eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiInterpretacje i wyjaśnienia › Zakup budynku mieszkalno-usługowego z ulgą mieszkaniową

Zakup budynku mieszkalno-usługowego z ulgą mieszkaniową

2021-04-28 12:42

Zakup budynku mieszkalno-usługowego z ulgą mieszkaniową

Dom z częścią usługową w uldze mieszkaniowej © Artur Marciniec - Fotolia.com

Budynki mieszkalne są to obiekty budowlane, których co najmniej połowa całkowitej powierzchni użytkowej jest wykorzystywana do celów mieszkalnych. W związku z tym zakup budynku mieszkalno-usługowego, którego większa część stanowi powierzchnię mieszkalną, korzysta z ulgi mieszkaniowej w podatku dochodowym - uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 27.04.2021 r. nr 0115-KDIT1.4011.48.2021.2.JG.

Przeczytaj także: W uldze mieszkaniowej podatek PCC i prowizja pośrednika

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?


Małżonkowie sprzedali w 2020 r. dom, którego właścicielami byli przez okres krótszy niż 5 lat. Uzyskane ze sprzedaży pieniądze zamierzają przeznaczyć w ciągu trzech lat na zakup gruntu zabudowanego budynkiem mieszkalno-usługowym oraz remont tej nieruchomości. Powierzchnia mieszkalna budynku stanowi ponad 60% jego powierzchni całkowitej. W budynku tym małżonkowie będą realizować swoje cele mieszkaniowe. Mąż będzie w nim prowadził również działalność gospodarczą.

Zadano pytanie, czy przeznaczenie pieniędzy ze sprzedaży nieruchomości na zakup i remont budynku mieszkalno-usługowego pozwala na skorzystanie z ulgi mieszkaniowej? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:

„(…) Na podstawie przepisu art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1426, z późn. zm.) wolne od podatku dochodowego są dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 30e, w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie trzech lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości lub tego prawa majątkowego został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe; udokumentowane wydatki poniesione na te cele uwzględnia się do wysokości przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych.

fot. Artur Marciniec - Fotolia.com

Dom z częścią usługową w uldze mieszkaniowej

Ulga mieszkaniowa zwalnia z podatku pieniądze ze sprzedaży nieruchomości przeznaczone m.in. na zakup budynku mieszkalnego. Ustawa o PIT nie zawiera definicji takiego budynku. Zgodnie zaś z Polską Klasyfikacją Obiektów budowlanych, budynkiem mieszkalnym jest taki, którego co najmniej połowa powierzchni użytkowej jest wykorzystywana do celów mieszkalnych. W związku z tym zakup budynku mieszkalno-usługowego również ulgą jest objęty.


Cele mieszkaniowe, których sfinansowanie przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych uprawnia do skorzystania ze zwolnienia z opodatkowania, wymienione zostały m.in. w art. 21 ust. 25 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Stosownie do tego przepisu, za wydatki, o których mowa w ust. 1 pkt 131, uważa się wydatki poniesione na:
a. nabycie budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, a także na nabycie gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem,
b. nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie,
c. nabycie gruntu pod budowę budynku mieszkalnego lub udziału w takim gruncie, prawa użytkowania wieczystego takiego gruntu lub udziału w takim prawie, w tym również z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego, oraz nabycie innego gruntu lub udziału w gruncie, prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, jeżeli w okresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 131, grunt ten zmieni przeznaczenie na grunt pod budowę budynku mieszkalnego,
d. budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub remont własnego budynku mieszkalnego, jego części lub własnego lokalu mieszkalnego,
e. rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub adaptację na cele mieszkalne własnego budynku niemieszkalnego, jego części, własnego lokalu niemieszkalnego lub własnego pomieszczenia niemieszkalnego
- położonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej.

Zgodnie natomiast z ust. 28 ww. przepisu, za wydatki, o których mowa w ust. 25, nie uważa się wydatków poniesionych na:
1. nabycie gruntu lub udziału w gruncie, prawa wieczystego użytkowania gruntu lub udziału w takim prawie, budynku, jego części lub udziału w budynku, lub
2. budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę, adaptację lub remont budynku albo jego części
− przeznaczonych na cele rekreacyjne.

Wskazać należy, że zawarte w przepisie art. 21 ust. 25 pkt 1 tejże ustawy wyliczenie wydatków mieszkaniowych ma charakter wyczerpujący, w związku z czym tylko realizacja w wymaganym terminie celów w nim wymienionych pozwala na zwolnienie z opodatkowania dochodu uzyskanego z odpłatnego zbycia nieruchomości.

Zaznaczyć również należy, że podstawową okolicznością decydującą o zastosowaniu zwolnienia wynikającego z przywołanego wcześniej art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym jest fakt wydatkowania (począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie trzech lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie) środków z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych na wskazane w ustawie „własne cele mieszkaniowe” podatnika.

Z uwagi na fakt, iż ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie definiuje pojęcia budynku mieszkalnego, należy odwołać się w tym przypadku do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) (Dz. U. Nr 112, poz. 1316 ze zm.), zgodnie z którą budynki mieszkalne są to obiekty budowlane, których co najmniej połowa całkowitej powierzchni użytkowej jest wykorzystywana do celów mieszkalnych. W przypadku, gdy mniej niż połowa całkowitej powierzchni użytkowej wykorzystywana jest na cele mieszkalne, budynek taki klasyfikowany jest jako niemieszkalny, zgodnie z jego przeznaczeniem.

Wobec powyższego, pogląd Wnioskodawcy, zgodnie z którym przeznaczenie środków pieniężnych pochodzących ze sprzedaży domu na nabycie i remont nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalno-usługowym uprawniać go będzie do skorzystania ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jest prawidłowy. (…)”


Pełną treść interpretacji można przeczytać na stronie Ministerstwa Finansów

Przeczytaj także


Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: