eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiAktualności podatkowe › Błędny JPK_VAT: sankcja VAT fakultatywna a nie obowiązkowa

Błędny JPK_VAT: sankcja VAT fakultatywna a nie obowiązkowa

2020-09-16 12:02

Błędny JPK_VAT: sankcja VAT fakultatywna a nie obowiązkowa

Fiskus nie będzie musiał wymierzać sankcji VAT za błędne JPK_VAT © hin255 - Fotolia.com

Od października 2020 r. podatnicy będą przesyłać fiskusowi jednolity plik kontrolny razem z deklaracją. Do ustawy o VAT trafi też nowa sankcja za błędy. Ta pierwotnie miała być obligatoryjna. Ostatecznie jednak fiskus będzie mógł odstąpić od jej wymierzenia.

Przeczytaj także: Sprzedaż VAT marża w nowym JPK_VAT z deklaracją

Nowe obowiązki w zakresie JPK_VAT z deklaracją zostały określone w art. 109 ust. 3b – 3k ustawy o VAT, które zaczną obowiązywać od października 2020 r. Nowy jednolity plik kontrolny będzie się składał z dwóch części: ewidencyjnej i deklaracyjnej.

Przytoczone regulacje wskazują, że podatnicy będą zobowiązani przesłać za każdy miesiąc do urzędu skarbowego - za pomocą środków komunikacji elektronicznej, ewidencję VAT łącznie z deklaracją podatkową, w terminie przewidzianym do złożenia tej deklaracji, czyli do 25 dnia kolejnego miesiąca.

Tak będzie w przypadku podatników rozliczających VAT za okresy miesięczne. Nieco inaczej obowiązki te przedstawiają się w przypadku VAT kwartalnego. Tutaj bowiem podatnicy będą obowiązani:
  • za pierwszy i drugi miesiąc danego kwartału - w terminie do 25. dnia miesiąca następującego odpowiednio po każdym z tych miesięcy – przesłać elektronicznie jedynie ewidencję,
  • za ostatni miesiąc danego kwartału – w terminie przewidzianym do złożenia deklaracji kwartalnej (czyli 25 dnia miesiąca następującego po danym kwartale) – przesłać elektronicznie ewidencję łącznie z deklaracją.

Błędy w przesłanej ewidencji VAT


W terminie 14 dni od dnia:
  1. stwierdzenia przez podatnika, że przesłana ewidencja zawiera błędy lub dane niezgodne ze stanem faktycznym, lub
  2. zmiany danych zawartych w przesłanej ewidencji
- podatnik jest obowiązany przesłać korektę ewidencji.

Jeżeli zaś to naczelnik urzędu skarbowego stwierdzi błędy, które uniemożliwiają przeprowadzenie weryfikacji prawidłowości transakcji, wezwie on podatnika do ich skorygowania, jednocześnie wskazując te błędy.
Podatnik następnie w terminie 14 dni od dnia doręczenia powyższego wezwania będzie zobowiązany przesłać elektronicznie ewidencję skorygowaną w zakresie błędów wskazanych w wezwaniu lub złożyć wyjaśnienia wskazujące, że ewidencja nie zawiera błędów, o których mowa w tym wezwaniu.

Jeżeli podatnik, wbrew powyższemu obowiązkowi nie prześle ewidencji skorygowanej w zakresie błędów wskazanych w wezwaniu lub nie złoży wyjaśnień, albo zrobi to po terminie, bądź w złożonych wyjaśnieniach nie wykaże, że ewidencja nie zawiera podanych błędów, naczelnik urzędu skarbowego będzie mógł nałożyć, w drodze decyzji, na tego podatnika karę pieniężną w wysokości 500 zł za każdy błąd (wskazany w wezwaniu).

Kary te nie będą stosowane do podatnika będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, który za ten sam czyn ponosi odpowiedzialność za wykroczenie skarbowe lub przestępstwo skarbowe. Karę trzeba będzie uiścić bez wezwania naczelnika urzędu skarbowego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji o jej nałożeniu.

Warto w tym miejscu dodać, że pierwotnie przepis trakujący o karze za błędy w JPK wskazywał na bezwzględny obowiązek jej nałożenia przez naczelnika urzędu skarbowego. Jednakże Na mocy art. 58 pkt 1 lit. c) ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568 ze zm.) zmieniono charakter kary za błędy w JPK_VAT z obligatoryjnego na fakultatywny. Zgodnie z założeniami kary mają być nakładane jedynie na tych podatników, którzy poprzez celowe, uporczywe działania i wprowadzane błędy uniemożliwiają weryfikację prawidłowości transakcji.

Przeczytaj także


Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

PARTNER DZIAŁU PODATKI:

rozlicz swój PIT i pomóż dzieciom zapomnieć o chorobie

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: