy, że czynność przesunięcia składnika majątku – z prowadzonej działalności gospodarczej do majątku prywatnego Wnioskodawcy – nie rodzi skutków w postaci powstania przychodu opodatkowanego podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Przekazanie przez Podatnika danego środka trwałego na potrzeby własne jest czynnością, która w myśl przepisu art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie wywołuje żadnych skutków podatkowych.

Zatem, wskazane w opisie stanu faktycznego wycofanie środków trwałych z prowadzonej działalności gospodarczej (trzech lokali mieszkalnych), jest czynnością neutralną podatkowo w zakresie powstania przychodu podatkowego po stronie Wnioskodawcy. (…)”


Pełną treść interpretacji można przeczytać na stronie Ministerstwa Finansów

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: