eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Obce samochody osobowe trudniej rozlicza się w kosztach firmy

Obce samochody osobowe trudniej rozlicza się w kosztach firmy

2017-03-07 13:04

Obce samochody osobowe trudniej rozlicza się w kosztach firmy

Niefirmowy samochód obowiązkowo z kilimetrówką © Dangubic - Fotolia.com

Spółka ponosi wydatki na paliwo do samochodów zastępczych, wykorzystywanych przez pracowników do celów służbowych. Wobec powyższego zadała pytanie o sposób rozliczenia przedmiotowych wydatków w kosztach uzyskania przychodów.

Przeczytaj także: Jak ujmować wydatki przy ewidencji przebiegu samochodu osobowego?

Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 51 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej jako ustawa o PDOP), nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków, z zastrzeżeniem pkt 30, z tytułu kosztów używania, dla potrzeb działalności gospodarczej, samochodów osobowych niestanowiących składników majątku podatnika – w części przekraczającej kwotę wynikającą z pomnożenia liczby kilometrów faktycznego przebiegu pojazdu dla celów podatnika oraz stawki za jeden kilometr przebiegu, określonej w odrębnych przepisach wydanych przez właściwego ministra; podatnik jest obowiązany prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu. Pod pojęciem stawki za 1 km przebiegu pojazdu należy rozumieć stawkę określoną dla samochodów osobowych, uwzględniającą odpowiednio pojemność silnika (art. 16 ust.4 ustawy o PDOP).

Na podstawie art. 16 ust. 3b ustawy o PDOP, przepis art.16 ust. 1 pkt 51 nie dotyczy samochodów osobowych używanych na podstawie umowy leasingu w rozumieniu ustawy o PDOP.
Zatem, jeżeli w stanie faktycznym leasingowany samochód został oddany do naprawy do serwisu, a na czas tej naprawy serwis udostępnił samochód zastępczy (auto nie zostało wydane w ramach obowiązującej umowy leasingowej), wówczas wydatki dotyczące używania samochodu zastępczego będą stanowić koszty podatkowe tylko do limitu tzw. kilometrówki. W tej sytuacji konieczne jest prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdu.

fot. Dangubic - Fotolia.com

Niefirmowy samochód obowiązkowo z kilimetrówką

Aby zaliczyć do kosztów firmy wydatki ponoszone na wykorzystywany w niej cudzy samochód (np. zakup paliwa, naprawy, autostrady), konieczne jest zaprowadzenie dla niego ewidencji przebiegu pojazdu i liczenie kilometrówki.


Ewidencja ta zawiera dane służące weryfikacji rzeczywistego wykorzystywania pojazdu na cele służbowe.
Do kosztów faktycznych użycia samochodu osobowego można zaliczać: koszty paliwa, koszty serwisu, koszty płynów eksploatacyjnych, koszty przeglądów serwisowych, koszty remontów, koszty zakupu części zamiennych, ubezpieczenia pojazdu, ale także koszty przejazdu autostradą i opłaty parkingowe (np. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 8.5.2014 r., sygn.akt III SA/Wa 3005/13).

Nie zalicza się natomiast do omawianego limitu kosztów poniesionych z tytułu wynajmu takiego samochodu. Wydatek tego typu należy traktować jak zwykły koszt podatkowy (np. interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 05.01.2015 r., znak:ILPB4/423-483/14-4/ŁM).
Ewidencja przebiegu pojazdu nie stanowi jednak dowodu potwierdzającego poniesienie wydatków. Wartości z niej wynikające określają jedynie limit wydatków, które można zaliczyć w ciężar kosztów uzyskania przychodów. Natomiast kosztem podatkowym mogą być jedynie, w wyznaczonym przez ww. ewidencję limicie, faktycznie poniesione i właściwie udokumentowane wydatki (w tym wydatki na paliwo) związane z samochodem osobowym, dla którego jest ona prowadzona.

Reasumując, wydatki eksploatacyjne (tu: wydatki na paliwo) poniesione w związku z używaniem samochodu osobowego, który nie stanowi składnika majątku Spółki, mogą być zaliczone do kosztów podatkowych wyłącznie w ramach limitu tzw. kilometrówki.

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: