eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiAktualności podatkowe › Podmioty powiązane w nowym JPK_VAT

Podmioty powiązane w nowym JPK_VAT

2020-10-06 13:15

Podmioty powiązane w nowym JPK_VAT

Podmioty powiązane trzeba będzie oznaczyć w pliku JPK © duncanandison - Fotolia.com

Ewidencja VAT sprzedaży oraz przekazywany fiskusowi JPK_VAT będą musiały dodatkowo zawierać informację, które faktury dokumentują transakcje pomiędzy podmiotami powiązany. O kogo konkretnie tutaj chodzi?

Przeczytaj także: Sprzedaż VAT marża w nowym JPK_VAT z deklaracją

Ustawa o VAT w zakresie podmiotów powiązanych odnosi się do ustaw o podatku dochodowym. A te określają bardzo szeroki krąg takich podmiotów.

Jak stanowi § 10 ust. 4 rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z 15.10.2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2019 r. poz. 1988) w ewidencji sprzedaży VAT przekazywanej organom podatkowym w nowej strukturze JPK sprzedawca/usługodawca musi oznaczać niektóre faktury dodatkowymi symbolami. Pkt 3 tego przepisu odnosi się do transakcji zawieranych z podmiotami powiązanymi. Faktura dokumentująca taką transakcję musi zostać oznaczona symbolem „TP”.

Wprowadzając powyższy obowiązek ustawodawca wskazał przy tym, że chodzi tutaj o powiązania o których mowa w art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy o VAT, który to z kolei odsyła do art. 23m ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej ustawa o PIT) i art. 11a ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej ustawa o CIT).

Przytoczone wyżej regulacje ustaw o podatku dochodowym wskazują zaś, że podmiotami powiązanymi są:
 1. podmioty, z których jeden podmiot wywiera znaczący wpływ na co najmniej jeden inny podmiot, lub
 2. podmioty, na które wywiera znaczący wpływ:
  • ten sam inny podmiot lub
  • małżonek, krewny lub powinowaty do drugiego stopnia osoby fizycznej wywierającej znaczący wpływ na co najmniej jeden podmiot, lub
 3. spółkę niemającą osobowości prawnej i jej wspólników, lub
 4. podatnika i jego zagraniczny zakład, a w przypadku podatkowej grupy kapitałowej - spółka kapitałowa wchodzącą w jej skład i jej zagraniczny zakład.

fot. duncanandison - Fotolia.com

Podmioty powiązane trzeba będzie oznaczyć w pliku JPK

Zawierasz transakcje ze spółką, w której posiadasz co najmniej 25% udziałów? A może z przedsiębiorcami należącymi do Twojej rodziny? Już niebawem będziesz o nich musiał dodatkowo informować fiskusa. Ten bowiem chce, aby faktury dokumentujące transakcje zawarte z podmiotami powiązanymi miały dodatkowe oznaczenia w JPK.


Czym jest wywieranie znaczącego wpływu na inny podmiot?
Zgodnie z art. 23m ust. 2 ustawy o PIT oraz art. 11a ust. 2 ustawy o CIT, przez wywieranie znaczącego wpływu, o którym mowa wyżej, należy rozumieć:
 1. posiadanie bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 25%:
  a) udziałów w kapitale lub
  b) praw głosu w organach kontrolnych, stanowiących lub zarządzających, lub
  c) udziałów lub praw do udziału w zyskach lub majątku lub ich ekspektatywy, w tym jednostek uczestnictwa i certyfikatów inwestycyjnych, lub
 2. faktyczną zdolność osoby fizycznej do wpływania na podejmowanie kluczowych decyzji gospodarczych przez osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, lub
 3. pozostawanie w związku małżeńskim albo występowanie pokrewieństwa lub powinowactwa do drugiego stopnia.

Posiadanie pośrednio udziału lub prawa, o którym mowa wyżej w pkt 1, oznacza sytuację, w której jeden podmiot posiada w drugim podmiocie udział lub prawo za pośrednictwem innego podmiotu lub większej liczby podmiotów, przy czym wielkość posiadanego pośrednio udziału lub prawa odpowiada:
 1. wielkości udziału albo prawa łączącego dowolne dwa podmioty spośród wszystkich podmiotów uwzględnianych przy ustalaniu posiadania pośrednio udziału lub prawa - w przypadku gdy wszystkie wielkości udziałów lub praw łączących te podmioty są równe;
 2. najniższej wielkości udziału lub prawa łączącego podmioty, pomiędzy którymi wielkość posiadanego pośrednio udziału lub prawa jest ustalana - w przypadku gdy wielkości udziałów lub praw łączących te podmioty są różne;
 3. sumie wielkości posiadanych pośrednio udziałów lub praw - w przypadku gdy podmioty, pomiędzy którymi wielkość posiadanego pośrednio udziału lub prawa jest ustalana, łączy więcej niż jeden posiadany pośrednio udział lub prawo.

Powiązania rodzinne reguluje Kodeks rodzinny i opiekuńczy
Pokrewieństwo. Krewnymi w linii prostej są osoby, z których jedna pochodzi od drugiej. Krewnymi w linii bocznej są osoby, które pochodzą od wspólnego przodka, a nie są krewnymi w linii prostej. Stopień pokrewieństwa określa się według liczby urodzeń, wskutek których powstało pokrewieństwo.

Dla przykładu pokrewieństwem w linii prostej będą matka – córka czy babcia – wnuczek. Pokrewieństwem w linii bocznej będzie z kolei przykładowo rodzeństwo, kuzynostwo.

W przypadku liczenia stopnia pokrewieństwa w linii prostej stopnień jest równy liczbie pokoleń dzielących dane osoby (dla przykładu matka i córka są krewnymi pierwszego stopnia, babcia i wnuk to krewni drugiego stopnia, a prababcia i prawnuk będą krewnymi trzeciego stopnia).

Z kolei przy ustalaniu stopnia pokrewieństwa w linii bocznej istotna jest liczba urodzeń potrzebnych do zaistnienia osób, których pokrewieństwo jest określane. Dla przykładu rodzeństwo to krewni drugiego stopnia w linii bocznej, ponieważ do jego zaistnienia konieczne były dwa urodzenia, czyli urodzenie każdego z nich. Należy przy tym pamiętać, że do uznania osób za spokrewnione konieczne jest posiadanie tylko jednego wspólnego przodka. W związku z tym z pokrewieństwem drugiego stopnia mamy do czynienia nie tylko pomiędzy rodzeństwem naturalnym, ale także przyrodnim.

Powinowoctwo. Z małżeństwa wynika powinowactwo między małżonkiem a krewnymi drugiego małżonka. Trwa ono mimo ustania małżeństwa. Linię i stopień powinowactwa określa się według linii i stopnia pokrewieństwa.

W związku z powyższym teść i teściowa (czyli rodzice małżonka) to powinowaci pierwszego stopnia w linii prostej. Szwagier i szwagierka (czyli rodzeństwo małżonka) to natomiast powinowaci drugiego stopnia w linii bocznej.

Przeczytaj także


Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

PARTNER DZIAŁU PODATKI:

rozlicz swój PIT i pomóż dzieciom zapomnieć o chorobie

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: