eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Ryczałt ewidencjonowany: odliczenia gdy różne stawki

Ryczałt ewidencjonowany: odliczenia gdy różne stawki

2011-06-17 13:09

Podatnicy, którzy wybrali jako formę opodatkowania ryczałt ewidencjonowany, nie uwzględniają przy ustalaniu wysokości podatku podlegającego wpłacie do urzędu skarbowego kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej. Nie oznacza to jednak, że w rachunku podatkowym nie mogą uwzględniać żadnych odliczeń. Mają oni m.in. prawo do odliczenia zapłaconych składek na ubezpieczenie społeczne czy strat poniesionych w latach poprzednich. Odliczenia takie należy podzielić pomiędzy przychód opodatkowany różnymi stawkami ryczałtu.

Przeczytaj także: Ryczałt ewidencjonowany: ZUS a różne stawki podatku

Art. 11 ust. 1 ustawy o ryczałcie ewidencjonowanym mów, że podatnik uzyskujący przychody z działalności gospodarczej, który opłaca ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, może odliczyć od przychodów stratę określoną w art. 9 ust. 3 i 3a ustawy o podatku dochodowym, oraz wydatki określone w art. 26 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym, jeżeli nie zostały odliczone od dochodu lub nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów na podstawie przepisów ustawy o podatku dochodowym.

W przypadku dokonywania powyższych odliczeń od przychodów, stosuje się odpowiednio przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Należy tutaj przede wszystkim pamiętać, że o wysokość straty z danego źródła przychodów, poniesionej w roku podatkowym, można obniżyć dochód uzyskany z tego źródła w najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych, z tym że wysokość obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50% kwoty tej straty.

Oczywiście w przypadku podatników opodatkowanych ryczałtem ewidencjonowanym trudno mówić o tym, że ponieśli oni stratę podatkową (czyli wystąpiła sytuacja, w której poniesione koszty uzyskania przychodu przekraczają sumę uzyskanych przychodów), jako że w rachunku podatkowym nie uwzględniają oni kosztów uzyskania przychodu. Możliwe jednak jest tutaj odliczenie straty z lat ubiegłych w przypadku, gdy w tych latach podatnik korzystał z opodatkowania podatkiem dochodowym na zasadach ogólnych wg skali podatkowej tudzież podatkiem liniowym (pamiętajmy, że na odliczenie takiej straty podatnik ma aż 5 kolejnych lat).

Jeżeli zatem przykładowo w roku 2010 podatnik był opodatkowany na zasadach ogólnych i z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej poniósł stratę, w roku 2011, korzystając z opodatkowania ryczałtem ewidencjonowanym może odliczyć od uzyskanego przychodu 50% straty poniesionej w roku 2010.

Od przychodu tego podatnik może odliczyć także składki na ubezpieczenie społeczne (określone w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) zapłacone w roku podatkowym bezpośrednio na własne ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe oraz wypadkowe, a także od takiego ubezpieczenia zapłaconego od osób z nim współpracujących.

Warto przy tym pamiętać, że ze skorzystaniem z powyższych odliczeń podatnik nie musi czekać do czasu złożenia zeznania rocznego PIT-28, a dokonywać ich już w trakcie roku przy ustalaniu ryczałtu za poszczególne miesiące tudzież kwartały (w zależności od wybranego sposobu rozliczeń).

Wyżej wskazane stanowią odliczenia od przychodu. Mogą tutaj powstać wątpliwości, jak tych odliczeń dokonać w przypadku osiągania przychodu opodatkowanego wg różnych stawek ryczałtu? Odpowiedź na to pytanie znajduje się w art. 11 ust. 3 ustawy o ryczałcie ewidencjonowanym. Przepis ten stanowi, że jeżeli podatnik uzyskuje przychody opodatkowane różnymi stawkami, i dokonuje odliczeń od przychodów, odliczeń tych dokonuje od każdego rodzaju przychodu w takim stosunku, w jakim w roku podatkowym pozostają poszczególne przychody opodatkowane różnymi stawkami w ogólnej kwocie przychodów.

Przedstawmy powyższe na przykładzie:

Załóżmy że w 2011 r. podatnik prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną ryczałtem ewidencjonowanym, z której to w maju 2011 r. osiągnął przychód w wysokości 70 000 zł opodatkowany stawką 8,5% oraz 40 000 zł opodatkowany stawką 5,5%. Łączny przychód za ten miesiąc wyniósł 110 000 zł.

W 2010 r. z prowadzonej działalności gospodarczej rozliczał się na zasadach ogólnych i poniósł z tego tytułu stratę w wysokości 100 000 zł, którą chciałby odliczyć od przychodu za maj 2011 r. Przypomnijmy, że w jednym roku możliwe jest odliczenie jedynie 50% poniesionej straty, co za tym idzie w 2011 r. podatnik może odliczyć kwotę 50 000 zł straty poniesionej w roku 2010.

W maju 2011 r. podatnik zapłacił także składki na własne ubezpieczenie społeczne w kwocie 597,37 zł, którą także zamierza odliczyć od uzyskanego przychodu. Odliczenia razem wyniosą zatem: 50 000 zł + 597,37 zł = 50 597,37 zł.

W celu ustalenia wielkości podstawy opodatkowania różnymi stawkami ryczałtu podatnik powinien wykonać następujące operacje:
 1. ustalić procentowy udział przychodów opodatkowanych wg różnych stawek ryczałtu w przychodach ogółem:
  - stawka 5,5%: 40 000 zł / 110 000 zł x 100% = 36,36%
  - stawka 8,5%: 70 000 zł / 110 000 zł x 100% = 63,64%
 2. ustalić wielkość odliczeń od przychodu przypadające na poszczególne stawki podatku:
  - stawka 5,5%: 50 597,37 zł x 36,36% = 18 397,20 zł
  - stawka 8,5%: 50 597,37 zł x 63,64% = 32 200,17 zł
 3. ustalić podstawę opodatkowania jako przychód pomniejszony o odliczenia:
  - stawka 5,5%: 40 000 zł – 18 397,20 zł =21 602,80 zł = 21 603 zł
  - stawka 8,5%: 70 000 zł – 32 200,17 zł = 37 799,83 zł = 37 800 zł

Przeczytaj także

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: