eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Praca w Anglii: wynagrodzenie w polskim PIT-36

Praca w Anglii: wynagrodzenie w polskim PIT-36

2019-04-05 13:57

Praca w Anglii: wynagrodzenie w polskim PIT-36

Od brytyjskich dochodów nie płacimy podatku ©  whitelook - Fotolia.com

PRZEJDŹ DO GALERII ZDJĘĆ (11)

Mimo że wystąpienie Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej zbliża się dużymi krokami, nadal jest to kraj, w którym pracuje znaczna część naszych rodaków. Pensje są tam bowiem znacznie wyższe od krajowych. Czy dochody takie trzeba rozliczać w Polsce? Okazuje się że obecnie niekiedy tak, ale w przyszłości będzie to smutny obowiązek każdego.

Przeczytaj także: Pracujesz w Anglii czy Austrii? Fiskus zabierze Ci zagraniczny podatek

Polski ustawodawca wskazuje, że w państwie swojej rezydencji podatkowej musimy rozliczać się ze wszystkich uzyskanych w trakcie roku podatkowego dochodów, w tym także tych uzyskanych za granicą – mimo że te już raz tam zostały opodatkowane. Dlatego też osoba będąca polskim rezydentem podatkowym wypełniając krajowego PIT-a nie może zapomnieć o dochodach zagranicznych, a nawet gdyby z różnych względów ich nie wykazała – z czasem fiskus i tak się o nie upomni. Uzyska bowiem informacje z zagranicy o tym, że taka osoba tam pracowała zarobkowo. Powyższe nie oznacza jednak od razu obowiązku zapłaty z tego tytułu podatku.

Podatnik zarabiający za granicą do dochodów tych stosuje bowiem odpowiednią metodę zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu. Obecnie umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania, zawarta pomiędzy Anglią a Polską, wskazuje na metodę wyłączenia z progresją. Jest to jedna z dwóch dopuszczalnych – korzystniejsza dla podatników. Metoda ta zwalnia z podatku w Polsce dochody zagraniczne. W polskim PIT trzeba je wprawdzie wykazać, niemniej podatku o nich podatnik nie zapłaci. Niestety podniosą one daninę od dochodów tu opodatkowanych.

Zagraniczne dochody są w Polsce rozliczane wg jednej z dwóch metod:
 • metody wyłączenia z progresją - która zwalnia je z podatku w Polsce, niemniej dochody te wpływają na wartość stawki podatku mającej zastosowanie do dochodów tu opodatkowanych
 • metody odliczenia proporcjonalnego - która nakazuje dochody zagraniczne w Polsce opodatkować tak samo jak krajowe, niemniej przy liczeniu podatku zezwala na odliczenie podatku zapłaconego za granicą (w części przypadającej na dochody zagraniczne.

Metodę wyłączenia z progresją stosuje się m.in. do dochodów uzyskanych w Albanii, Danii, Chorwacji, Estonii, Francji, Grecji, Irlandii, Japonii, Kanadzie, Litwie, Luksemburgu, Łotwie, Niemczech, Portugalii, Rumunii, Słowenii, Słowacji, Szwecji, Turcji, Ukrainie, Węgrzech, Włoszech.

Metodę odliczenia proporcjonalnego stosuje się natomiast m.in. do dochodów uzyskanych w Belgii, Holandii, Islandii, Macedonii, Rosji, Stanach Zjednoczonych, Tadżykistanie.

fot. whitelook - Fotolia.com

Od brytyjskich dochodów nie płacimy podatku

Brytyjskie dochody są zwolnione z podatku w Polsce. Jeżeli jednak polski rezydent podatkowy składa w naszym kraju PIT-a, musi pamiętać o ich ujawnieniu w tym rozliczeniu podatkowym. Efektem powyższego jest podniesienie stawki podatku dla dochodów krajowych.


Praktyczny sposób rozliczenia brytyjskich dochodów (wraz z wypełnieniem samego formularza podatkowego) prezentujemy poniżej. Z uwagi jednakże na to, iż dochody te są w Polsce zwolnione z podatku, w przykładzie zostały też dodane dochody krajowe. Występowanie jedynie dochodów Anglii skutkuje bowiem tym, że podatnik w Polsce nie musi w ogóle składać PITa, a gdyby nawet to zrobił, formularz byłby w zasadzie „zerowy”. Dochody krajowe pozwolą pokazać jak wygląda sam mechanizm obliczania podatku w takim przypadku.

Założenia:
Przez pięć miesięcy 2018 r. Pan Piotr pracował w Polsce na umowę o pracę. Z tego tytułu otrzymał od pracodawcy PIT-11, w którym wykazane zostały następujące wartości:
Przychód: 21 000 zł
Koszty uzyskania przychodu: 556,25 zł
Dochód: 20 443,75 zł
Zaliczka na podatek: 1 525 zł
Składki na ubezpieczenie społeczne: 2 879,10 zł
Składki na ubezpieczenie zdrowotne: 1 404,36 zł

W miesiącach lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad Pan Piotr pracował w Anglii. Jego wynagrodzenie z tego tytułu wynosiło: za miesiące liczące 31 dni: 2075,60 GBP, a za miesiące liczące 30 dni: 2078 GBP. Płatne ono było 5-tego dnia następnego miesiąca. Pracodawca z tego tytułu pobierał zaliczkę na podatek w wysokości 180 GBPo za każdy miesiąc.


1. Przelicz walutę na złotówki


W polskich rozliczeniach podatkowych należy wyrażać wszystkie kwoty w złotówkach. Dlatego też konieczne jest tutaj dokonanie odpowiedniego przeliczenia walut obcych. Zanim jednak dokonamy tego przeliczenia dodajmy, że w rozliczeniu podatkowym osoby pracujące za granicą na tzw. etacie mają prawo odliczyć od przychodu 30% zagranicznej diety za każdy dzień przebywania za granicą w stosunku pracy.
Ważne
Należy pamiętać, że odliczenie 30% diety przysługuje jedynie podatnikom przebywającym czasowo za granicą i uzyskującym przychody jedynie ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy.

W związku z tym odliczenia tego nie stosują osoby uzyskujące przychody z innych tytułów.

Przyjmijmy dla uproszczenia, że Pan Piotr pozostawał za granicą przez całe miesiące w których pracował. Dieta zagraniczna dla Anglii wynosi 35 GBP za każdą dobę. W związku z tym kwoty przysługujących diet pomniejszających przychód wyniosą:
 • lipiec: 31 dni x 35 GBP x 30%= 325,5 GBP
 • sierpień: 31 dni x 35 GBP x 30%= 325,5 GBP
 • wrzesień: 30 dni x 35 GBP x 30% = 315 GBP
 • październik: 31 dni x 35 GBP x 30%= 325,5 GBP
 • listopad: 30 dni x 35 GBP x 30% = 315 GBP

Wykazany w rocznym PIT przychód, pomniejszony o przysługujące odliczenia, wyniesie zatem:
 • lipiec: 2 075,60 GBP– 325,5 GBP = 1 750,10 GBP
 • sierpień: 2 075,60 GBP– 325,5 GBP = 1 750,10 GBP
 • wrzesień: 2 078 GBP – 315 GBP = 1 763 GBP
 • październik: 2 075,60 GBP– 325,5 GBP = 1 750,10 GBP
 • wrzesień: 2 078 GBP – 315 GBP = 1 763 GBP

Tak ustaloną wartość przychodu należy w następnym kroku przeliczyć na złote polskie.
Uwaga
Przeliczenia walut obcych na złotówki dokonuje się tutaj obowiązkowo po średnim kursie NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu (jeżeli zatem dla przykładu wynagrodzenie zostało wypłacone 5 listopada, to stosuje się do niego kurs z 4 listopada). Nie stosuje się tutaj rzeczywistego kursu banku podatnika czy kantoru wymiany walut.

Na potrzeby naszego przykładu dla uproszczenia przyjmiemy jeden kurs, na poziomie 5,00 zł. W związku z powyższym przychód Pana Piotra wyniesie:
 • lipiec: 1750,1 GBP x 5,00 zł/GBP = 8750,50 zł
 • sierpień: 1750,1 GBP x 5,00 zł/GBP = 8750,50 zł
 • wrzesień: 1763 GBP x 5,00 zł/GBP = 8 815,00 zł
 • październik: 1750,1 GBP x 5,00 zł/GBP = 8750,50 zł
 • wrzesień: 1763 GBP x 5,00 zł/GBP = 8 815,00 zł

Razem przychód, wykazany w PIT/ZG wyniesie: 43 881,50 zł.

Warto w tym miejscu dodać, że na złotówki nie trzeba tutaj już przeliczać samego podatku zapłaconego za granicą. Ten bowiem nie wywiera wpływu na rozliczenie.

Ponieważ Pan Piotr pracował w oparciu o umowę o pracę, przysługują mu także krajowe zryczałtowane koszty uzyskania przychodu. Załóżmy, że mieszkał on w tej samej miejscowości, w której znajdował się jego zakład pracy. W związku z tym przy ustalaniu dochodu może uwzględnić w każdym miesiącu koszty w wysokości 111,25 zł, czyli w sumie (za 5 miesięcy) 556,25 zł.

Zagraniczny dochód Pana Piotra wyniesie zatem: 43 881,50 zł - 556,25 zł = 43 325,25 zł.

Dochód ten zostanie wykazany w kolumnie „c” załącznika PIT/ZG.
W części C. załącznika PIT/ZG kolumna „c” służy do wykazywania zagranicznych dochodów opodatkowanych wg metody wyłączenia z progresją. Kolumna „d” służy natomiast do wykazywania dochodów zagranicznych opodatkowanych wg metody odliczenia proporcjonalnego.

2. Sporządź PIT-a.


Wypełnienie zeznania podatkowego zaczynamy od wyboru stosownego kompletu dokumentów, a następnie wpisania danych identyfikujących podatnika, wskazania sposobu rozliczenia oraz określenia urzędu, do którego jest ono kierowane. Dla dochodów zagranicznych właściwy jest formularz PIT-36 wraz z załącznikiem PIT/ZG. Warto dodać, że od 2018 r. należy też wskazać, czy składamy PIT-36 czy PIT-36S. Ten ostatni jest przewidziany dla przedsiębiorstw w spadku, a więc nas nie interesuje.

fot. mat. prasowe

Dane adresowe w PIT-36

Wypełnienie zeznania PIT-36 rozpoczynamy od podania danych adresowych podatnika oraz celu złożenia formularza.


Kolejny etap to wpisanie przychodów z pracy uzyskanych w kraju. Te wystarczy przepisać z otrzymanego od pracodawcy PIT-11.

fot. mat. prasowe

Dochody z pracy w PIT-36

Dochody z pracy opodatkowane w Polsce wykazywane są na drugiej stronie formularza


Teraz możemy przejść do wypełnienia załącznika PIT/ZG, w którym zostaną wykazane dochody zagraniczne (taka kolejność wypełniania formularza nie jest obowiązkowa).

Najpierw jednak załącznik taki należy dodać do kompletu zeznania podatkowego. Jeżeli podatnik korzysta z e-Deklaracji przygotowanych przez resort finansów, dodanie załącznika dokonuje się poprzez wskazanie liczby sztuk tego załącznika w odpowiednim polu zeznania podstawowego pod końcem formularza (w naszym przypadku jest to PIT-36).

fot. mat. prasowe

Dodawanie załączników do e-Deklaracji PIT-36

Załączniki do zeznania podstawowego dodawane są automatycznie po wskazaniu ich liczby.


Czynność ta spowoduje automatyczne dołączenie wskazanego załącznika w wymaganej ilości egzemplarzy.
W PIT/ZG, po podaniu danych identyfikacyjnych (e-Deklaracja dokonuje tutaj ich automatycznego przeniesienia za wyjątkiem identyfikatora podatkowego) należy wskazać kraj, w którym uzyskano dochody, oraz ich wartość w części C., kolumnie „c”.
Warto dodać, że w jednym PIT/ZG można wykazać dochody tylko z jednego kraju. W związku z tym liczba takich załączników jest uzależniona od ilości krajów, w których podatnik pracował.

fot. mat. prasowe

Dochody z Anglii w PIT/ZG

Sposób prezentacji dochodów zagranicznych zależy od źródła przychodu oraz metody ich opodatkowania.


Na tym wypełnienie załącznika PIT/ZG się kończy. Kwota wykazanego w nim dochodu winna następnie zostać przeniesiona do części H. zeznania PIT-36 (pole 182). E-Deklaracja wartość tę przenosi automatycznie - nie trzeba jej wpisywać ręcznie.

fot. mat. prasowe

Dochody zwolnione z podatku w PIT-36

Dochody zagraniczne, które są zwolnione z podatku, a wpływają na jego wysokość w stosunku do dochodów krajowych, są ujmowane w zeznaniu rocznym.


Teraz przejdziemy do podania brakujących danych z informacji PIT-11. Można było oczywiście wpisać je już wcześniej, niemniej w niektórych przypadkach e-Deklaracja mogłaby zwracać komunikaty o ich nieprawidłowych wysokościach. Dlatego właśnie dobrze jest je wprowadzić dopiero po określeniu wszystkich przychodów.

I tak w części E. (pole 165) należy podać wartość składek na ubezpieczenie społeczne wykazaną w informacji PIT-11 otrzymanej od polskiego pracodawcy.

fot. mat. prasowe

Składki na ubezpieczenie społeczne w PIT-36

Składki na ubezpieczenie społeczne są podstawowym odliczeniem od dochodu pomniejszającym podstawę opodatkowania.


Na tej podstawie nastąpi obliczenie podstawy opodatkowania w prawidłowej wysokości oraz ustalenie podatku przy uwzględnieniu dochodów zagranicznych.

fot. mat. prasowe

Wyliczenie podatku w PIT-36

e-Deklaracja PIT-36 dokonuje automatycznego wyliczenia podatku


Jak ustalić podatek przy metodzie wyłączenia z progresją
E-deklaracje, czy programy do sporządzania zeznań podatkowych, same dokonują niezbędnych działań arytmetycznych w celu obliczenia podatku. Warto jednak wiedzieć, w jaki sposób taka wartość podatku jest obliczona. Dlatego poniżej zaprezentujemy sposób jego wyliczenia dla naszego przykładu.

Dc = 17 654,65 zł + 43 325,25 zł = 60 889,90 zł = 60 890 zł (I próg podatkowy)
P = 60 890 zł x 18% - 556,02 zł = 10 404,18 zł
S =(10 404,18 zł / 60 889,90 zł) x 100% = 17,09%
Pn = 17 655 zł x 17,09% = 3 017,24zł

gdzie:
DC - dochód całkowity
P - podatek obliczony wg skali podatkowej
S - stopa procentowa
Pn - podatek należny

Następnym krokiem jest wskazanie w części I. zeznania PIT-36 kwoty składki na ubezpieczenie zdrowotne, która podlega odliczeniu. Na tej podstawie następuje wyliczenie należnego podatku.

fot. mat. prasowe

Składki na ubezpieczenie zdrowotne w PIT-36

Po podaniu wartości składki na ubezpieczenie zdrowotne następuje ustalenie wartości należnego podatku.


W części M. formularza należy wskazać faktycznie wpłacone w trakcie roku zaliczki na podatek (w naszym przypadku jest to kwota zaliczki na podatek pobrana przez płatnika, a wykazana w PIT-11). Jak nietrudno zauważyć, podatnik z naszego przykładu będzie musiał dopłacić fiskusowi kwotę 88 zł.

fot. mat. prasowe

Rozliczenie podatku w PIT-36

Wartość podatku do wpłaty/zwrotu jest określana w części M. zeznania PIT-36


Na tym wypełnienie zeznania można zakończyć. Teraz wystarczy formularz wydrukować, podpisać i dostarczyć do urzędu skarbowego bądź wysłać go elektronicznie - co jest dużo wygodniejsze i szybsze. Jak wysłać e-Deklarację elektronicznie, opisaliśmy tutaj: Jak wysłać e-Deklaracje do urzędu skarbowego.

Z uwagi jednakże na to, że u Pana Piotra wystąpił podatek należny, może one przekazać 1% jego wartości na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego. Służy temu część R. zeznania PIT-36, w której to należy wskazać co najmniej nr KRS wybranej organizacji oraz wnioskowaną kwotę do przekazania. W części S. formularza można też dobrowolnie podać cel szczegółowy, na który organizacja winna wykorzystać otrzymaną kwotę oraz wyrazić zgodę na przekazanie jej danych osobowych podatników.

fot. mat. prasowe

1% dla OPP w PIT-36

Warto podzielić się swoim podatkiem z organizacją pożytku publicznego tym bardziej, że to nic podatnika nie kosztuje.


Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego jest w pełni dobrowolny. Warto jednak korzystać z tej inicjatywy tym bardziej, że nie kosztuje ona podatnika ani złotówki. Lista organizacji uprawnionych do uzyskania 1 proc. podatku dostępna jest tutaj: Baza OPP uprawnionych do 1% podatku

Uwaga zmiany!
Już niedługo dochody brytyjskie będą rozliczane wg drugiej ze wskazanych metod, czyli odliczenia proporcjonalnego. Jest to niewątpliwie pogorszenie zasad rozliczania dochodów zagranicznych. Szerzej na ten temat pisaliśmy w artykule: Pracujesz w Anglii czy Austrii? Fiskus zabierze Ci zagraniczny podatek

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: