eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiAktualności podatkowe › Odliczenie darowizn na COVID-19 w PIT za 2020 r.

Odliczenie darowizn na COVID-19 w PIT za 2020 r.

2021-01-13 12:47

Odliczenie darowizn na COVID-19 w PIT za 2020 r.

Walka z pandemią koronawirusa zmniejsza podatek dochodowy © serq - Fotolia.com

Wypełniając roczny PIT warto pamiętać o ulgach podatkowych, które znacznie mogą obniżyć należną fiskusowi daninę. Już w trakcie 2020 roku do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych trafiła nowa, w postaci odliczenia darowizn przekazanych na przeciwdziałanie COVID-19. Ulgę tę rozlicza się już w PIT za 2020 r.

Przeczytaj także: Podstawa opodatkowania w PIT-28 za 2020 r.: odliczenia i ulga na złe długi

Ulga na przeciwdziałanie COVID-19 jest odliczeniem od dochodu. W odróżnieniu od innych darowizn nie jest limitowana, zaś wartość odliczenia jest różna w zależności od daty przekazania darowizny na zwalczanie wirusa.

Przypomnijmy, ustawa o PIT zawiera obecnie cztery podstawowe rodzaje odliczeń darowizn, tj. na cele:
 • określone w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego organizacjom, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 tej ustawy lub równoważnym organizacjom określonym w przepisach regulujących działalność pożytku publicznego obowiązujących w innym niż Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych, realizującym te cele,
 • kultu religijnego,
 • krwiodawstwa realizowanego przez honorowych dawców krwi na podstawie ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi, w wysokości iloczynu kwoty rekompensaty określonej przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 2 tej ustawy i litrów oddanej krwi lub jej składników,
 • kształcenia zawodowego publicznym szkołom prowadzącym kształcenie zawodowe, o których mowa w art. 4 pkt 28a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, oraz publicznym placówkom i centrom, o których mowa w art. 2 pkt 4 tej ustawy.

Cechą charakterystyczną tych odliczeń jest ich limit. Otóż wartość darowizn odliczanych od dochodu w rocznym PIT z powyższych tytułów nie może w sumie przekroczyć 6% dochodu (bądź przychodu w przypadku ryczałtowców) ujętego w zeznaniu podatkowym.

Obecnie jednak w rocznym PIT odliczyć można również darowizny przekazane na walkę z COVID-19. Pozwala na to art. 52n ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który trafił do ustawy z dniem 31 marca 2020 r. Co przy tym niezwykle ważne, nowe przepisy pozwalają na odliczenie darowizn już w zeznaniach podatkowych za 2020 r. i to przekazanych od początku roku a nie dopiero od wejścia w życie tej regulacji. W zależności jednak od daty przekazania darowizny, wartość odliczenia będzie różna.

fot. serq - Fotolia.com

Walka z pandemią koronawirusa zmniejsza podatek dochodowy

Wskutek pandemii spowodowanej COVID-19 ustawodawca postanowił zachęcić podatników do finansowego wsparcia walki z nim. Darowizny przekazane na ten cel stanowią odliczenie od podatku. Trzeba jednak zwrócić szczególną uwagę na to, kto jest beneficjentem darowizny oraz kiedy została ona przekazana. Wartość odliczenia jest bowiem zmienna w czasie.


I tak zgodnie z przytoczonym przepisem od podstawy obliczenia podatku ustalonej zgodnie z art. 26 ust. 1 (skala podatkowa) lub art. 30c ust. 2 (podatek liniowy uwaga jest to jedna z nielicznych ulg przysługująca również przedsiębiorcom opodatkowanym liniowo) ustawy o PIT oraz art. 11 ustawy o ryczałcie ewidencjonowanym (a więc ulga przewidziana jest także dla ryczałtowców) w celu obliczenia podatku podatnik może odliczyć darowizny rzeczowe i pieniężne przekazane od dnia 1 stycznia 2020 r. do końca miesiąca, w którym odwołano stan epidemii ogłoszony z powodu COVID-19, na przeciwdziałanie COVID-19, o którym mowa w art. 2 ust. 2 ustawy o COVID-19:
 1. podmiotom wykonującym działalność leczniczą, wpisanym do wykazu, o którym mowa w art. 7 ustawy o COVID-19;
 2. Agencji Rezerw Materiałowych z przeznaczeniem na cele wykonywania zadań ustawowych;
 3. Centralnej Bazie Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych z przeznaczeniem na cele wykonywania działalności statutowej;
 4. domom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, noclegowniom, schroniskom dla osób bezdomnych, w tym z usługami opiekuńczymi, ośrodkom wsparcia, rodzinnym domom pomocy oraz domom pomocy społecznej, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
 5. Funduszowi Przeciwdziałania COVID-19, o którym mowa w art. 65 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568, 695, 1086, 1262, 1478 i 1747).

Czym jest przeciwdziałanie COVID-19?
Rozumie się przez to wszelkie czynności związane ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków, w tym społeczno-gospodarczych tej choroby zakaźnej.

Przedmiotem odliczanej darowizny mogą być zarówno towary czy prawa majątkowe (według wartości brutto z nieodliczonym VAT), w tym środki pieniężne. Darowiznę należy udokumentować dowodem wpłaty na rachunek płatniczy, gdy ma ona formę pieniężną, a w przypadku darowizny niepieniężnej - dokumentem, z którego wynikają dane identyfikujące darczyńcę oraz wartość przekazanej darowizny wraz z oświadczeniem obdarowanego o jej przyjęciu.

Ile można odliczyć?


Wartość przekazanych darowizn na walkę z COVID-19 nie jest limitowana. Ogranicza je zatem wyłącznie wartość wykazanego przychodu/dochodu w zeznaniu podatkowym. Okazuje się jednak, że w zależności od tego, kiedy darowizna faktycznie została przekazana, podatnicy będą mogli mniej lub więcej zaoszczędzić na podatku. Otóż w przypadku darowizny przekazanej bezpośrednio przez podatnika:
 • od początku 2020 r. do dnia 30 kwietnia 2020 r. – odliczeniu podlega kwota odpowiadająca 200% wartości darowizny;
 • w maju 2020 r. – odliczeniu podlega kwota odpowiadająca 150% wartości darowizny;
 • od dnia 1 czerwca 2020 r. do dnia 30 września 2020 r. – odliczeniu podlega kwota odpowiadająca 100% wartości darowizny;
 • od dnia 1 października 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. - odliczeniu podlega kwota odpowiadająca 200% wartości darowizny.

Na potrzeby PIT za 2020 r. pomijamy tutaj darowizny przekazane na walkę z COVID-19 w 2021 roku.

W przypadku zaś darowizn przekazanych za pośrednictwem organizacji pożytku publicznego, odliczenie podatnikowi przysługuje, jeżeli przekazanie darowizny tej organizacji przez podatnika, a następnie przez tę organizację podmiotom wymienionym wyżej wyłącznie w punktach 1-3, nastąpiło w okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r. Nadto warunkiem skorzystania z odliczenia jest posiadanie przez podatnika pisemnej informacji o miesiącu przekazania środków pochodzących z darowizny oraz nazwie podmiotu, na rzecz którego te środki zostały przekazane – sporządzonej przez organizację pożytku publicznego. W przypadku tych darowizn przekazanych:
 • do dnia 30 kwietnia 2020 r. – odliczeniu podlega kwota odpowiadająca 200% wartości darowizny;
 • w maju 2020 r. – odliczeniu podlega kwota odpowiadająca 150% wartości darowizny.

Uwaga!
W ramach opisanej ulgi odliczyć można jedynie darowizny nieodliczone na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 9 o PIT i art. 11 ustawy o ryczałcie ewidencjonowanym (a więc w ramach darowizn wymienionych na samym początku niniejszego artykułu).

Przekazane darowizny na rzecz przeciwdziałania COVID-19 wykazuje się na formularzu PIT/O, z którego następnie przenosi się je do zeznań PIT-37, PIT-36, PIT-36L oraz PIT-28.

Przeczytaj także


Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

PARTNER DZIAŁU PODATKI:

rozlicz swój PIT i pomóż dzieciom zapomnieć o chorobie
bezpłatny program PIT 2020

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: