eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiAktualności podatkowe › Preferencyjne rozliczenie podatku także przy spóźnionym PIT

Preferencyjne rozliczenie podatku także przy spóźnionym PIT

2020-02-10 13:42

Preferencyjne rozliczenie podatku także przy spóźnionym PIT

Zniesiony limit czasowy rozliczenia się z dzieckiem/małżonkiem ©  serq - Fotolia.com

Samotni rodzice bądź małżonkowie mogą preferencyjnie rozliczyć podatek dochodowy. Dzięki takim rozwiązaniom zobowiązanie podatkowe może istotnie spaść, zwłaszcza gdy uzyskiwane dochody przekraczają próg podatkowy wpadając w opodatkowanie 32% stawką PIT. W zeznaniach podatkowych za 2019 r. ustawodawca zniósł jeden z warunków takich rozliczeń.

Przeczytaj także: Podatek liniowy: nawet zawieszona firma wyłącza preferencyjne opodatkowanie

Wspólne rozliczenie małżonków


Wspólne zeznanie podatkowe mogą złożyć małżonkowie, którzy podlegają w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, między którymi przez cały rok istniała wspólność majątkowa oraz pozostający przez cały rok w związku małżeńskim. Jak zatem nietrudno zauważyć, preferencji zostały pozbawione osoby pozostające w konkubinacie czy małżonkowie ale z ustanowioną rozdzielnością majątkową.

Możliwe jest też wspólne rozliczenie się ze zmarłym małżonkiem w sytuacji, gdy:
 • podatnik zawarł związek małżeński przed rozpoczęciem roku podatkowego, a jego współmałżonek zmarł w trakcie roku podatkowego lub
 • współmałżonek podatnika zmarł po upływie roku podatkowego, a przed złożeniem zeznania podatkowego
- pod warunkiem, że między małżonkami istniała wspólność majątkowa.

Wspólny PIT jest jednak obwarowany dodatkowymi przesłankami. Pierwsza z nich została podana już wyżej (czyli nieograniczony obowiązek podatkowy w Polsce).
Uwaga na wyjątek
Wspólne rozliczenie przysługuje też małżonkom, którzy
 • mieli miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo Konfederacji Szwajcarskiej lub
 • jeżeli jeden z nich podlegał nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce, a drugi miał miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w innym niż Polska państwie Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej – jeżeli osiągnęli podlegające opodatkowaniu na terytorium Polski przychody w wysokości stanowiącej łącznie co najmniej 75% całkowitego przychodu osiągniętego przez oboje małżonków w danym roku podatkowym i udokumentowali certyfikatem rezydencji miejsce zamieszkania dla celów podatkowych.

fot. serq - Fotolia.com

Zniesiony limit czasowy rozliczenia się z dzieckiem/małżonkiem

Aby rozliczyć się jako osoba samotnie wychowująca dziecko bądź razem z małżonkiem, obok spełnienia szeregu warunków materialnych, o wyborze tej preferencji trzeba też powiadomić fiskusa. Do tej pory okres powiadomienia był ograniczony w czasie (do upływu terminu złożenia rocznego PIT). Poczynając od zeznań za rok 2019 termin ten został jednak zniesiony.


Nadto, aby rozliczyć się wspólnie, żaden z małżonków w danym roku podatkowym nie może być opodatkowany:
 • 19% podatkiem liniowym,
 • zryczałtowanym podatkiem dochodowym (z wyjątkiem dochodów z tzw. prywatnego najmu), w tym także kartą podatkową,
 • zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów osób duchownych,
 • podatkiem tonażowym,
 • według ustawy o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych.

Ostatnim warunkiem wspólnego opodatkowania jest złożenie stosownego wniosku (wyrażonego w zeznaniu podatkowym) o wyborze tej preferencji.
Ważna zmiana
W stanie prawnym obowiązującym do końca 2018 r. wniosek o wspólne opodatkowanie musiał zostać złożony nie później, niż w terminie przewidzianym dla złożenia zeznania podatkowego za dany rok, czyli do 30 kwietnia następnego roku. Po upływie tego terminu wybór preferencji nie był już możliwy.

Z dniem 1 stycznia 2019 r. warunek ten został uchylony. W rezultacie zatem poczynając od rozliczeń podatkowych PIT za 2019 r. złożenie takiego wniosku także później (np. w maju, czerwcu itp.) nie będzie przeszkodą w rozliczeniu podatku na preferencyjnych zasadach. To samo tyczy się korekt rozliczeń podatkowych, którym będzie mogła towarzyszyć zmiana sposobu rozliczenia PIT.

Rozliczenie razem z dzieckiem


Wspólnie z dzieckiem może rozliczyć się rodzic bądź opiekun prawny, podlegający w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, będący panną, kawalerem, wdową, wdowcem, rozwódką, rozwodnikiem albo osobą, w stosunku do której orzeczono separację w rozumieniu odrębnych przepisów, lub osobą pozostającą w związku małżeńskim, jeżeli jej małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności, jeżeli ten rodzic lub opiekun w roku podatkowym samotnie wychowywał dzieci:
 1. małoletnie,
 2. bez względu na ich wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymywały zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną,
 3. do ukończenia 25 roku życia uczące się w szkołach, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, przepisach o szkolnictwie wyższym i nauce lub w przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie, jeżeli w roku podatkowym nie uzyskały dochodów podlegających opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27 lub art. 30b lub uzyskały przychody, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 148, w łącznej wysokości przekraczającej kwotę stanowiącą iloraz kwoty zmniejszającej podatek określonej w art. 27 ust. 1b pkt 1 oraz stawki podatku, określonej w pierwszym przedziale skali, o której mowa w art. 27 ust. 1, z wyjątkiem renty rodzinnej.

Również tutaj ustawodawca postawił warunki dodatkowe:
 • podatnik taki, w roku podatkowym, za który chce skorzystać z preferencji:
  • musiał podlegać nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu lub
  • musiał mieć miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w innym niż Polska państwie Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo Konfederacji Szwajcarskiej, osiągnął podlegające opodatkowaniu na terytorium Polski przychody w wysokości stanowiącej łącznie co najmniej 75% całkowitego przychodu osiągniętego w danym roku podatkowym i udokumentował certyfikatem rezydencji miejsce zamieszkania dla celów podatkowych
 • w roku podatkowym zarówno on jak i dziecko nie mogli być opodatkowani:
  • 19% podatkiem liniowym,
  • zryczałtowanym podatkiem dochodowym (z wyjątkiem dochodów z tzw. prywatnego najmu), w tym także kartą podatkową,
  • zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów osób duchownych,
  • podatkiem tonażowym,
  • według ustawy o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych.

Również tutaj preferencyjne opodatkowanie następowało na wniosek złożony w rocznym PIT w terminie przewidziany dla złożenia tego rozliczenia (czyli 30 kwietnia roku następnego) pod rygorem jego skuteczności. I ten termin (podobnie jak w przypadku małżonków) z dniem 1 stycznia 2019 r. został zniesiony, a w rezultacie poczynając od PIT za rok 2019 nawet w przypadku jego złożenia po 30 kwietnia podatnik będzie mógł z preferencji skrozystać.

Przeczytaj także


Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

PARTNER DZIAŁU PODATKI:

rozlicz swój PIT i pomóż dzieciom zapomnieć o chorobie

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: