eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPodatkiInterpretacje i wyjaśnienia › Sprzedaż złomu na karcie podatkowej

Sprzedaż złomu na karcie podatkowej

2020-08-10 13:35

Sprzedaż złomu na karcie podatkowej

Podatki © Andrey Popov - Fotolia.com

Sprzedaż przez przedsiębiorcę świadczącego usługi ślusarskie produktu ubocznego, którym są metalowe wióry, nie będzie skutkować utratą prawa do opodatkowania kartą podatkową - uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 05.08.2020 r. nr 0115-KDIT3.4011.340.2020.2.KR.

Przeczytaj także: Karta podatkowa: spóźniłeś się ze składką zdrowotną, zapłacisz podatek

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?


Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie działalności usługowej (usługi ślusarskie, usługi w zakresie mechaniki maszyn- PKD 25.62.Z oraz 33.12.Z.), dla której korzysta z opodatkowania kartą podatkową. Jest też czynnym podatnikiem VAT.

Podczas wykonywania tej działalności powstaje u niego produkt uboczny w postaci metalowych odpadów, tj. wiórów stalowych, aluminiowych i miedzianych. Wióry te nie są przydatne w prowadzonej działalności, a ze względu na swój charakter muszą zostać zbyte na złom (wymagają tego przepisy o ochronie środowiska i gospodarowania odpadami komunalnymi). Przedsiębiorca, który je wytworzył, musi je wywieźć na złom przynajmniej raz na dwa lata, a ich sprzedaż musi być udokumentowana fakturą. Nadto wnioskodawca jest zobligowany do sporządzania i składania marszałkowi województwa rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu nimi.

Zainteresowany w swoim wpisie do działalności gospodarczej nie posiada i nigdy nie posiadał działalność w zakresie handlu złomem metalowym i takiej działalności nie wykonuje. Zbycie wyprodukowanych odpadów w jego przypadku to inne prace i czynności towarzyszące, niezbędne do całkowitego wykonania i wykończenia wyrobu lub świadczonej usługi. Do zbycia odpadów produkcyjnych będzie dochodziło jeden raz w roku, ze względu na konieczność corocznego obowiązku sporządzenie sprawozdania o wytwarzanych odpadach, gospodarowaniu nimi oraz ich unieszkodliwianiu.

Wnioskodawca zadał pytanie, czy sprzedaż wyprodukowanych metalowych wiórów będzie skutkowała utratą prawa do karty podatkowej? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:

fot. Andrey Popov - Fotolia.com

Podatki

Usługi ślusarskie pod pewnymi warunkami mogą być opodatkowane kartą podatkową.


„(…) Zgodnie z przepisem art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2019 r., poz. 43, z późn. zm.), osoby fizyczne oraz przedsiębiorstwa w spadku osiągające przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej mogą opłacać zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej.

Na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej mogą płacić podatnicy prowadzący działalność usługową lub wytwórczo-usługową, określoną w części I tabeli stanowiącej załącznik nr 3 do ustawy, zwanej dalej "tabelą", w zakresie wymienionym w załączniku nr 4 do ustawy - przy zatrudnieniu nieprzekraczającym stanu określonego w tabeli.

Ponadto, stosownie do treści art. 25 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, podatnicy prowadzący działalność, o której mowa w art. 23, podlegają opodatkowaniu w formie karty podatkowej, jeżeli:
1. złożą wniosek o zastosowanie opodatkowania w tej formie;
2. we wniosku, o którym mowa w pkt 1, zgłoszą prowadzenie działalności wymienionej w jednej z 12 części tabeli;
3. przy prowadzeniu działalności nie korzystają z usług osób niezatrudnionych przez siebie na podstawie umowy o pracę oraz z usług innych przedsiębiorstw i zakładów, chyba że chodzi o usługi specjalistyczne;
4. nie prowadzą, poza jednym z rodzajów działalności wymienionej w art. 23, innej pozarolniczej działalności gospodarczej;
5. małżonek podatnika nie prowadzi działalności w tym samym zakresie;
6. nie wytwarzają wyrobów opodatkowanych, na podstawie odrębnych przepisów, podatkiem akcyzowym;
7. pozarolnicza działalność gospodarcza zgłoszona we wniosku, o którym mowa w pkt 1, nie jest prowadzona poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, za usługi specjalistyczne w rozumieniu ust. 1 pkt 3 uważa się czynności i prace wchodzące w inny niż zgłoszony zakres działalności, niezbędne do całkowitego wykonania wyrobu lub świadczonej usługi, w tym również czynności i prace towarzyszące, o których mowa w załączniku nr 4.

Usługi ślusarskie sklasyfikowane zostały w poz. 1 części I tabeli stanowiącej załącznik nr 3 do ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Usługi te - po spełnieniu warunków określonych w art. 25 ust. 1 ww. ustawy - mogą być opodatkowane w formie karty podatkowej przy maksymalnym zatrudnieniu trzech pracowników.

Zakres usług ślusarskich uprawniający do skorzystania i opodatkowania w formie karty podatkowej szczegółowo określono w poz. 1 załącznika nr 4 do cyt. ustawy. Zgodnie z opisem usługi ślusarskie to wyrób, naprawa i konserwacja wyrobów z metali oraz przy użyciu elementów z innych surowców, a w szczególności narzędzi prostych, narzędzi pomiarowych, mebli sprzętu gospodarstwa domowego i rolno-ogrodniczego, sprzętu i urządzeń sportowo-rekreacyjnych konstrukcji okuć, części armatur i innych elementów na potrzeby budownictwa, kas pancernych i kaset wózków dziecięcych i gospodarczych rowerów, części zamiennych i akcesoriów do pojazdów jednośladowych i maszyn, ogrodzeń metalowych wraz z ich montażem, galanterii artykułów powszechnego użytku z grupy 1001 drobiazgów oraz naprawa zabawek itp. Naprawa części mechanicznych maszyn i urządzeń. Naprawa i konserwacja sprzętu przeciwpożarowego. Inne prace i czynności towarzyszące niezbędne do całkowitego wykonania i wykończenia wyrobu lub świadczonej usługi.

Natomiast usługi w zakresie mechaniki maszyn sklasyfikowane zostały w poz. 11 części I tabeli stanowiącej załącznik nr 3 do ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Usługi te - po spełnieniu warunków określonych w art. 25 ust. 1 ww. ustawy - mogą być opodatkowane w formie karty podatkowej przy maksymalnym zatrudnieniu czterech pracowników.

Zakres usług w zakresie mechaniki maszyn szczegółowo określono w poz. 11 załącznika nr 4 do cyt. ustawy. Zgodnie z opisem usługi w zakresie mechaniki maszyn to naprawa, konserwacja, montaż i demontaż maszyn i urządzeń mechanicznych przemysłowych, hydraulicznych i gospodarstwa domowego oraz pomp. Wyrób części zamiennych do maszyn. Obróbka ręczna i maszynowa części maszyn. Regulacja nowych naprawianych i konserwowanych maszyn urządzeń oraz kontrola ich sprawnego działania. Projektowanie wytwarzanych maszyn i urządzeń mechanicznych i hydraulicznych. Inne czynności towarzyszące niezbędne do całkowitego wykonania i wykończenia wyrobu lub świadczonej usługi. (…)

Reasumując, Wnioskodawca przy spełnieniu wszystkich wyżej wymienionych warunków nie utraci prawa do opodatkowania w formie karty podatkowej. (…)”


Pełną treść interpretacji można przeczytać na stronie Ministerstwa Finansów

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: