eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiAktualności podatkowe › Faktury korygujące: ważne prawo unijne

Faktury korygujące: ważne prawo unijne

2010-10-01 07:13

Prowspólnotowa wykładnia krajowych przepisów podatkowych jest obowiązkiem sądów administracyjnych i organów podatkowych danego kraju członkowskiego. W przypadku ewentualnych rozbieżności pomiędzy prawem krajowym a Wspólnotowym, organy podatkowe dokonując samodzielnej wykładni prawa powinny stosować regulacje Wspólnotowe.

Przeczytaj także: Faktury VAT z 2005 r.: korekty do 2010 r.

Przepisy wspólnotowe nie wprowadzają jako warunku powstania prawa do obniżenia podatku VAT, obowiązku posiadania dowodu doręczenia faktury korygującej nabywcy towaru lub usługi. Wprowadzenie takiego obowiązku naruszałoby zasadę proporcjonalności i neutralności. Powyższe stanowisko znajduje odzwierciedlenie w orzecznictwie ETS. W wyroku z 24 października 1996 r.(C-317/94) ETS wyraźnie wskazał, że prawo do obniżenia obrotu (podatku należnego) jest niezależne od wystawienia faktury korygującej.
Wyrok WSA w Krakowie z dnia 7 maja 2010 r., sygn. akt I SA/Kr 1729/09

Pytanie do eksperta: Jaki jest zakres związania krajowego organu podatkowego przepisami Wspólnotowymi?


Sąd w komentowanym wyroku w sposób pogłębiony odniósł się do wpływu przepisów Wspólnotowych na pożądany sposób kształtowania się wykładni krajowych regulacji podatkowych w praktyce ich stosowania przez organy podatkowe. W szczególności zwrócić uwagę należy na źródła prawa Wspólnotowego, które swoją charakterystyką odbiegają od źródeł prawa krajowego.

W świetle art. 87 ust 1 Konstytucji źródłami powszechnie obowiązującego prawa w Polsce są: Konstytucja, ustawy, ratyfikowane umowy międzynarodowe oraz rozporządzenia. Uwzględniając treść art. 91 ust 3 Konstytucji oraz przepisy traktatu akcesyjnego Polski do Wspólnoty Europejskiej, przyjąć należy iż to przepisy Wspólnotowe mają pierwszeństwo przed regulacjami krajowymi. Istotnym jest fakt, co podkreślił także Sąd w komentowanym orzeczeniu, iż struktura źródeł prawa Wspólnotowego obejmuje nie tylko tzw. twarde prawo (hard law) w postaci dyrektyw lub rozporządzeń, ale również tzw. miękkie prawo (soft law), do którego należy zaliczyć m.in. orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (ETS).

W analizowanej sprawie, będącej podstawą orzekania, podatnik otrzymał negatywną dla siebie interpretację podatkową, w której Minister Finansów stwierdził, iż ewentualne korekty faktur powinny być rozpoznawane w momencie otrzymania potwierdzenia odbioru takiej faktury przez kontrahenta. Sąd powołując się na przepisy Wspólnotowe wprost wskazał, iż krajowe regulacje wykraczają poza zakres ewentualnych modyfikacji możliwych do wprowadzenia przez poszczególne państwa członkowskie, przewidzianych Dyrektywą Rady 2006/112/WE, a tym samym nie mogą być podstawą do orzekania o obowiązkach krajowych podatników. Sąd powołał się tu na wyrok ETS z 24 października 1996 r. (C - 317/94), gdzie wskazano, że prawo do obniżenia obrotu (podatku należnego) jest niezależne od wystawienia faktury korygującej.

Ponadto analiza treści ekonomicznej podejmowanych przez podatnika czynności prowadzi do wniosku, iż zapłata a następnie zwrot zaliczek powinna być traktowana jako odpowiednio płatność i zwrot zadatku. W tym wypadku Sąd wskazał, iż kwoty pierwotnie zapłacone nie powinny stanowić obrotu opodatkowanego, gdyż umowa nigdy faktycznie nie została zawarta. Wynika to z opodatkowania podatkiem od towarów i usług (VAT) dostawy towarów oraz świadczenia usług, a nie samoistnych płatności. Stanowisko to zostało poparte przytoczonymi wyrokami ETSu. Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na fakt, iż krajowa linia orzecznicza jest w tej materii niejednolita. Dopiero odniesienie się do orzecznictwa opartego na przepisach Wspólnotowych umożliwia w analizowanym stanie faktycznym jednoznaczne określenie uprawnień podatnika.

Podsumowując, Sąd w komentowanym wyroku wskazał, iż prowspólnotowa wykładnia krajowych przepisów podatkowych jest obowiązkiem nie tylko sądów administracyjnych, ale również organów podatkowych (administracyjnych) danego kraju członkowskiego. Obowiązek ten wielokrotnie był przedmiotem orzeczeń ETSu, na które wskazano w uzasadnieniu wyroku. Ostatecznie, w przypadku ewentualnych rozbieżności pomiędzy prawem krajowym a Wspólnotowym, organy podatkowe dokonując samodzielnej wykładni prawa powinny stosować regulacje Wspólnotowe.


Magazyn „Orzecznictwo Podatkowe” co miesiąc prezentuje ważne orzeczenia i komentarze podatkowe. Znajdziesz tu praktyczne rady jak zminimalizować ryzyko, że urząd skarbowy podważy Twoje decyzje oraz poznasz argumenty, które pozwolą Ci wygrać z fiskusem.

Przeczytaj także

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: