eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Korekta cen transferowych a VAT

Korekta cen transferowych a VAT

2022-05-09 12:19

Korekta cen transferowych a VAT

Korekta cen transferowych a VAT © apops - Fotolia.com

Czy dokonująca sprzedaży na rzecz podmiotów z grupy kapitałowej Spółka, w związku z przeprowadzeniem korekty dochodowości po tym jak doszło do istotnej zmiany okoliczności, które doprowadziły do zastosowania w trakcie roku marży w wysokości odbiegającej od poziomu rynkowego, zobowiązana będzie do wystawienia faktury korygującej?

Przeczytaj także: Korekta ceny transferowej w podatku VAT i dochodowym

Dopuszczalność korekty cen transferowych


Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 11e ustawy o CIT) przewidują możliwość dokonania korekty cen transferowych poprzez zmianę wysokości uzyskanych przychodów lub poniesionych kosztów uzyskania przychodów, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:
 1. w transakcjach kontrolowanych realizowanych przez podatnika w trakcie roku podatkowego ustalone zostały warunki, które ustaliłyby podmioty niepowiązane;
 2. nastąpiła zmiana istotnych okoliczności mających wpływ na ustalone w trakcie roku podatkowego warunki lub znane są faktycznie poniesione koszty lub uzyskane przychody będące podstawą obliczenia ceny transferowej, a zapewnienie ich zgodności z warunkami, jakie ustaliłyby podmioty niepowiązane, wymaga dokonania korekty cen transferowych;
 3. w momencie dokonania korekty podatnik posiada oświadczenie podmiotu powiązanego lub dowód księgowy potwierdzające dokonanie przez ten podmiot korekty cen transferowych w tej samej wysokości co podatnik;
 4. istnieje podstawa prawna do wymiany informacji podatkowych z państwem, w którym podmiot powiązany, o którym mowa w pkt 3, ma miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd.

Przedmiot opodatkowania VAT


Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o VAT przedmiotem opodatkowania są odpłatna dostawa towarów oraz odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, gdzie przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (art. 7 ust. 1 ustawy o VAT), natomiast przez świadczenie usług każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów, polegające tak na działaniu i zaniechaniu, jak i na tolerowaniu określonych czynności lub sytuacji (art. 8 ust. 1 ustawy o VAT).

Aby uznać, że dana czynność podlega opodatkowaniu podatkiem VAT konieczne jest przy tym łączne wystąpienie następujących przesłanek:
 • czynność wykonywana jest odpłatnie,
 • pomiędzy czynnością a otrzymanym z tytułu jej realizacji wynagrodzeniem istnieje bezpośredni związek przyczynowo-skutkowy,
 • czynność wykonywana jest w oparciu o łączący strony stosunek zobowiązaniowy, gdzie jedna ze stron pozostaje bezpośrednim beneficjentem świadczenia,
 • świadczonej przez jedną stronę usłudze odpowiada realizowane przez drugą stronę świadczenie wzajemne (wynagrodzenie).

fot. apops - Fotolia.com

Korekta cen transferowych a VAT

Wynikająca z regulacji dotyczących cen transferowych korekta dochodowości pozostaje poza zakresem regulacji ustawy o VAT, a jej otrzymanie nie wiąże się z koniecznością korygowania rozliczeń.


Korekta cen transferowych a VAT


Ustawa o VAT nie zawiera regulacji, które wprost odnosiłyby się do kwestii związanych z rozliczaniem korekty dochodowości. Co do zasady przyjmuje się jednak, że stanowi ona zdarzenie neutralne na gruncie VAT, a jej dokonanie nie rodzi obowiązku wystawienia faktury czy też faktury korygującej.

Powyższe potwierdził w Interpretacji Indywidualnej z dnia 26 lutego 2021 r., znak: 0114-KDIP4-2.4012.660.2020.2.AS Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wskazując, że:
czynność wyrównania poziomu dochodowości oraz dokonania z tego tytułu płatności wyrównawczych pomiędzy Spółką a Kontrahentem (lub potencjalnie innymi podmiotami z Grupy) nie stanowi zdarzenia mającego wpływ na wysokość podstawy opodatkowania z tytułu wykonanych wcześniej transakcji.

Warto zwrócić uwagę na fakt, że jeżeli korekta dochodowości nie odnosi się do żadnej konkretnej faktury, to nie ma bezpośredniego przełożenia na ceny produktów. Co za tym idzie, dokonanie lub otrzymanie przez członka Grupy płatności z tytułu korekty cen transferowych nie powoduje konieczności korygowania rozliczeń dotyczących sprzedaży towarów lub usług realizowanych pomiędzy podmiotami powiązanymi. Co więcej, korekcie mającej na celu wyrównanie zakładanego poziomu dochodowości nie odpowiada świadczenie wzajemne – wyrównanie rozliczeń nie wiąże się ze świadczeniem realizowanym przez drugą stronę. Nie ma zatem podstaw ku temu, aby traktować je jako wynagrodzenia za usługę lub dostawę towarów, w rozumieniu przepisów ustawy o VAT.

Wystawienie korekty dochodowości nie stanowi zatem wydarzenia podlegającego opodatkowaniu VAT – jej wprowadzenie do obrotu nie wypełnia przesłanek, od istnienia których ustawodawca uzależnił zakwalifikowanie danej czynności do kategorii czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Podobne wnioski prezentują organy podatkowe. Dla przykładu, w interpretacji indywidualnej z dnia 26 lutego 2021 r., znak: 0114-KDIP4-2.4012.660.2020.2.AS Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznając za prawidłowe stanowisko wnioskodawcy wskazał, że:
Mając na uwadze, że czynności polegające na wyrównaniu dochodowości nie mieszczą się w zakresie sformułowanej w ustawie o VAT definicji dostawy towarów ani świadczenia usług (ani też żadnej innej czynności opodatkowanej), jak również nie stanowią konsekwencji korekty cen i tym samym nie wykazują związku z dokonanymi uprzednio poszczególnymi transakcjami, w ocenie Spółki powinny być potraktowane a contrario jako czynności pozostające poza zakresem opodatkowania VAT.

Reasumując, wynikająca z regulacji dotyczących cen transferowych korekta dochodowości pozostaje poza zakresem regulacji ustawy o VAT, a jej otrzymanie nie wiąże się z koniecznością korygowania rozliczeń.

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

 • Odwrócony VAT

  Witam, mam takie pytanie. W marcu firma wykonywała dla nas usługę hydrauliczną - dla naszego klienta. Z tego co przeczytałam w tym wypadku ...

 • Korekta faktury VAT

  Dzień dobry, we wrześniu 2017 będąc jeszcze rolnikiem ryczałtowym zapłaciłem zaliczkę na zakup maszyny w wysokości 10 tys. zł brutto ...

 • Więcej porad znajdziesz w dziale Porady WIĘCEJ

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: